Zmluvné podmienky

Všeobecné nákupné podmienky

Tu je potrebné brať na zreteľ Všeobecné nákupné podmienky Skupiny Schaeffler. Rešpektujte prosím, že pre právne vzťahy medzi dodávateľmi a nami platia výlučne nasledovné podmienky. Podmienky dodávateľa a odchyľujúce sa dohody platia len vtedy, keď sme ich uznali písomne. Ako uznanie neplatí ani naše mlčanie a ani prevzatie výkonu alebo jeho zaplatenie.

 
Všeobecné nákupné podmienky
Dokument Stav Prevzatie    
Všeobecné nákupné podmienky Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. 2015/05 DIN A4    

Current General Conditions of Purchase of Schaeffler locations in Slovakia are to be found here. Please note that for legal relations between a supplier and us the Conditions given below are valid exclusively. The Conditions of a supplier and varying agreements as well are valid only after them having been acknowledged in written. Neither our discretion nor taking over/settlement of the performance is regarded as acceptance of them.

 
General Conditions of Purchase of Schaeffler in Slovakia
Document Version Download    
General Conditions of Purchase Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. 2015/05 DIN A4