Hľadaný výraz

Kvalita výnosov sa v treťom kvartáli zlepšila, opatrenia zaberajú

Pressrelease Stage Image

05.11.2019 | Skalica

  • Obrat vo výške 10,8 miliárd eur po prvých deviatich mesiacoch na úrovni minulého roka.
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa v 3. kvartáli zlepšila na 8,1 %.
  • Výrazné generovanie Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) v 3. kvartáli (362 miliónov eur).
  • Odvetvie Automotive OEM aj v 3. kvartáli s nadpriemerným vývojom (outperformance), odvetvie Industrie s oslabeným rastom v 3. kvartáli oproti H1.
  • Opatrenia pre zvýšenie efektivity zaberajú a sú dôsledne realizované.
  • Výhľad pre skupinu a odvetvia pre aktuálny rok je potvrdený.

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju predbežnú správu za prvých deväť mesiacov roka 2019. Vo výkazovom období dosahuje obrat skupiny Schaeffler 10 839 miliónov eur (minulý rok: 10 714 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v tomto období mierne znížil o 0,1 %. V 3. kvartáli sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 1,2 %. Zo štyroch regiónov za prvých deväť mesiacov prispeli regióny Amerika so 7,6 %, Ázia/Pacifik s 1,1 % a Čína s 0,5 % na základe upravenom o menové vplyvy k rastu obratu, zatiaľ čo vývoj obratu v regióne Európa mal s -3,6 % klesajúcu tendenciu.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých deväť mesiacov výnosy pred finančným výsledkom hospodárenia, podielmi hodnotenými metódou equity a daňami zo zisku (EBIT) vo výške 795 miliónov eur (minulý rok: 1 149 miliónov eur), čo bolo vo výkazovom období zaťažené špeciálnymi efektmi vo výške 88 miliónov eur. Špeciálne efekty vyplynuli v zásade z výdavkov v súvislosti s programom na zvýšenie efektivity RACE odvetvia Automotive OEM. Hodnota EBIT pred špeciálnymi efektmi bola na úrovni 883 miliónov eur (minulý rok: 1 150 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 8,1 % (minulý rok: 10,7 %). Zhoršenie oproti minulému roku vyplynulo najmä z poklesu hrubej marže. Pokles marže je výrazne podmienený negatívnymi efektmi predajných cien a zvýšenými výrobnými nákladmi. Okrem toho zaťažili vývoj marže zvýšené administratívne náklady. EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa zlepšila zo 7,9 % v druhom kvartáli na 9,1 % v treťom kvartáli.

Automotive OEM aj v 3. kvartáli s nadpriemerným vývojom 4,6 %
Odvetvie Automotive OEM dosiahlo počas prvých deviatich mesiacov zisk z obratu vo výške takmer 6 768 miliónov eur (minulý rok: 6 778 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy klesol obrat v porovnaní s minulým rokom o 1,5 %. Odvetvie bolo tak s outperformance vo výške 4,4 percentných bodov nad celosvetovou výrobou automobilov, ktorá v tom istom období klesla o 5,9 %. V 3. kvartáli predstavoval outperformance 4,6 %. Po poklese obratu upravenom o menové vplyvy o 2,9 % v prvom polroku dosiahlo odvetvie v 3. kvartáli zvýšenie obratu o 1,4 %.

Zo štyroch regiónov vykazoval región Amerika vo výkazovom období s 8,6 % najsilnejší rast obratu upravený o menové vplyvy odvetvia Automotive OEM, čo bolo predovšetkým dôsledkom zvýšenia potrieb jednotlivých veľkoodberateľov vyplývajúceho z nábehu produktov. Región Ázia/Pacifik dosiahol nárast obratu o 2,1 %. Obrat sa výrazne znížil v regióne Čína o 6,0 % a v regióne Európa o 5,2 %. Rozhodujúcim pre poklesy v Číne a v Európe bol výrazný pokles výroby automobilov v oboch regiónoch. V 3. kvartáli pritom dosiahol región Čína plusový obrat upravený o menové vplyvy vo výške 7,1 %, čo je tiež dôsledkom nízkeho rastu v období minulého roka. Zo štyroch oblastí podnikania odvetvia Automotive OEM vykazovala najvýraznejší rast oblasť e-mobilita s nárastom obratu upraveným o menové vplyvy vo výške 38,8 %. Rast v oblasti e-mobility je najmä dôsledkom rozbehu výroby primárnych komponentov pre bezstupňovú prevodovku (CVT) a v oblasti aktoriky. Oblasť podnikania podvozkové systémy dosiahla nárast obratu o 0,5 %, čo bolo okrem iného podmienené pozitívnym vývojom obratu v oblasti podvozkových aktuátorov. Vývoj obratu v oblasti podnikania prevodových systémov klesol o 6,1 %, najmä z dôvodu poklesu dopytu po komponentoch pre manuálne prevodovky. Obrat v oblasti podnikania motorové systémy klesol o 2,6 %, pričom modul tepelného manažmentu dosiahol v rámci oblasti vo výkazovom období výrazný plusový obrat.

Za prvých deväť mesiacov bola dosiahnutá hodnota EBIT pred zvláštnymi efektmi vo výške 371 miliónov eur (minulý rok: 592 miliónov eur). EBIT marža pred zvláštnymi efektmi tak bola v rovnakom období 5,5 % a teda výrazne pod minuloročnou hodnotou 8,7 %. Pre pokles boli určujúce: znížená hrubá marža z dôvodu poklesu objemu, cenové a zmiešané efekty, vysoké fixné náklady, ako aj zvýšenie administratívnych nákladov.

Pre celý rok 2019 platí pre odvetvie Automotive OEM prognóza z 29. júla 2019, podľa ktorej sa má dosiahnuť nárast obratu upraveného o menové vplyvy vo výške -2 až 0 % a EBIT marža pred špeciálnymi efektmi medzi 5 až 6 %.

Automotive Aftermarket s miernym plusovým obratom v 3. kvartáli
Odvetvie Automotive Aftermarket zaznamenalo vo výkazovom období s obratom vo výške 1 386 miliónov eur (minulý rok: 1 403 miliónov eur) pokles upravený o menové vplyvy o 1,5 %, čo bolo dôsledkom poklesu v regióne Európa, ktorý generuje zďaleka najvyšší obrat. Avšak tretí kvartál vykazoval mierny plusový obrat. Pokles obratu v Európe, ktorý bol okrem iného podmienený aj odbúravaním zásob na strane zákazníkov v oblasti Independent Aftermarket (IAM), ako aj v OES obchode (OES – Original Equipment Service), predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy -3,7 %. Pokles obratu v Európe čiastočne vyvažoval nárast obratu v regióne Amerika o 7,1 %, ktorý vyplynul predovšetkým zo zvýšenia potrieb a obchodu s novými zákazníkmi v rámci IAM. Región Čína zvýšil svoje zisky z obratu po úprave o menové vplyvy o 8,6 %, zatiaľ čo zisky z obratu v regióne Ázia/Pacifik po úprave o menové vplyvy klesli o 8,9 %.

Výsledkom tohto vývoja je EBIT pred špeciálnymi efektmi 219 miliónov eur (minulý rok: 266 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 15,8 % (minulý rok: 18,9 %). Pokles v porovnaní s minulým rokom je pritom v zásade dôsledkom poklesu hrubej marže, ako aj vyšších administratívnych nákladov. Hrubá marža klesla z dôvodu zníženého objemu odbytu pri súčasne zvýšených výrobných nákladoch.

Pre celkový rok 2019 očakáva koncern pre odvetvie Automotive Aftermarket na základe prognózy z 29. júla 2019 nárast obratu pred menovými vplyvmi o -2 až 0 % a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 15 až 16 %.

Oslabenie rastu v odvetví Industrie v 3. kvartáli po silnom H1
Odvetvie Industrie zvýšilo svoje zisky z obratu za prvých deväť mesiacov roka 2019 napriek oslabenej dynamike globálnej priemyselnej výroby na 2 685 miliónov eur (minulý rok: 2 533 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat zvýšil o 4,3 %, čo bolo dosiahnuté najmä klastrami v sektore veternej energie v regióne Čína, ako aj v sektore železničnej dopravy a surovín v regiónoch Európa a Čína. Okrem toho vo výkazovom období k obratu pozitívne prispela oblasť Industrial Distribution. Pokles dopytu zaznamenali klastre v sektore Industrial Automation, Power Transmission a Offroad, ktoré citlivo reagujú na ekonomické podmienky. V 3. kvartáli predstavoval nárast obratu upravený o menové vplyvy 1,2 %. K zvýšeniu obratu vo výkazovom období prispeli tri zo štyroch regiónov skupiny Schaeffler. Najväčšie zvýšenie dosiahol opäť región Čína s 20,9 %, pred Amerikou so 4,5 % a Európou s 0,1 %. V regióne Ázia/Pacifik obrat mierne klesol o 0,8 %.

Odvetvie Industrie dosiahlo za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške takmer 292 miliónov eur (minulý rok: 292 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 10,9 % (minulý rok: 11,5 %).

Prognóza pre nárast obratu upraveného o menové efekty za celý rok 2019 je 2 až 4 %. Pre odvetvie Industrie sa očakáva EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 10 až 11 %.

Pozitívny Free Cash Flow približne na úrovni minulého roka – prognóza pre rok 2019 potvrdená
Čistý zisk prislúchajúci vlastníkom podielov za prvých deväť mesiacov roka 2019 v porovnaní s minulým rokom výrazne poklesol a predstavoval 485 miliónov eur (minulý rok: 762 miliónov eur). Výnos na prioritnú akciu dosiahol 0,73 eur (minulý rok: 1,15 eur). Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v 3. kvartáli 362 miliónov eur a nachádzal sa so 133 miliónmi eur vo výkazovom období približne na úrovni minulého roka (127 miliónov eur). Za prvých deväť mesiacov boli investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty vo výške 823 miliónov eur pod úrovňou minulého roka (857 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 7,6 % (minulý rok: 8,0 %). V 3. kvartáli sa pomer Capex oproti druhému kvartálu mierne zvýšil zo 6,1 % na 6,3 %.

„Aj v poslednom kvartáli sa budeme dôsledne zameriavať na výraznú nákladovú a kapitálovú disciplínu. Pomer Capex budeme v porovnaní s 3. kvartálom ďalej znižovať a sústredíme sa na generovanie Cash Flow“, povedal Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG.

Finančné dlhy netto sa k 30. septembru 2019 znížili na 2 842 miliónov eur, čím sa znížil ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, na cca 103,1 % (31. december 2018: cca 83 %). Bilančná suma dosiahla k 30. septembru 2019 hodnotu 13 127 miliónov eur (31. december 2018: 12 362 miliónov eur). Koncern zamestnával k tomu istému termínu 89 036 zamestnancov (31. december: 92 478), čo zodpovedá poklesu o 3,7 %.

Skupina Schaeffler počíta pre rok 2019 na základe upravenej prognózy z 29. júla 2019 s rastom obratu upraveným o menové vplyvy o -1 až 1 %, s EBIT maržou pred špeciálnymi efektmi vo výške 7 až 8 % a s Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A 350 až 400 miliónov eur.

„V pretrvávajúcom náročnom trhovom prostredí sme si v 3. kvartáli počínali dobre. Naše opatrenia pre zvýšenie flexibilizácie zaberajú, transformácia sa zrýchľuje a programy efektivity v našich troch divíziách sa dôsledne realizujú. V mene predstavenstva vyjadrujem presvedčenie, že našu prognózu pre rok 2019 dosiahneme“, povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.


Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať