Všeobecné podmienky využitia webových stránok Schaeffler

1. Úvodné ustanovenia

1.1
Akékoľvek použitie webových stránok (Schaeffler Website) ponúkaných Schaeffler Technologies AG & Co. KG a/alebo spoločnosťami, v ktorých Schaeffler Technologies AG & Co. KG má majoritné vlastníctvo sa riadi týmito podmienkami, pokiaľ neustanovujú inak podmienky spoločnosti Schaeffler v príslušnej krajine. Pri prvom použití Schaeffler Website používateľ akceptuje platnosť týchto Podmienok použitia v ich aktuálnej verzii.

1.2
Tieto Všeobecné podmienky pre použitie môžu byť doplnené, zmenené alebo nahradené v individuálnych prípadoch inými podmienkami, npr. pre nákup alebo predaj produktov a/alebo služieb.

2. Obsah Schaeffler Website

Na svojom webe spoločnosť Schaeffler umiestnila informácie, ktoré nie sú záväzné ani z nich nevyplývajú žiadne záväzky rovnako ako aj súvisiaca dokumentácia a software pre výber alebo sťahovanie je bez akýchkoľvek záruk pokiaľ ide o úplnosť. Schaeffler môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne zablokovať Schaeffler Website alebo zmeniť jej obsah bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Z dôvodu základnej povahy internetu a počítačových systémov Schaeffler neakceptuje žiadnu zodpovednosť v súvislosti s prerušením dostupnosti Schaeffler Website.

3. Pravidlá použitia

3.1
Použitie informácií, softvéru a dokumentácie dostupnej na Schaeffler Website sa riadi týmito podmienkami, alebo v prípade aktualizovania informácií, softvéru a dokumentácie se riadi platnými licenčnými podmienkami, ktoré boli vopred dohodnuté so spoločnosťou Schaeffler. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky budú nadradené týmto Podmienkam používania.

3.2
Spoločnosť Schaeffler poskytuje užívateľovi neexkluzívne a neprenosné právo používať informácie, softvér a dokumentáciu dostupné na Schaeffler Website, v dohodnutom rozsahu, alebo v prípade, že neexistuje žiadna dohoda o rozsahu, v zhode s dostupnosťou a možnosťou prenosu zo Schaeffler na zamýšľaný účel.

3.3
Softvér je dostupný iba v strojom čítateľnej forme bezplatne. Neexistuje žiadny nárok na sprístupnenie akéhokoľvek zdrojového kódu. Výnimkou sú zdrojové kódy z voľne šíriteľného softvéru (open source software), ktorých licenčné podmienky sú pri prenose takéhoto softvéru nadradené týmto Podmienkam používania, a ktoré vyžadujú sprístupnenie zdrojového kódu. V takýchto prípadoch spoločnosť Schaeffler sprístupní zdrojový kód za odplatu na pokrytie nákladov s tým spojených.

3.4
Používateľ nesmie informácie, softvér ani dokumentáciu za žiadnych okolností distribuovať, prenajímať ani žiadnym iným spôsobom sprístupniť tretím stranám. Pokiaľ všeobecne platné právne predpisy nevyžadujú inak, používateľ nesmie meniť, ani inak modifikovať, ani spätne analyzovať ani spätne prekladať softvér, alebo jeho dokumentáciu, alebo z nich akékoľvek časti odstraňovať. Používateľ si môže vytvoriť záložnú kópiu softvéru pokiaľ je takáto kópia nevyhnutná pre budúce použitie na základe týchto Podmienok použitia.

3.5
Informácie, softvér a dokumentácia sú chránené autorským právom ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a ostatnými zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Používateľ je povinný tieto zákony dodržiavať, a predovšetkým neupravovať, neskrývať alebo neodstraňovať žiadne alfanumerické kódy, značky a upozornenia o autorských právach z informácií, softvéru alebo dokumentácie, alebo z ich kópií.

4. Duševné vlastníctvo

4.1
Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia odseku 4 týchto Podmienok používania, žiadne informácie, obchodné značky a ďalší obsah Schaeffler Website nie je možné meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, nahrádzať alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Schaeffler.

4.2
S výnimkou práva na používanie a iných práv výslovne udelených v týchto Podmienkach používania, je poskytovanie akýchkoľvek iných práv , súvisiacich s názvom spoločnosti alebo s oblasťou práv priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, licencie, vzory, ochranné známky, výslovne vylúčené.

5. Registrácia a použivanie chránených stránok

5.1
Niektoré stránky Schaeffler Website sú chránené heslom. V záujme bezpečnosti a zabezpečenia obchodných transakcií budú mať k týmto stránkam prístup iba registrovaní používatelia. Spoločnosť Schaeffler si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu používateľa. Spoločnosť Schaeffler si obzvlášť vyhradzuje právo zaviesť povinnosť registrácie pre niektoré lokality, ktoré boli predtým voľne prístupné. Spoločnosť Schaeffler je oprávnená kedykoľvek bez udania dôvodov zablokovať používateľovi prístup do časti chránenej heslom zablokovaním používateľského konta (definovaného nižšie), a to najmä ak používateľ:

 • pri registrácii vyplní nepravdivé údaje;
 • poruší tieto Podmienky používania alebo zanedbá svoje povinnosti s ohľadom na používateľské konto;
 • pri prístupe na alebo používaní webovej lokality používateľ poruší platné zákony; alebo
 • dlhší čas nepoužíva Schaeffler Website.

5.2
Pri registrácii je používateľ povinný uviesť presné a pravdivé informácie. V prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, je používateľ povinný ich neodkladne aktualizovať. Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti Schaeffler, bola vždy aktuálna, a aby ho na tejto adrese bolo možné kontaktovať.

5.3
Po zaregistrovaní dostane používateľ prístupový kód, pozostávajúci z prihlasovacieho mena a hesla (ďalej len „používateľské konto“). Pri prvom prihlásení je používateľ povinný zmeniť heslo poskytnuté spoločnosťou Schaeffler na iné heslo, ktoré pozná len on sám. Používateľské konto umožňuje používateľovi prezerať si alebo meniť už zadané údaje o používateľovi, resp. zrušiť súhlas so spracovaním údajov.

5.4
Používateľ musí zabezpečiť, aby jeho používateľské konto nebolo prístupné tretím stranám a zodpovedá za všetky transakcie a ostatné činnosti vykonané pomocou jeho používateľského konta. Po skončení práce s online systémom je používateľ povinný sa odhlásiť z webových lokalít chránených heslom. V prípade, že sa používateľ dozvie, že dochádza k zneužívaniu jeho používateľského konta tretími stranami, musí o tom okamžite písomne (prípadne e-mailom) informovať spoločnosť Schaeffler. Po obdržaní takejto informácie spoločnosť Schaeffler zablokuje prístup na lokality chránené heslom pre toto používateľské konto. Prístup bude takémuto používateľovi obnovený len na základe jeho žiadosti zaslanej spoločnosti Schaeffler, alebo po novej registrácii.

5.5
Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, za podmienky, že vymazanie jeho konta nenaruší riadne plnenie zmluvných záväzkov. V takomto prípade spoločnosť Schaeffler odstráni všetky údaje o používateľovi ako aj iné uložené osobné údaje o používateľovi, a to bezodkladne.

6. Hypertextové odkazy

Schaeffler Website môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Schaeffler nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Používateľ používa takéto stránky na vlastné riziko.

7. Zodpovednosti za chyby v obsahu a kvalite, vírusy

7.1
Pokiaľ sú akékoľvek informácie, softvér alebo dokumentácia sprístupnené bezplatne, je akákoľvek zodpovednosť za chyby v obsahu alebo kvalite, ako je správnosť, bezchybnosť, neexistencia vlastníckych práv alebo autorských práv tretích strán, kompletnosť a/alebo použiteľnosť týchto informácií, softvéru alebo dokumentácie s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubej nedbalosti týmto vylúčená.

7.2
Informácie obsiahnuté na Schaeffler Website môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecný popis technických možností výrobkov, ktoré nie vždy musia byť prístupné (napr. v prípadoch zmien vo výrobkoch). Z toho dôvodu by požadované vlastnosti výrobkov mali byť vždy pred ich objednaním vopred odsúhlasené.

7.3
Zodpovednosť spoločnosti Schaeffler za akékoľvek závady týkajúce sa kvality alebo obsahu bude určovaná v súlade s ustanoveniami odseku 7.1 a 7.2 týchto Podmienok používania. Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Schaeffler je vylúčená, pokiaľ nie je vyžadovaná na základe zákona, napr. zákona o zodpovednosti za vadný výrobok, alebo v prípadoch úmyselného konania, hrubej nedbalosti, zranení alebo usmrtení osôb, nedodržaní garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajenia závady alebo porušenia základných zmluvných povinností. Výška náhrady škody v prípade porušenia základných zmluvných podmienok je obmedzená čiastkou primeranou pre danú zmluvu, alebo predvídateľnou čiastkou, s výnimkou prípadov zámerného poškodenia alebo hrubej nedbalosti.

7.4
Aj keď sa spoločnosť Schaeffler snaží zamedziť výskytu vírusov na Schaeffler Website, nemôže zaručiť, že sa tam skutočne žiadne vírusy nevyskytnú. Používateľ je povinný, v záujme vlastnej ochrany, prijať príslušné bezpečnostné opatrenia a pred prevzatím akejkoľvek informácie, softvéru alebo dokumentácie musí použiť antivírový program.

7.5
Predchádzajúce odseky nijakým spôsobom nedefinujú alebo nenaznačujú zmeny v dôkaznom bremene.

8. Povinnosti používateľa

8.1 Používateľ v súvislosti s používaním Schaeffler Website nesmie:

 • poškodzovať iné osoby, najmä neplnoleté, alebo poškodzovať ich osobné práva;
 • spôsobom používania porušovať zásady etiky;
 • porušovať práva duševného vlastníctva, práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo iné vlastnícke práva;
 • prenášať dáta obsahujúce vírusy, trójske kone alebo iné programy, ktoré by mohli poškodzovať softvér;
 • poskytovať, prenášať, ukladať alebo odovzdávať hypertextové odkazy alebo obsah, ku ktorým nevlastní práva, najmä v prípadoch, keď takéto odkazy alebo ich obsah porušujú povinnosť utajenia informácií alebo sú v rozpore so zákonom; alebo
 • rozosielať reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo falošné upozornenia o vírusoch, závadách alebo podobné materiály, alebo žiadať o účasť v lotériách, reťazových listoch, pyramídových hrách a pod.

8.2
Spoločnosť Schaeffler môže kedykoľvek odoprieť prístup k Schaeffler Website, a to najmä v prípade, ak používateľ poruší niektorú z povinností uvedených v týchto Podmienkach používania.

9. Vývozné obmedzenia

9.1
Vývoz niektorých informácií, softvéru a dokumentácie môže, napr. na základe ich povahy alebo zamýšľaného použitia alebo destinácie, vyžadovať zvláštne povolenie. Používateľ musí striktne dodržiavať všetky vývozné obmedzenia týkajúce sa informácií, softvéru a dokumentácie, najmä predpisy platné v rámci EÚ, jednotlivých členských krajinách EÚ a USA. Spoločnosť Schaeffler bude označovať informácie, softvér a dokumentáciu v súlade s kontrolnými vývoznými zoznamami EÚ a obchodným kontrolným zoznamom Spojených štátov, a v súlade s platnými zákonmi.

9.2
Používateľ bude povinný najmä kontrolovať, či:

 • informácie, softvér a dokumentácia nebudú používané na účely vzťahujúce sa k výzbroji, nukleárnej technológii alebo zbraniam;
 • niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Denied Persons List (DPL) nedostávajú tovar, softvér alebo technológiu pochádzajúce zo Spojených štátov;
 • niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname U.S. Warning List, U.S. Entity List alebo U.S. Specially Designated National List nedostávajú výrobky pochádzajúce zo Spojených štátov bez príslušnej licencie; a
 • výrobky nedostávajú niektoré subjekty alebo osoby nachádzajúce sa na zozname Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List alebo Terrorists List of the EU;
 • dodávky nesmerujú vojenským adresátom;
 • sú dodržiavané upozornenia a pokyny príslušných úradov.

Prístup k softvéru, dokumentácii a informáciám na Schaeffler Website bude umožnený len ak je v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a zárukami. Ak používateľ nevyhovuje uvedeným kritériám, spoločnosť Schaeffler nebude povinná poskytovať mu príslušné plnenie.

9.3
Na požiadanie spoločnosť Schaeffler poskytne používateľovi kontakty dôležité pre získanie ďalších informácií.

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Schaeffler bude pri zhromažďovaní, používaní a spracovávaní osobných údajov postupovať podľa platných nariadení o ochrane osobných údajov, ktoré sú uverejnené na Schaeffler Website.

11. Dodatočné dohody, príslušnosť súdu a aplikované právo

11.1
Všetky dodatočné dohody musia byť vyhotovené v písomnej podobe.

11.2
Miestne príslušný súd bude určený v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

11.3
Jednotlivé stránky Schaeffler Website sú prevádzkované a spravované spoločnosťou Schaeffler KG a/alebo dcérskymi spoločnosťami. Tieto stránky vyhovujú požiadavkám konkrétnej krajiny , v ktorej príslušná spoločnosť má svoje sídlo. Spoločnosť Schaeffler neručí za to, či informácie, softvér a/alebo dokumentáciu na Schaeffler Website je možné prezerať alebo sťahovať v krajinách mimo krajiny kde má spoločnosť Schaeffler svoje sídlo. Pokiaľ používateľ využíva prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii nachádzajúcich sa na Schaeffler Website z krajín, v ktorých je takýto obsah nezákonný, takýto prístup je zakázaný. V takomto prípade, alebo ak používateľ chce vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou Schaeffler, mal by kontaktovať jej zástupcu pre danú krajinu a konkrétnu oblasť.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím