Životné prostredie

Zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci

 
 
 
 

Zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce spoločnosti Schaeffler Gruppe

Zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce sú súčasťou našich zásad vedenia. Zaistením a udržaním bezpečného pracovného prostredia, ktoré podporuje zdravie a výkonnosť, a zaistením ochrany životného prostredia prispievame k trvalému udržaniu a úspešnosti nášho podniku.

Nasledujúce zásady platia v našej skupine podnikov na celom svete. Tým plníme svoju zodpovednosť voči zamestnancom, spoluobčanom a budúcim generáciám.

Výkonný pracovný manažment a manažment ochrany životného prostredia

Celosvetovo žijeme v systéme zaistenia bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, ktorý neustále zlepšujeme. Vyvíjame predvídavé koncepcie a realizujeme ich spoločne s našimi zmluvnými partnermi. Pravidelne a vo všetkých oblastiach kontrolujeme realizáciu zásad a úspešnosť nášho systému riadenia.

Bezpečné pracovné miesta zodpovedajúce potrebám zamestnancov

Sme presvedčení, že zásadne je možné predísť všetkým pracovným úrazom aj chorobám z povolania. Na ceste k nulovému počtu pracovných úrazov nás podporujú motivovaní zamestnanci a nadriadení. Ochranu našich zamestnancov a dodávateľov zaisťujeme na rovnakej úrovni. Pri usporiadaní pracovísk a pracovných postupov zohľadňujeme najnovšie poznatky. Veľký význam pripisujeme ergonomickému usporiadaniu pracovísk.

 

Spoľahlivé konanie

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky zákony a predpisy bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Konáme zodpovedne v súlade s vlastnými pravidlami, ktoré často presahujú požiadavky zákonných predpisov. Stroje a zariadenia plánujeme, kupujeme, prevádzkujeme a udržujeme tak, aby boli vylúčené možné nebezpečenstvá, aby boli minimalizované riziká a nedochádzalo k poruchám prevádzky. Orientujeme sa podľa najnovšieho stavu techniky.

Nízky účinok na životné prostredie a produkty šetrné k životnému prostrediu

Pri všetkých aktivitách chceme predvídavo predchádzať škodlivým účinkom na životné prostredie. So surovinami aj energiou zaobchádzame šetrne. Snažíme sa vytvárať pokiaľ možno málo odpadu, odpadových vôd, hluku a ďalších emisií. Vyrábame produkty šetrné k životnému prostrediu a sledujeme pritom celý ich životný cyklus.

Zodpovední zamestnanci

Pravidelným informovaním, školeniami a ďalším vzdelávaním rozvíjame kompetencie a všeobecné povedomie našich zamestnancov a partnerov ohľadom bezpečnej práce a ochrany životného prostredia vo všetkých oblastiach podniku.

Preventívne opatrenia

Rozsiahlymi preventívnymi opatreniami chránime našich zamestnancov pred zdravotnými problémami a naše životné prostredie pred poškodením. Vo všetkých stanoviskách zaisťujeme rozsiahlu a efektívnu starostlivosť o zamestnancov aj návštevníkov v prípade úrazov.

Otvorený dialóg

So stranami, ktoré sa o vec zaujímajú, vedieme intenzívny dialóg plný vzájomnej dôvery. Informujeme o našich opatreniach na ochranu bezpečnosti práce a na ochranu životného prostredia a taktiež o účinkoch našich pracovísk na životné prostredie.

Vedenie podniku a všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať tieto zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím