Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler dosiahla ciele v roku 2018

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Skalica

  • V ťažkých podmienkach vzrástol obrat v roku 2018 po úprave o menové vplyvy o 3,9 %, EBIT marža pred špeciálnymi efektmi klesla na 9,7 % (minulý rok: 11,3 %).
  • Proti poklesu výsledkov oboch odvetví Automotive stojí výrazné zlepšenie výsledkov odvetvia Industrie (plus 47 %).
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) s 384 miliónmi eur je lepší ako sa očakávalo.
  • Návrh dividend s 55 centami na prioritnú akciu je na výške z predchádzajúceho roka.
  • Opatrná prognóza pre rok 2019.

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2018. Vo výkazovom období bol obrat skupiny Schaeffler cca 14,2 miliárd eur (minulý rok: asi 14,0 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v tomto období zvýšil o 3,9 %. Všetky tri odvetvia koncernu a všetky štyri regióny prispeli k nárastu obratu upraveného o menové vplyvy. Pritom najväčší rast opäť vykázal región Čína, avšak s výrazne slabšou dynamikou ako v minulých rokoch. Skupina Schaeffler dosiahla v roku 2018 zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) pred špeciálnymi efektmi vo výške 1 381 miliónov eur a nachádzal sa tak pod hodnotou minulého roka (1 584 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 9,7 % (minulý rok: 11,3 %).

Koncernový výsledok, ktorý možno pripočítať vlastníkom podielov materskej spoločnosti, predstavoval vo vykazovanom období 881 miliónov eur a nachádzal sa tak pod minuloročnou úrovňou (980 miliónov eur). Výsledok na prioritnú akciu bol 1,33 eur (minulý rok: 1,48 eur). Na tomto základe predstavenstvo Schaeffler AG navrhne, ako v minulom roku, valnému zhromaždeniu vyplatenie dividendy vo výške 55 centov na prioritnú akciu. To zodpovedá kvóte na vyplatenie dividend asi 40 % (minulý rok: asi 35 %) vo vzťahu na koncernový výsledok pred špeciálnymi efektmi pripočítateľný vlastníkom podielov.

K priebehu obchodu v roku 2018 povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG: „Po prvom polroku, ktorý bol pre skupinu Schaeffler dobrý, sa trhové podmienky v globálnom automobilovom obchode v druhej polovici roka výrazne zhoršili. To zaťažilo náš výsledok. Potešiteľné je, že sa odvetvie Industrie v priebehu roka 2018 naďalej veľmi dobre vyvíjalo a dokázalo čiastočne kompenzovať slabší výkon oboch odvetví Automotive. To svedčí o tom, že sa naše postavenie ako globálneho dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel osvedčilo.“

Nespokojnosť vyjadril Klaus Rosenfeld so stavom výnosov odvetvia Automotive OEM. „Rozhodujúce pre pokles výsledkov odvetvia Automotive OEM bolo predovšetkým ťažké trhové a konkurenčné prostredie a narastajúci tlak zmien. Popritom ale existuje aj celý rad domácich faktorov, ktorými sa musíme zaoberať. Preto sme spustili program RACE, ktorý je zameraný na zvyšovanie efektivity a optimalizáciu portfólia. Keď chceme zlepšiť našu produktivitu a konkurenčnú schopnosť, potrebujeme väčšie zameranie a vyššiu rýchlosť.“

Podrobnejší popis cieľov a opatrení RACE sa nachádza v taktiež dnes zverejnenej tlačovej správe a IR správe.

Automotive OEM s poklesom výsledkov v druhom polroku
Odvetvie Automotive OEM dosiahlo vo vykazovanom roku tržby vo výške asi 8 997 miliónov eur (predchádzajúci rok: asi 8 991 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat zvýšil v porovnaní s minulým rokom o 2,1 %. Po pozitívnom vývoji obratu v prvom polroku zaznamenalo odvetvie Automotive OEM v druhom polroku z dôvodu pretrvávajúceho náročného prostredia v automobilovom odvetví v porovnaní s minulým rokom slabší rast obratu. Naproti tomu bol rast vo vykazovanom roku o 3,2 percentuálnych bodov nad priemerným rastom celosvetovej produkcie osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý vo vykazovanom období klesol o 1,1 %. Objednávky získané vo vykazovanom období 2018, tzv. Lifetime-Sales, predstavovali 12,8 miliárd eur. To zodpovedá ukazovateľu Book-to-bill-Ratio, teda príjmu objednávok v pomere k obratu uplynulého obchodného roka, 1,4 (minulý rok: 1,3).

Nižší rast obratu súvisí najmä so slabším dopytom v regiónoch Európa a Čína v druhom polroku. V Európe preto boli rozhodujúce najmä omeškania výroby z dôvodu prechodu na novú normu pre výfukové emisie WLTP, zatiaľ čo sa v Číne prejavila zdržanlivosť spotrebiteľov a obchodný spor s USA. Všetky štyri oblasti podnikania odvetvia Automotive OEM prispeli vo vykazovanom roku k nárastu obratu, pričom oblasť podnikania „e-mobilita“ zvýšila svoj obrat po úprave o menové vplyvy s 18,1 % najvýraznejšie. Najsilnejší nárast obratu na základe upravenom o menové vplyvy preukázalo odvetvie Automotive OEM v regióne Amerika s 5,6 %, nasledované regiónom Ázia/Pacifik s 2,3 %, Čína s 1,2 % a Európa s 0,9 %.

Vo vykazovanom roku bola odvetvím dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 693 miliónov eur (minulý rok: 973 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola v tom istom období 7,7 % a teda výrazne pod hodnotou z minulého roka 10,8 %. Rozhodujúce pre pokles bola predovšetkým oslabená dynamika trhu v druhom polroku, ako aj s tým spojené nižšie vyťaženie výrobných kapacít. Okrem toho sa vo vykazovanom roku nepodarilo dosiahnuť dostatočné zvýšenie efektivity vo výrobe, aby sa kompenzovali negatívne efekty predajných cien a zmiešané efekty. Upravená prognóza pre celkový rok 2018 z 30. októbra 2018, podľa ktorej sa mal dosiahnuť nárast obratu upravený o menové vplyvy vo výške 3,5 až 4,5 % a EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 8 až 8,5 %, nebola splnená.

Automotive Aftermarket v rámci prognózy
Po celkovo solídnom prvom polroku zaznamenalo odvetvie Automotive Aftermarket v treťom kvartáli 2018 oproti minulému roku dočasný pokles tržieb. Rozhodujúce pre pokles obratu bol v prvom rade silný rast v treťom kvartáli minulého roka v regiónoch Európa a Amerika. V porovnaní s minulým rokom zvýšilo odvetvie svoj obrat na základe upravenom o menové vplyvy o 2,2 % a dosiahlo tržby vo výške 1 859 miliónov eur (minulý rok: 1 880 miliónov eur). Najvýraznejší nárast obratu upravený o menové vplyvy bol vo vykazovanom roku v regiónoch Čína s 36,5 % a Ázia/Pacifik s 12,5 %, nasledovaný Európou s 2,5 %. V regióne Amerika bol klesajúci vývoj obratu upravený o menové vplyvy mínus 5,2 %. Príčinou boli jednorazové doplnkové potreby zákazníka v oblasti Original Equipment Service (OES) v období minulého roka.

EBIT pred špeciálnymi efektmi pre odvetvie Automotive Aftermarket predstavovala vo vykazovanom období 316 miliónov eur (minulý rok: 358 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla na tomto základe 17,0 % (minulý rok: 19,0 %). Pokles oproti minulému roku súvisí okrem iného s negatívnymi vplyvmi predajných cien, ako aj so zvýšenými nákladmi na logistiku. Upravená prognóza pre obchodný rok 2018 z 30. októbra 2018, podľa ktorej malo odvetvie Automotive Aftermarket dosiahnuť rast obratu pred menovými vplyvmi 1,5 až 2,5 % a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 17 až 17,5 %, bola dosiahnutá.

Obchod oblasti Industrie vylepšuje EBIT maržu o 3 percentuálne body
Odvetvie Industrie výrazne zvýšilo svoje tržby vo vykazovanom roku na cca 3 385 mil. eur (minulý rok: cca 3 150 mil. eur). Po úprave o menové vplyvy bol nárast obratu vo vykazovanom období na 10,1 %, oproti 5,7 % v obchodnom roku 2017. Na základe pozitívneho trhového prostredia vykazovali pritom sektory Raw Materials, Railway, Power Transmission a Offroad (suroviny, železnica, prenos energie a offroad) dvojciferné prírastky obratu. Najvýraznejší prírastok dosiahol na základe upravenom o menové vplyvy región Čína s 25,4 %, pred Amerikou s 9,7 %, Európou so 7,3 % a regiónom Ázia/Pacifik s 5,6 %.

Odvetvie Industrie dosiahlo v obchodnom roku 2018 EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 372 miliónov eur (minulý rok: 253 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 11,0 % (minulý rok: 8,0 %). Zlepšenie marže možno pripísať pozitívnym objemovým efektom, opatreniam na zníženie nákladov programu CORE, ako aj cenovým a zmiešaným efektom. Prognóza z 30. októbra 2018 ohľadom nárastu obratu upraveného o menové vplyvy v celkovom roku 2018 vo výške 8 až 9 % bola výrazne prekonaná. Cieľ, dosiahnuť do 2020 EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 11 až 13 %, bol dosiahnutý o dva roky skôr, než bolo pôvodne plánované.

Free Cash Flow prekonáva očakávania
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) skupiny Schaeffler bol s 384 miliónmi eur (minulý rok: 515 miliónov eur) pozitívny. Vďaka tomu bolo možné výrazne prekonať upravenú prognózu z 30. októbra 2018 ohľadom Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A cca 300 miliónov eur. Investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty boli vo vykazovanom období s 1 232 miliónmi eur mierne pod úrovňou minulého roka (1 273 mil. eur). To zodpovedá investičnej kvóte 8,7 % (minulý rok: 9,1 %).

Finančné dlhy netto dosiahli k 31. decembru 2018 2 547 mil. eur (31. december 2017: 2 370 mil. eur). Pritom sa znížil ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, na 83,2 % (31. december 2017: 91,8 %). Skupina Schaeffler, ktorej bilančná suma dosiahla k 31. decembru 2018 cca 12,4 mld. eur (minulý rok: cca 11,5 mld. eur), zamestnávala k tomu istému termínu 92 478 zamestnancov (minulý rok: 90 151), čo zodpovedá nárastu o cca 2,3 %.

Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „Free Cash Flow vo výške 384 mil. eur, ako aj naďalej sa zlepšujúci podiel vlastného kapitálu medzičasom opäť vo výške 25 % svedčia o solídnej kvalite bilancie skupiny Schaeffler. Pre jej ďalšie posilňovanie budeme v budúcnosti ešte viac dbať na nákladovú disciplínu a efektívne prideľovanie kapitálu.“

Opatrný výhľad pre rok 2019
Skupina Schaeffler počíta pre obchodný rok 2019 s nárastom obratu po úprave o menové vplyvy vo výške 1 až 3 %. Okrem toho spoločnosť v obchodnom roku 2019 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 8 až 9 %. Pre rok 2019 skupina Schaeffler okrem toho očakáva Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti M&A vo výške 400 mil. eur.

Koncern očakáva, že odvetvie Automotive OEM bude aj v roku 2019 výraznejšie rásť ako celosvetová produkcia osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel, pri ktorých sa predpokladá pokles o cca 1 %. Na tomto základe skupina Schaeffler ráta v obchodnom roku 2019 s nárastom obratu po úprave o menové vplyvy vo výške 1 až 3 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 2,1 %) pre odvetvie Automotive OEM. Ďalej sa pre odvetvie Automotive OEM v roku 2019 očakáva EBIT marža pred špeciálnymi efektmi medzi 6 a 7 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 7,5 %).

Obchod v oblasti Aftermarket by mal – na základe nižšieho prírastku celosvetovej zásoby vozidiel ako v roku 2018 pri takmer nezmenenom priemernom veku – taktiež mierne stúpnuť. Vychádzajúc z vlastných pozorovaní trhu očakáva koncern v roku 2019 pre odvetvie Automotive Aftermarket nárast obratu pred menovými vplyvmi vo výške 1 až 3 % (upravená porovnávacia hodnota 2018: 2,2 %) a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 15 až 16 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 18,2 %).

V odvetví Industrie poukazujú konjunktúrne rámcové podmienky na spomalený rast celosvetovej priemyselnej produkcie. Na tomto základe skupina Schaeffler vychádza z toho, že v odvetví Industrie v obchodnom roku 2019 dosiahne nárast obratu upraveného o menové vplyvy vo výške 1 až 3 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 10,1 %). Okrem toho má odvetvie Industrie v tom istom období dosiahnuť EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi medzi 10 a 11 % (2018 upravená porovnávacia hodnota: 10,9 %).

Finančné ambície 2020, ktoré boli sformulované v roku 2016, nie je možné v pretrvávajúcom zlom trhovom prostredí udržať.

„Pre aktuálny rok vychádzame z toho, že práve v medzinárodnom obchode s automobilmi zostane prostredie veľmi náročné a plné výziev. Súčasne musíme počítať s tým, že sa svetová konjunktúra bude ďalej ochladzovať. Opatrný výhľad pre skupinu Schaeffler odráža tento odhad“, povedal Klaus Rosenfeld. „Avšak sme presvedčení o tom, že naďalej budeme rásť so ziskom. Naša stratégia je správna. Transformácia bude ďalej dôsledne pokračovať. Ak to bude potrebné, s ďalšími opatreniami a väčším tempom, ako ukazuje program RACE.“

Našu obchodnú správu nájdete na: www.schaeffler-annual-report.com

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok výpovede smerované na budúcnosť z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať