Hľadaný výraz

Schaeffler spúšťa program RACE

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Skalica

  • Program pre udržateľné zvyšovanie efektivity a optimalizáciu portfólia v odvetví Automotive OEM.
  • Zaistenie a posilnenie dlhodobej tvorby hodnoty v troch fázach (2019 – 2024).
  • Prvá fáza sa zameriava na šesť „pák na výsledky“.
  • Opatrenia vo fáze I sa zameriavajú na zlepšenie výsledkov vo výške cca 90 miliónov eur (100 základných bodov EBIT marže).
  • Strednodobým cieľom je EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo vysokej jednomiestnej percentuálnej oblasti.

Schaeffler AG dnes v rámci svojej výročnej tlačovej konferencie zverejnila svoj program RACE, ktorý sa orientuje na udržateľné zvyšovanie efektivity a optimalizáciu portfólia odvetvia Automotive OEM. Skratka RACE znamená „Regroup Automotive for higher Margin and Capital Efficiency“ (Reorganizácia Automotive za účelom vyššej marže a efektivity kapitálu). Za program je v predstavenstve Schaeffler AG zodpovedný Matthias Zink ako člen predstavenstva za odvetvie Automotive OEM. Zahŕňa tri fázy, analogicky podľa osvedčeného postupu, ktorý bol uplatnený pre program CORE odvetvia Industrie. Prvá fáza programu, ktorá bola zahájená 1. januára 2019, zahŕňa nasledujúcich 18 až 24 mesiacov.

Nevyhnutnosť programu vyplýva z celého radu externých a interných faktorov, ktoré v uplynulom obchodnom roku 2018 viedli k značnému oslabeniu EBIT marže pred špeciálnymi efektmi odvetvia.

Nadradeným cieľom RACE preto je v nasledujúcich troch až štyroch rokoch udržateľne zlepšovať úroveň marže a do budúcnosti dosiahnuť EBIT maržu vo vysokej jednomiestnej percentuálnej oblasti.

Dosiahnuť sa má zlepšenie marže pomocou súboru opatrení, ktoré sa zameriavajú na šesť “pák na výsledky”. K tomu patrí (1) optimalizácia európskeho zväzu podnikov, (2) optimalizácia obchodného portfólia, (3) dôsledné znižovanie režijných nákladov, zvyšovanie (4) efektivity výskumu&vývoja a (5) kapitálovej efektivity, ako aj (6) udržateľné zlepšovanie príjmu objednávok. Opatrenia sa vzťahujú na všetky štyri oblasti podnikania (systémy motorov, systémy prevodoviek, e-mobilita a systémy podvozkov), ako aj na centrálne funkcie v rámci i mimo rámec odvetvia a sú orientované predovšetkým na Európu.

„Opatreniami a rozhodnutiami v rámci RACE adresujeme tlak na maržu v niektorých oblastiach produktov a pokles brutto marží“, hovorí Matthias Zink. „Chceme súčasne ďalej znižovať vysokú závislosť od spaľovacích motorov a pritom ako inovatívny technologický partner našich zákazníkov výrazne silnejšie využívať ponúkané šance v oblasti hybridizácie a elektrifikácie. Pritom budeme musieť preukázať prísnejšiu nákladovú a kapitálovú disciplínu. Súčasne budeme redukovať podiel takých produktov, ktoré dosahujú nižšie marže a budeme zvyšovať podiel produktov s vyššími maržami. Produkty, ktoré už dobiehajú alebo nedosahujú dostatočné výnosy, sa budú prehodnocovať. Okrem toho budeme náklady pre výskum&vývoj (R&D) a náš kapitál rozdeľovať tak, aby z toho profitovali najmä výnosovo silné produkty a systémové riešenia, ako aj strategické oblasti budúcnosti, ako sú e-mobilita a autonómna jazda.“

V priebehu prvej fázy programu RACE je naplánované naďalej konsolidovať zväz európskych závodov. Bude tým pravdepodobne zasiahnutých päť európskych závodov, v ktorých je odvetvie Automotive OEM zastúpené výrobnými závodmi. Všetky plánované opatrenia sa v rámci dohody o budúcnosti dojednanej minulý rok vopred prejednajú so zástupcami zamestnancov. Obe strany sa usilujú o sociálne zlučiteľné riešenia bez prepúšťania z prevádzkových dôvodov a zatvárania závodov. Vzhľadom na to má ísť predovšetkým o predaje a zlúčenie aktivít. Z dnešného pohľadu sa na základe toho počíta s redukciou asi 900 pracovných miest, z toho bude asi 700 miest zrušených v Nemecku. Tieto čísla zahŕňajú predaj okrajových aktivít z oblasti podnikania motorových a prevodovkových systémov. Kvóta R&D (náklady R&D v pomere k obratu) odvetvia Automotive OEM sa majú v rokoch 2019 a 2020 po zohľadnení IFRS 15 obmedziť na 8,0 až 8,5 %. Okrem toho nemajú v rovnakom období investície prevýšiť 900 miliónov eur ročne. Napokon sa má v priebehu nasledujúcich troch rokov príjem objednávok v oblastiach e-mobilita a mechatronika podvozkov zvýšiť na 1,5 až 2 miliardy eur ročne.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Po úspešnom ukončení programu efektivity CORE odvetvia Industrie dosiahnutom o dva roky skôr než bolo plánované, pri ktorom sme po ukončení prvých dvoch fáz na zaistenie udržateľnosti teraz zahájili tretiu fázu s názvom Fit, zameriavame sa teraz predovšetkým na zvýšenie efektivity nášho odvetvia Automotive OEM. Som si istý, že skúsenosti z programu CORE môžeme preniesť na koncepciu a implementáciu programu RACE. Program RACE je ďalším dôležitým stavebným prvkom pre transformáciu skupiny Schaeffler. Zameriavame sa na zvyšovanie efektivity a optimalizáciu portfólia. Program zrealizujeme so všetkými dôsledkami, čo nám umožní prístup k novým príležitostiam pre rast. Pritom sa spoliehame predovšetkým na naše technologické kompetencie a našu inovačnú silu.“

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok výpovede smerované na budúcnosť z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať