Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler dosiahla ciele v roku 2018

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Skalica

  • V ťažkých podmienkach vzrástol obrat v roku 2018 po úprave o menové vplyvy o 3,9 %, EBIT marža pred špeciálnymi efektmi klesla na 9,7 % (minulý rok: 11,3 %).
  • Proti poklesu výsledkov oboch odvetví Automotive stojí výrazné zlepšenie výsledkov odvetvia Industrie (plus 47 %).
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) s 384 miliónmi eur je lepší ako sa očakávalo.
  • Návrh dividend s 55 centami na prioritnú akciu je na výške z predchádzajúceho roka.
  • Opatrná prognóza pre rok 2019.

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2018. Vo výkazovom období bol obrat skupiny Schaeffler cca 14,2 miliárd eur (minulý rok: asi 14,0 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v tomto období zvýšil o 3,9 %. Všetky tri odvetvia koncernu a všetky štyri regióny prispeli k nárastu obratu upraveného o menové vplyvy. Pritom najväčší rast opäť vykázal región Čína, avšak s výrazne slabšou dynamikou ako v minulých rokoch. Skupina Schaeffler dosiahla v roku 2018 zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) pred špeciálnymi efektmi vo výške 1 381 miliónov eur a nachádzal sa tak pod hodnotou minulého roka (1 584 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 9,7 % (minulý rok: 11,3 %).

Koncernový výsledok, ktorý možno pripočítať vlastníkom podielov materskej spoločnosti, predstavoval vo vykazovanom období 881 miliónov eur a nachádzal sa tak pod minuloročnou úrovňou (980 miliónov eur). Výsledok na prioritnú akciu bol 1,33 eur (minulý rok: 1,48 eur). Na tomto základe predstavenstvo Schaeffler AG navrhne, ako v minulom roku, valnému zhromaždeniu vyplatenie dividendy vo výške 55 centov na prioritnú akciu. To zodpovedá kvóte na vyplatenie dividend asi 40 % (minulý rok: asi 35 %) vo vzťahu na koncernový výsledok pred špeciálnymi efektmi pripočítateľný vlastníkom podielov.

K priebehu obchodu v roku 2018 povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG: „Po prvom polroku, ktorý bol pre skupinu Schaeffler dobrý, sa trhové podmienky v globálnom automobilovom obchode v druhej polovici roka výrazne zhoršili. To zaťažilo náš výsledok. Potešiteľné je, že sa odvetvie Industrie v priebehu roka 2018 naďalej veľmi dobre vyvíjalo a dokázalo čiastočne kompenzovať slabší výkon oboch odvetví Automotive. To svedčí o tom, že sa naše postavenie ako globálneho dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel osvedčilo.“

Nespokojnosť vyjadril Klaus Rosenfeld so stavom výnosov odvetvia Automotive OEM. „Rozhodujúce pre pokles výsledkov odvetvia Automotive OEM bolo predovšetkým ťažké trhové a konkurenčné prostredie a narastajúci tlak zmien. Popritom ale existuje aj celý rad domácich faktorov, ktorými sa musíme zaoberať. Preto sme spustili program RACE, ktorý je zameraný na zvyšovanie efektivity a optimalizáciu portfólia. Keď chceme zlepšiť našu produktivitu a konkurenčnú schopnosť, potrebujeme väčšie zameranie a vyššiu rýchlosť.“

Podrobnejší popis cieľov a opatrení RACE sa nachádza v taktiež dnes zverejnenej tlačovej správe a IR správe.

Automotive OEM s poklesom výsledkov v druhom polroku
Odvetvie Automotive OEM dosiahlo vo vykazovanom roku tržby vo výške asi 8 997 miliónov eur (predchádzajúci rok: asi 8 991 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat zvýšil v porovnaní s minulým rokom o 2,1 %. Po pozitívnom vývoji obratu v prvom polroku zaznamenalo odvetvie Automotive OEM v druhom polroku z dôvodu pretrvávajúceho náročného prostredia v automobilovom odvetví v porovnaní s minulým rokom slabší rast obratu. Naproti tomu bol rast vo vykazovanom roku o 3,2 percentuálnych bodov nad priemerným rastom celosvetovej produkcie osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý vo vykazovanom období klesol o 1,1 %. Objednávky získané vo vykazovanom období 2018, tzv. Lifetime-Sales, predstavovali 12,8 miliárd eur. To zodpovedá ukazovateľu Book-to-bill-Ratio, teda príjmu objednávok v pomere k obratu uplynulého obchodného roka, 1,4 (minulý rok: 1,3).

Nižší rast obratu súvisí najmä so slabším dopytom v regiónoch Európa a Čína v druhom polroku. V Európe preto boli rozhodujúce najmä omeškania výroby z dôvodu prechodu na novú normu pre výfukové emisie WLTP, zatiaľ čo sa v Číne prejavila zdržanlivosť spotrebiteľov a obchodný spor s USA. Všetky štyri oblasti podnikania odvetvia Automotive OEM prispeli vo vykazovanom roku k nárastu obratu, pričom oblasť podnikania „e-mobilita“ zvýšila svoj obrat po úprave o menové vplyvy s 18,1 % najvýraznejšie. Najsilnejší nárast obratu na základe upravenom o menové vplyvy preukázalo odvetvie Automotive OEM v regióne Amerika s 5,6 %, nasledované regiónom Ázia/Pacifik s 2,3 %, Čína s 1,2 % a Európa s 0,9 %.

Vo vykazovanom roku bola odvetvím dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 693 miliónov eur (minulý rok: 973 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola v tom istom období 7,7 % a teda výrazne pod hodnotou z minulého roka 10,8 %. Rozhodujúce pre pokles bola predovšetkým oslabená dynamika trhu v druhom polroku, ako aj s tým spojené nižšie vyťaženie výrobných kapacít. Okrem toho sa vo vykazovanom roku nepodarilo dosiahnuť dostatočné zvýšenie efektivity vo výrobe, aby sa kompenzovali negatívne efekty predajných cien a zmiešané efekty. Upravená prognóza pre celkový rok 2018 z 30. októbra 2018, podľa ktorej sa mal dosiahnuť nárast obratu upravený o menové vplyvy vo výške 3,5 až 4,5 % a EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 8 až 8,5 %, nebola splnená.

Automotive Aftermarket v rámci prognózy
Po celkovo solídnom prvom polroku zaznamenalo odvetvie Automotive Aftermarket v treťom kvartáli 2018 oproti minulému roku dočasný pokles tržieb. Rozhodujúce pre pokles obratu bol v prvom rade silný rast v treťom kvartáli minulého roka v regiónoch Európa a Amerika. V porovnaní s minulým rokom zvýšilo odvetvie svoj obrat na základe upravenom o menové vplyvy o 2,2 % a dosiahlo tržby vo výške 1 859 miliónov eur (minulý rok: 1 880 miliónov eur). Najvýraznejší nárast obratu upravený o menové vplyvy bol vo vykazovanom roku v regiónoch Čína s 36,5 % a Ázia/Pacifik s 12,5 %, nasledovaný Európou s 2,5 %. V regióne Amerika bol klesajúci vývoj obratu upravený o menové vplyvy mínus 5,2 %. Príčinou boli jednorazové doplnkové potreby zákazníka v oblasti Original Equipment Service (OES) v období minulého roka.

EBIT pred špeciálnymi efektmi pre odvetvie Automotive Aftermarket predstavovala vo vykazovanom období 316 miliónov eur (minulý rok: 358 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla na tomto základe 17,0 % (minulý rok: 19,0 %). Pokles oproti minulému roku súvisí okrem iného s negatívnymi vplyvmi predajných cien, ako aj so zvýšenými nákladmi na logistiku. Upravená prognóza pre obchodný rok 2018 z 30. októbra 2018, podľa ktorej malo odvetvie Automotive Aftermarket dosiahnuť rast obratu pred menovými vplyvmi 1,5 až 2,5 % a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 17 až 17,5 %, bola dosiahnutá.

Obchod oblasti Industrie vylepšuje EBIT maržu o 3 percentuálne body
Odvetvie Industrie výrazne zvýšilo svoje tržby vo vykazovanom roku na cca 3 385 mil. eur (minulý rok: cca 3 150 mil. eur). Po úprave o menové vplyvy bol nárast obratu vo vykazovanom období na 10,1 %, oproti 5,7 % v obchodnom roku 2017. Na základe pozitívneho trhového prostredia vykazovali pritom sektory Raw Materials, Railway, Power Transmission a Offroad (suroviny, železnica, prenos energie a offroad) dvojciferné prírastky obratu. Najvýraznejší prírastok dosiahol na základe upravenom o menové vplyvy región Čína s 25,4 %, pred Amerikou s 9,7 %, Európou so 7,3 % a regiónom Ázia/Pacifik s 5,6 %.

Odvetvie Industrie dosiahlo v obchodnom roku 2018 EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 372 miliónov eur (minulý rok: 253 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 11,0 % (minulý rok: 8,0 %). Zlepšenie marže možno pripísať pozitívnym objemovým efektom, opatreniam na zníženie nákladov programu CORE, ako aj cenovým a zmiešaným efektom. Prognóza z 30. októbra 2018 ohľadom nárastu obratu upraveného o menové vplyvy v celkovom roku 2018 vo výške 8 až 9 % bola výrazne prekonaná. Cieľ, dosiahnuť do 2020 EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 11 až 13 %, bol dosiahnutý o dva roky skôr, než bolo pôvodne plánované.

Free Cash Flow prekonáva očakávania
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) skupiny Schaeffler bol s 384 miliónmi eur (minulý rok: 515 miliónov eur) pozitívny. Vďaka tomu bolo možné výrazne prekonať upravenú prognózu z 30. októbra 2018 ohľadom Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A cca 300 miliónov eur. Investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty boli vo vykazovanom období s 1 232 miliónmi eur mierne pod úrovňou minulého roka (1 273 mil. eur). To zodpovedá investičnej kvóte 8,7 % (minulý rok: 9,1 %).

Finančné dlhy netto dosiahli k 31. decembru 2018 2 547 mil. eur (31. december 2017: 2 370 mil. eur). Pritom sa znížil ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, na 83,2 % (31. december 2017: 91,8 %). Skupina Schaeffler, ktorej bilančná suma dosiahla k 31. decembru 2018 cca 12,4 mld. eur (minulý rok: cca 11,5 mld. eur), zamestnávala k tomu istému termínu 92 478 zamestnancov (minulý rok: 90 151), čo zodpovedá nárastu o cca 2,3 %.

Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „Free Cash Flow vo výške 384 mil. eur, ako aj naďalej sa zlepšujúci podiel vlastného kapitálu medzičasom opäť vo výške 25 % svedčia o solídnej kvalite bilancie skupiny Schaeffler. Pre jej ďalšie posilňovanie budeme v budúcnosti ešte viac dbať na nákladovú disciplínu a efektívne prideľovanie kapitálu.“

Opatrný výhľad pre rok 2019
Skupina Schaeffler počíta pre obchodný rok 2019 s nárastom obratu po úprave o menové vplyvy vo výške 1 až 3 %. Okrem toho spoločnosť v obchodnom roku 2019 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 8 až 9 %. Pre rok 2019 skupina Schaeffler okrem toho očakáva Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti M&A vo výške 400 mil. eur.

Koncern očakáva, že odvetvie Automotive OEM bude aj v roku 2019 výraznejšie rásť ako celosvetová produkcia osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel, pri ktorých sa predpokladá pokles o cca 1 %. Na tomto základe skupina Schaeffler ráta v obchodnom roku 2019 s nárastom obratu po úprave o menové vplyvy vo výške 1 až 3 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 2,1 %) pre odvetvie Automotive OEM. Ďalej sa pre odvetvie Automotive OEM v roku 2019 očakáva EBIT marža pred špeciálnymi efektmi medzi 6 a 7 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 7,5 %).

Obchod v oblasti Aftermarket by mal – na základe nižšieho prírastku celosvetovej zásoby vozidiel ako v roku 2018 pri takmer nezmenenom priemernom veku – taktiež mierne stúpnuť. Vychádzajúc z vlastných pozorovaní trhu očakáva koncern v roku 2019 pre odvetvie Automotive Aftermarket nárast obratu pred menovými vplyvmi vo výške 1 až 3 % (upravená porovnávacia hodnota 2018: 2,2 %) a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 15 až 16 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 18,2 %).

V odvetví Industrie poukazujú konjunktúrne rámcové podmienky na spomalený rast celosvetovej priemyselnej produkcie. Na tomto základe skupina Schaeffler vychádza z toho, že v odvetví Industrie v obchodnom roku 2019 dosiahne nárast obratu upraveného o menové vplyvy vo výške 1 až 3 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 10,1 %). Okrem toho má odvetvie Industrie v tom istom období dosiahnuť EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi medzi 10 a 11 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 10,9 %).

Finančné ambície 2020, ktoré boli sformulované v roku 2016, nie je možné v pretrvávajúcom zlom trhovom prostredí udržať.

„Pre aktuálny rok vychádzame z toho, že práve v medzinárodnom obchode s automobilmi zostane prostredie veľmi náročné a plné výziev. Súčasne musíme počítať s tým, že sa svetová konjunktúra bude ďalej ochladzovať. Opatrný výhľad pre skupinu Schaeffler odráža tento odhad“, povedal Klaus Rosenfeld. „Avšak sme presvedčení o tom, že naďalej budeme rásť so ziskom. Naša stratégia je správna. Transformácia bude ďalej dôsledne pokračovať. Ak to bude potrebné, s ďalšími opatreniami a väčším tempom, ako ukazuje program RACE.“

Našu obchodnú správu nájdete na: www.schaeffler-annual-report.com

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok výpovede smerované na budúcnosť z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com


sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať