Publikácie
 

Dokumentácia | 2016-03
Code of Conduct

 
Spoločnosť

Podnikový kódex

Spoločnosť Schaeffler Gruppe nesie sociálnu zodpovednosť podnikov LuK, INA a FAG a považuje ju za predpoklad trvalého úspechu podniku. Podnikový kódex spoločnosti Schaeffler Gruppe je založený na nových princípoch "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility" respektíve na štandarde "Social Accountability International". Tu popísané zásady predstavujú pre nás minimálny štandard. Navyše úpravy pre špecifické krajiny prekračujú uvedené pravidlá v súlade s príslušnými kultúrnymi okolnosťami a nie sú nimi nijako obmedzované.

Ľudské práva
V našej sfére pôsobnosti sa zaväzujeme dodržiavať medzinárodné ľudské práva.

Nútená práca
V našom podniku a u našich obchodných partnerov odmietame akúkoľvek podobu nútenej práce.

Práca detí
V našom podniku a u našich obchodných partnerov odmietame prácu detí.

Diskriminácia a rešpekt pred ostatnými
Chceme zriaďovať pracovné miesta bez diskriminácie a obťažovania z dôvodu pohlavia, rasy, farby kože, náboženstva, veku, národnosti, zdravotného stavu alebo sexuálnej orientácie. Zamestnanci v našom podniku si zasluhujú obojstranný rešpekt.

Odmena a pracovný čas
Uznávame nároky našich zamestnancov na primeranú odmenu a držíme sa zákonom garantovaných minimálnych miezd na príslušných pracovných trhoch. Dodržujeme platné pravidlá o pracovnom čase vo všetkých našich podnikoch.

Pomer k zamestnancom a zastúpeniam zamestnancov
Rešpektujeme právo našich zamestnancov na koaličnú slobodu. Nezávisle na tom stále umožňujeme našim zamestnancom prednášať svoje záležitosti priamo. #

Zladenie zamestnania a rodiny
Sme rodinný podnik. Našimi priateľskými rodinnými opatreniami prispievame k spokojnosti a motivácii našich pracovníkov a tým aj k stúpaniu výkonnosti nášho podniku.

Zdravie a bezpečnosť
Chceme zaistiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie, ktoré spĺňa zodpovedajúce normy bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku alebo ich prekračuje. Vhodnými opatreniami chceme zabrániť vzniku úrazov na pracovisku a chorôb z povolania.

Vývoj zamestnancov
Ďalší vývoj našich zamestnancov považujeme za podstatnú investíciu do budúcnosti nášho podniku. Okrem osobného rozvoja odborných znalostí dbáme taktiež na rozvoj sociálnych a metodických odborností.

Dodávatelia
Našich dodávateľov povzbudzujeme, aby vo svojich podnikoch pokiaľ možno zavádzali a realizovali podobné zásady sociálnej zodpovednosti.

Zodpovednosť za ochranu životného prostredia
Vo všetkých výrobných závodoch na celom svete vedieme výkonný systém ochrany životného prostredia, ktorý neustále zlepšujeme. Minimálnymi požiadavkami sú dodržiavanie miestnych zákonov a predpisov na ochranu životného prostredia a taktiež rešpektovanie zásad systému riadenia ochrany životného prostredia spoločnosti Schaeffler Gruppe. Pri plnení zásad našej zodpovednosti za ochranu životného prostredia spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi a dodávateľmi.

Konflikty záujmov, dary a pokusy o podplácanie
Zaväzujeme sa neprijímať žiadne dary a ani ich nedávať, ak by to mohlo viesť ku konfliktu záujmov. Najmä je zakázané poskytovať alebo ponúkať úplatky alebo iné platby v rozpore so zákonom regionálnym úradníkom alebo iným osobám.

Zodpovednosť
Očakávame, že sa každý zamestnanec osobne zasadí o dodržiavanie tohto podnikového kódexu, bude cítiť osobnú zodpovednosť za jeho dodržiavanie a bude podporovať svojich kolegov v tom, aby ho dodržiavali. Za presadzovanie týchto zásad nesie zodpovednosť vedenie podniku. Stanú sa súčasťou našich pravidiel a smerníc.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím