Hľadaný výraz

Vyhlásenie o ochrane údajov

Tešíme sa Vášmu záujmu o skupinu Schaeffler (Schaeffler AG a prepojené spoločnosti) a o naše produkty. Pri využívaní našich online ponúk má ochrana Vašej súkromnej sféry veľký význam. Pri spracúvaní osobných údajov vždy zohľadňujeme platné predpisy v oblasti ochrany údajov.

I. Všeobecne k spracúvaniu údajov

1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a používame v zásade len vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky, ako aj na poskytovanie obsahu a služieb ponúkaných na webovej stránke. K získavaniu a používaniu Vašich osobných údajov dochádza pravidelne iba na základe Vášho súhlasu. Výnimka platí v prípadoch, keď je spracúvanie údajov povolené v zákonných predpisoch.

2. Právny základ pre spracúvanie údajov

K spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza na základe všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej len „Zákon“).

V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na určité účely, ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov slúži článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Majte prosím na vedomí, že odvolanie má účinky len do budúcnosti. Spracovania, ku ktorým došlo pred odvolaním, tým nie sú dotknuté.

K spracúvaniu osobných údajov v rámci plnenia zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou, alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti, dochádza na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Účely spracovania údajov sa riadia podľa príslušných zmluvných podkladov a predmetu zmluvy.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ak je spracúvanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Schaeffler alebo tretia strana (napr. na uplatnenie zákonných nárokov a obranu v prípade súdnych sporov, na zaručenie IT bezpečnosti, na predchádzanie trestnej činnosti, na účely opatrení zameraných na riadenie podnikateľskej činnosti a rozvoj služieb a produktov), pričom nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby, ako právny základ pre spracúvanie slúži článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame dovtedy, pokiaľ je to potrebné na napĺňanie príslušných účelov. K uchovávaniu môže okrem toho dôjsť v prípadoch, keď tak stanovil európsky alebo národný zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch a iných predpisoch, ktorým podliehame ako prevádzkovateľ. Ak údaje nie sú viac potrebné alebo uplynula doba uchovávania stanovená v uvedených predpisoch, Vaše údaje budú na pravidelnej báze vymazané.

4. Prístup k osobným údajom v rámci koncernu Schaeffler a prostredníctvom tretích osôb

V rámci skupiny Schaeffler získavajú k Vašim údajom prístup tie miesta, ktoré ich potrebujú v rámci „Least Privilege“ (udelenie užívateľských oprávnení v najmenšom možnom rozsahu) a zásady „Need-to-Know“ (poznanie údajov len v prípade potreby).

Tretím osobám mimo skupiny Schaeffler smieme poskytnúť údaje len vtedy, keď je to nevyhnutné, prikazuje to zákonné ustanovenie, vyjadrili ste s tým súhlas alebo nami poverený sprostredkovateľ sa zmluvne zaviazal k dodržiavaniu ustanovení GDPR a Zákona .

Za týchto predpokladov môžu byť prijímateľmi osobných údajov: príslušné interné odborné oddelenia a externí poskytovatelia služieb v rozsahu, v akom je to nevyhnutné.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

K prenosu údajov do krajín mimo EÚ/EHP (tzv. tretie krajiny) dôjde len vtedy, ak je to nevyhnutné alebo je to zákonnou požiadavkou, udelili ste nám na to súhlas, alebo v rámci spracúvania objednávky. Ak sa využijú poskytovatelia služieb v tretích krajinách, títo sú okrem písomných usmernení na základe dohody o štandardných zmluvných doložkách povinní dodržiavať úroveň ochrany údajov v Európe.

6. IT bezpečnosť a odkazy na webové stránky tretích osôb

Skupina Schaeffler uplatňuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť Vaše údaje, ktoré spracúvame, pred náhodným alebo úmyselným zničením, manipuláciou alebo stratou, alebo proti prístupu zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále rozvíjajú v súlade s príslušnými novými technickými možnosťami.

Naše webové stránky môžu zahŕňať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Naše upozornenia týkajúce sa ochrany údajov pre tieto webové stránky neplatia.

7. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V rámci uzatvárania zmluvy ste povinný poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie, plnenie a ukončenie zmluvy a z toho vyplývajúcich povinností na plnenie alebo ktorých získanie je zákonnou povinnosťou Schaeffleru. Bez týchto údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu žiadnej zmluvy zo strany Schaeffleru.

Pokiaľ Vám na tejto webovej stránke sprístupňujeme ponuky a služby, ktoré môžete dobrovoľne využiť, nemáte povinnosť poskytnúť nám Vaše údaje, avšak v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov je možné, že nebudete môcť využívať naše ponuky a služby.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nepoužívame žiadne plnoautomatizované rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. Schaeffler v zásade nepoužíva profilovanie. Ak ho v jednotlivých prípadoch uplatníme, budeme Vás o tom osobitne informovať, pokiaľ je to zákonnou požiadavkou, a prípadne získame Váš predchádzajúci súhlas.

9. Pramene Vašich osobných údajov

Používame údaje, ktoré sme získali od Vás samotných.

II. Postup pri spracúvaní údajov pri poskytovaní webovej stránky a pri vytváraní protokolových súborov

Keď navštívite našu webovú stránku, naše webové servery získavajú a zhromaždia štandardne názov Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, Vašu IP adresu, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Tieto údaje sa uložia v protokolových súboroch našich systémov. K použitiu IP adresy však dochádza v technicky nevyhnutnom rozsahu, pričom sa skráti a použije sa tak len anonymizovane, aby sa IP adresa nedala priradiť k určitému používateľovi. Údaje nebudú spojené s osobnými údajmi.

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Dočasné uchovanie skrátenej IP adresy prostredníctvom našich systémov je technicky nevyhnutné, aby sa umožnilo spustenie webovej stránky na Vašom koncovom zariadení. K uchovávanie v protokolových súborov dochádza z dôvodu, aby sa zabezpečila funkčnosť webovej stránky. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykoná. Tieto účely zahŕňajú aj náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Získavanie údajov na poskytovanie webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch sú pre prevádzku internetovej stránky nevyhnutne potrebné. Preto ako používateľ nemáte žiadnu možnosť namietať voči uvedenému.

III. Spracovanie údajov v prípade služieb ponúkaných na webovej stránke

Na našej webovej stránku sa ponúkajú rôzne služby, na ktorých využívanie sa od Vás vyžaduje poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje nám vždy poskytujete dobrovoľne.

1. Objednávanie publikácií

Na tejto webovej stránke si môžete objednať ponúkané publikácie. Na účely objednávky musíte do vstupnej masky zadať svoje oslovenie, meno, priezvisko, firmu, ulicu, poštové smerovacie číslo, miesto, spolkovú krajinu, emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sa u nás uložia a súčasne sa zašlú spoločnosti PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm („PVS“), kde sa takisto uložia. V momente odoslania Vašej objednávky sa takisto uložia dátum a čas vloženia údajov. V rámci objednávky sa na spracovanie údajov získa Váš súhlas.

Objednané publikácie tlačí PVS, pričom Vám ich zašle priamo poštou. Osobné údaje budú z našej strany a zo strany PVS použité výlučne na vybavenie Vašich objednávok.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Osobné údaje a údaje, ktoré sa dodatočne získali počas objednávania, sa u nás vymažú po šiestich mesiacoch. K vymazaniu u PVS dôjde po ukončení procesu objednávania a zaslania a po uplynutí všetkých prípadných zákonných lehôt na uchovávanie údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V tomto prípade sa s účinkami do budúcnosti vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. V závislosti od času Vášho odvolania súhlasu je možné, že zaslanie objednaných publikácií nebude viac možné.

Počas procesu objednávania sa na Vaše koncové zariadenie uložia súbory cookies na účely uloženia nákupného košíka. Ďalšie informácie o použitých súboroch cookies nájdete v našej Smernici o súboroch cookies.

2. Používanie našich kontaktných a dopytových formulárov

Na webovej stránke sú k dispozícii kontaktné a dopytové formuláre, ktoré možno použiť s cieľom nadviazania kontaktu s nami elektronickou cestou.

Na použitie kontaktného formulára musíte do príslušnej vstupnej masky zadať povinné údaje označené hviezdičkami (napr. svoju emailovú adresu). Všetky ostatné údaje sú nepovinné. Tieto osobné údaje sa zašlú oddeleniu našej spoločnosti príslušnému pre spracovanie údajov a uložia sa v našich systémoch. V momente odoslania Vašej správy sa uložia dátum a čas vloženia údajov. Na spracovanie údajov sa získa Váš súhlas v rámci procesu dopytovania.

Údaje, ktoré ste zadali vo vstupnej maske, sa použijú výlučne na spracovanie procesu nadviazania kontaktu z Vašej strany.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sa vymažú ihneď po ukončení komunikácie.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V tomto prípade sa s účinkami do budúcnosti vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. V závislosti od času odvolania súhlasu z Vašej strany nemusí byť nadviazanie kontaktu s Vami z našej strany v budúcnosti možné.

3. Využitie ponúk informačnej služby Schaeffleru

Na webovej stránke ponúkame možnosť prihlásiť sa zadarmo k odberu ponúk informačnej služby Schaeffleru.

Pri prihlásení sa k odberu ponúk informačnej služby Schaeffleru a po udelení príslušného súhlasu budete dostávať reklamu a informácie (napr. newsletter, pozvánku na výstavy a podujatia, informácie o produktoch, službách, ponukách a akciách vrátane prieskumov verejnej mienky a firemných noviniek) skupiny Schaeffler, a to emailom, telefonicky, cez SMS a/alebo prostredníctvom služieb okamžitých správ, ako je napríklad WhatsApp, na kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení sa k odberu ponúk informačnej služby ich zadaním do vstupnej masky. Na to, aby ste mohli využívať informačné služby, potrebujeme Vašu emailovú adresu a ďalšie údaje, ktoré sú ako povinné označené vo vstupnej maske, napr. meno, firmu, telefónne číslo. Takto získané údaje slúžia na zasielanie reklamy a informácií. Na tento účel môžeme zapojiť aj tretie osoby (poskytovateľov služieb), s ktorými sa uzatvorila zmluva o spracovávaní, a týmto tretím osobám poskytnúť Vaše údaje. Po odoslaní prihlasovacieho formulára dostanete od nás potvrdzujúci email na Vami uvedenú emailovú adresu. Prihlásenie je účinné až po tom, čo ho potvrdíte kliknutím na odkaz v emaily.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov po prihlásení sa je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sa vymažú, pokiaľ nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa vo Vašom prípade získali. Údaje budú uložené dovtedy, pokým bude prihlásenie sa k odberu informačnej služby aktívne. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti zaslaním emailu na adresu unsubscribe@schaeffler.com alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa v prijatých správach, a odhlásiť sa tak z odberu informačnej služby. V tomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu až do odvolania.

4. Vytvorenie profilu používateľa pre individualizovanú reklamu a informácie

Podľa možností Vám chceme predkladať individuálne ponuky. Informácie o Vašom správaní, ktoré ste ako používateľ poskytli a ktoré sa automaticky vygenerovali počas návštevy našej webovej stránky, chceme použiť na to, aby sme poskytovali reklamu prispôsobenú na mieru Vám a Vašim záujmom. Na tento účel sa od Vás vyžaduje udelenie osobitného súhlasu s vytvorením osobného profilu používateľa.

V profile používateľa uchovávame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri prihlásení sa do informačnej služby Schaeffleru, doplnené o Vaše údaje o pohybe na tejto webovej stránke, resp. ktoré ste poskytli v rámci našej vzájomnej informačnej a reklamnej komunikácie. Údaje o pohybe sú pritom informácie o Vašom užívateľskom správaní, napríklad ktoré rubriky, články a obsah ste na tejto webovej stránke alebo v našom newslettri otvorili a v akom čase, alebo potvrdenia o prijatí a prečítaní emailov a newslettrov.

Tento profil používateľa vyhodnotíme výlučne na to, aby sme Vám zaslali individuálne prispôsobené informácie a reklamu, pokiaľ ste udelili osobitný súhlas s používaním údajov na informačné a reklamné účely po prihlásení sa k odberu informačnej služby Schaeffleru. Na tento účel môžeme zapojiť aj tretie osoby (poskytovateľov služieb), s ktorými sa uzatvorila zmluva o spracovávaní, a týmto tretím osobám poskytnúť Vaše údaje.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov po prihlásení sa je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sa vymažú, pokiaľ nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa vo Vašom prípade získali. Údaje budú uložené dovtedy, kým bude účinný Váš súhlas s monitorovaním údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti zaslaním emailu na adresu unsubscribe@schaeffler.com alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa v prijatých správach, a odhlásiť sa tak zo služby monitorovania údajov. V tomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu až do odvolania.

IV. Používanie súborov cookies

Na to, aby ste mohli webovú stránku používať najlepším možným spôsobom, používame súbory cookies. V prípade súborov cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača na koncové zariadenie používateľa. Ak si používateľ otvorí webovú stránku, súbor cookie sa môže uložiť do operačného systému používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický rad znakov, ktorý pri opätovnom otvorení webovej stránky umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača.

Následne Vás všeobecne informujeme o použití súborov cookies na našej webovej stránke a o spracovaní osobných údajov s tým spojenom. Ďalšie informácie ku konkrétnym použitým súborom cookies môžete nájsť v Smernici o súboroch cookies ktorá je zverejnená na tejto webovej stránke.

Súbory cookies používame s cieľom urobiť našu webovú stránku užívateľsky prívetivejšou. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby sa použitý prehliadač dal identifikovať aj po zmene stránok.

Okrem toho na našej webovej stránke používame súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri prehliadaní.

Pri otvorení našej webovej stránky je používateľ informovaný o použití súborov cookies a upozornený na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Účelom použitia technicky nevyhnutných súborov cookies je zjednodušiť používanie našej webovej stránky pre používateľa. Niektoré funkcie našej webovej stránky sa nemôžu ponúkať bez použitia súborov cookies. Tieto si vyžadujú, aby bol prehliadač opätovne rozpoznaný aj po zmene stránok. Údaje používateľov získané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookies sa nepoužijú na vytváranie profilov používateľov. Ďalšie informácie môžete nájsť v Smernici Schaeffleru o súboroch cookies.

Použitie analytických súborov cookies sleduje cieľ spočívajúci v zlepšovaní kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Prostredníctvom analytických súborov cookies zisťujeme, ako sa webová stránka používa, čím vieme našu ponuku neustále optimalizovať. Ďalšie informácie môžete nájsť v Smernici Schaeffleru o súboroch cookies.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri použití súborov cookies je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Súbory cookies sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa, z ktorého sa zašlú na našu webovú stránku. Ako používateľ tak máte tiež úplnú kontrolu nad použitím súborov cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookies. Súbory cookies, ktoré sa už uložili, môžu byť kedykoľvek vymazané. K tomu môže dôjsť aj automaticky. V prípade deaktivovania súborov cookies pre našu webovú stránku je možné, že nebudú môcť byť v plnom rozsahu využívané všetky funkcie webovej stránky.

V. Práva, ktoré máte ako dotknutá osoba

Ak dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte vo vzťahu k nám ako prevádzkovateľovi tieto práva:

1. Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR)

Môžete od nás vyžadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, že dochádza k takémuto spracúvaniu, môžete od nás vyžadovať informácie vymedzené v príslušných právnych predpisoch (pozri článok 15 ods. 1 GDPR) a takisto byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom, pokiaľ sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Uplatnia sa obmedzenia podľa § 30 Zákona.

2. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Máte voči nám právo na opravu a/alebo doplnenie, pokiaľ sú spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Opravu sme povinný vykonať bez zbytočného odkladu.

3. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Pri splnení zákonných predpokladov (pozri článok 18 ods. 1 GDPR) môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ ide o dôsledky obmedzenia, pozri článok 18 ods. 2 a 3 GDPR.

4. Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)

Môžete od nás vyžadovať, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli bezodkladne vymazané, a my máme povinnosť tieto údaje bezodkladne vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov podľa článku 17 ods. 1 GDPR. Právo na vymazanie nemáte v prípadoch podľa článku 17 ods. 3 GDPR. Okrem toho sa uplatnia obmedzenia podľa § 30 Zákona .

5. Právo na informácie

Ak ste si voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, sme povinní oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté Vaše osobné údaje, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo na to, aby sme Vás o týchto príjemcoch informovali.

6. Právo na prenositeľnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ ide o podrobnosti, odkazujeme na článok 20 GDPR.

7. Právo namietať (článok 21 GDPR)

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 21 GDPR.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov podľa článku 77 GDPR v spojení s § 19 GDPR.

VI. Meno a adresa prevádzkovateľa

Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Ul. Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto

VII. Contact details of the data protection officer

Schaeffler AG
Data protection officer
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

Stav: Verzia 1.0, 08.05.2018

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať