Hľadaný výraz

Schaeffler plánuje dlhopisy s investičným stupňom

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Skalica

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, plánuje v závislosti od trhových podmienok na základe celkových číselných ukazovateľov za rok 2018 uviesť do obehu dlhopisy s investičným stupňom. Pre uvedenie dlhopisov do obehu bol etablovaný program vydávania dlhopisov s objemom až 5 miliárd eur (Debt Issuance Programme), prostredníctvom ktorého sa môžu dlhopisy investičného stupňa umiestniť na trhu s cudzím kapitálom.

Schaeffler je od minulého roka zaradený ako Investment Grade (investičný stupeň) všetkými tromi medzinárodne uznávanými ratingovými agentúrami Fitch („BBB-“), Moody’s („Baa3“) a Standard & Poor’s („BBB-“). Ratingy potvrdzujú silnú bilanciu a kapitálovú silu skupiny Schaeffler.

Financovanie koncernu Schaeffler aktuálne pozostáva z bankových úverov, ako aj z High-Yield dlhopisov, ktoré sa dajú čiastočne predčasne vypovedať. Transformácia štruktúry financovania a dlhodobé etablovanie v Investment Grade vytvárajú operatívnu a finančnú flexibilitu pre podporu realizácie stratégie rastu Schaeffler.

Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „Skupina Schaeffler v uplynulých rokoch dôsledne ďalej rozvíjala svoju štruktúru financovania. S plánovaným uvedením dlhopisov s investičným stupňom do obehu v tejto ceste pokračujeme a chceme sa dlhodobo etablovať na tomto segmente trhu.“.


Odvolanie
Táto správa nepredstavuje výzvu na nákup či predaj cenných papierov, ani výzvu na odovzdanie ponuky na nákup cenných papierov Schaeffler AG. Nákup alebo upisovanie dlhopisov na doručiteľa Schaeffler AG sa môže uskutočniť výlučne na základe schváleného prospektu cenných papierov.

Táto správa neslúži na rozšírenie alebo zverejnenie v Spojených štátoch amerických (vrátane ich teritórií a dŕžav), v Kanade, Austrálii alebo Japonsku alebo v iných krajinách, v ktorých by mohlo byť takéto zverejnenie protiprávne. Príjemcovia tejto správy by sa mali o takýchto obmedzeniach informovať a zohľadniť ich. Každé nedodržanie týchto obmedzení môže predstavovať porušenie zákonov kapitálových trhov takýchto jurisdikcií.


Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok výpovede smerované na budúcnosť z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať