Hľadaný výraz

Valné zhromaždenie Schaeffler schvaľuje dividendy a nový systém odmeňovania predstavenstva

Pressrelease Stage Image

08.05.2020 | Skalica

  • Virtuálne valné zhromaždenie vzbudilo veľký záujem
  • Vyplácanie dividend vo výške 45 centov za prioritnú akciu
  • Nový systém odmeňovania predstavenstva

Virtuálne valné zhromaždenie Schaeffler AG vzbudilo veľký záujem. Prenosu valného zhromaždenia sa v jeho vrchole zúčastnilo cca 600 akcionárov. Odhlasovali vyplácanie dividend vo výške 45 centov za prioritnú akciu. Kvóta na vyplácanie dividend bola približne 43 % a nachádzala sa tak v rámci plánovaného cieľového koridoru od 30 do 50 % vo vzťahu k výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi, ktorý prináleží vlastníkom podielov.

„Návrh dividend je výsledkom starostlivého zváženia záujmov. Z nášho pohľadu je férové a primerané, aby sa akcionári mohli podieľať na úspechu minulého roka. Naša kapitálová základňa a veľmi solídna likvidita nám to umožňujú“, povedal predseda predstavenstva Schaeffler AG, Klaus Rosenfeld.

Nový systém odmeňovania predstavenstva

Okrem toho schválilo valné zhromaždenie nový systém odmeňovania predstavenstva, o ktorom dozorná rada rozhodla so spätnou platnosťou k 1. januáru 2020. Schaeffler tak zrealizovala – rýchlejšie ako to bolo požadované zákonom – zmenené regulačné požiadavky na odmeňovanie predstavenstva podľa zákona o realizácii druhej smernice pre práva akcionárov (ARUG II).

Odmeňovanie predstavenstva je ako doteraz založené na princípoch spájania výkonu a odmeny, tvorby hodnoty a Free Cash Flow. Pohyblivá zložka odmeny je zameraná na dlhodobý a udržateľný vývoj hodnôt podniku. Okrem toho nový systém odmeňovania posilňuje orientáciu na kapitálový trh a ešte výraznejšie zosúlaďuje záujmy akcionárov a predstavenstva. Ako nová bola prijatá povinnosť zakúpenia a držania akcií, podľa ktorej členovia predstavenstva si musia vo vopred stanovenej výške a lehote zakúpiť prioritné akcie Schaeffler AG a držať ich až do skončenia svojho služobného pomeru. Pre splnenie narastajúceho významu udržateľnosti ako súčasti podnikovej stratégie, boli ciele udržateľnosti zahrnuté do pohyblivej zložky odmeny. Okrem toho boli prepracované kritériá výkonu a systém dôchodkového zabezpečenia členov predstavenstva bol prestavený na príspevkovo financovaný systém.

„Nový systém odmeňovania predstavenstva je jasný a zrozumiteľný. Členovia predstavenstva získavajú popri fixnej odmene krátkodobé a dlhodobé pohyblivé zložky odmeny. Pre nás pritom bolo dôležité, aby sme pri úprave dôchodkového zabezpečenia predovšetkým spojili dosiahnutie cieľov udržateľnosti s variabilnou zložkou odmeny. Ďalej považujem povinnosť zakúpenia a držania akcií za dôležitý krok pre výraznejšiu orientáciu skupiny Schaeffler na kapitálový trh“, povedal rodinný akcionár a predseda dozornej rady Georg F. W. Schaeffler.

Výsledky hlasovania, ako aj správy predsedu dozornej rady a predsedu predstavenstva k dnešnému valnému zhromaždeniu budú čoskoro k dispozícii na www.schaeffler.com/agm.

Obchodnú správu nájdete na:
www.schaeffler-annual-report.com

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať