Hľadaný výraz

Riešenia Priemyslu 4.0 pre priemyselné aplikácie

Konkrétna forma Priemyslu 4.0

Digitálne zmeny a prepojenie komponentov a systémov zvyšujú efektivitu strojov a zariadení. Schaeffler aktívne formuje digitálnu transformáciu. Profitujte aj vy z našich v praxi overených riešení 4.0!

Naše systémy a komponenty sa nachádzajú v strojoch presne tam, kde sa generujú najdôležitejšie údaje. Komponenty Schaeffler vybavené inteligentnými senzormi sa stávajú základným predpokladom pre Priemysel 4.0. Vďaka digitálnym službám a analýzam založeným na cloude zákazníci už dnes profitujú z doménového know-how spoločnosti Schaeffler vo vývoji, výrobe a logistike.

Platformové koncepty pre Priemysel 4.0

Hnacie ústrojenstvo 4.0

Hnacie ústrojenstvo 4.0

S konceptom „Hnacie ústrojenstvo 4.0“ spoločnosť Schaeffler vytvorila základný koncept pre digitalizáciu a sledovanie motorovo-prevodových aplikácií, ktorý zastupuje najrôznejšie pohony vo všetkých výkonových triedach a použitiach. Koncept spája existujúcu techniku s digitálnymi službami a predstavuje tak významný krok smerom k monitoringu strojov budúcnosti.

Interaktívna animácia

Príbeh "Predpovedať optimálny čas údržby"

Obrábací stroj 4.0

Obrábací stroj 4.0

S Obrábacím strojom 4.0 Schaeffler kráča kontinuálnou cestou smerom k digitalizovanej výrobe. Získané údaje sú vyhodnocované lokálne, ako aj v Schaeffler cloude, aby sa výsledky vrátili späť na najrôznejšie pracoviská priamo na mieste.

Možnosti digitalizácie nie sú obmedzené na výrobné stroje. Aj výrobné prostredie profituje z kontinuálneho toku údajov v hodnotovom reťazci.

Interaktívna animácia

Príbeh "Prax namiesto vízií"

Prediktívna údržba 4.0 pre veternú energiu

Prediktívna údržba 4.0 pre veternú energiu

S modulárnou senzorikou v hnacom reťazci, špeciálne upravenom pre nízke frekvencie, sa napríklad prostredníctvom merania vibrácií zisťujú informácie o stave v prevádzke a spracúvajú sa v reálnom čase. S digitálnou službou „ConditionAnalyzer“ môže prevádzkovateľ, resp. údržbár celosvetovo prostredníctvom internetového spojenia sledovať stav jednotlivých ložísk a tiež celých agregátov. Tak získa jasné textové hlásenie o analyzovanom obraze poškodenia a dokáže prostredníctvom analýzy na diaľku využiť podporu expertov v spoločnosti Schaeffler.

Interaktívna animácia

Priemyselné riešenia / Veterná energia

Condition Monitoring 4.0 pre železničnú dopravu

Condition Monitoring 4.0 pre železničnú dopravu

Pre digitalizované sledovanie a optimalizovanú údržbu kompletných hnacích, resp. nosných podvozkov v osobných vlakoch spoločnosť Schaeffler vyvinula systémy Condition Monitoring (CMS) s inteligentným softvérom a cloudovým napojením. Tak je možné realizovať vyššie priemerné rýchlosti, vyššie prevádzkové výkony, ako aj dlhšie intervaly údržby a súčasne zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť.

Prevádzkovateľ, resp. údržbár môže celosvetovo prostredníctvom internetového spojenia sledovať stav jednotlivých ložísk dvojkolesia až po kompletné dvojkolesia a otočné podvozky.

Interaktívna animácia

Príbeh "Zostať na koľajnici"

Priemyselné riešenia / Železnica

Balíky našich riešení 4.0 v praxi

Údržba 4.0 pre intralogistiku

Údržba 4.0 pre intralogistiku

S balíkom riešení šitých na mieru špeciálne pre potreby intralogistiky Schaeffler ponúka inteligentnú údržbu pre prevádzku kritických agregátov logistických centier. Cieľom je zabrániť neplánovaným prestojom, signifikantne znížiť náklady na údržbu a zvýšiť disponibilitu zariadení. Pritom sa používajú okrem iného systémy na sledovanie stavu hnacích systémov relevantných pre prevádzku, ako aj čiastočne automatizované systémy údržby.

Viac informácií

Interaktívna animácia

Riešenie cloud-to-cloud pre prevodovky

Riešenie cloud-to-cloud pre prevodovky

Riešenie 4.0 pre veternú energiu vzniká zo spolupráce spoločností Schaeffler a ZF Friedrichshafen AG. Na základe reálnych záťaží z prevádzky veternej elektrárne sa spolu so zavedenými expertnými modelmi umožnia presnejšie analýzy a prognózy stavu prevodovky. Pomocou digitálnej služby “LifetimeAnalyzer” je možné približne vypočítať nominálnu zostávajúcu dobu chodu.

Viac informácií

Cloudové služby pre elektromotory

Cloudové služby pre elektromotory

Holandská spoločnosť poskytujúca priemyselné služby SPIT Electrical Mechanics sa pri údržbe agregátov svojich zákazníkov spolieha na expertízu Schaeffler. Použitím systému Condition Monitoring SmartCheck prechádza spoločnosť od pravidelných offline meraní na kontinuálne online merania a znižuje tým výdavky a náklady.

Viac informácií

Sledovanie stavu v jasnej reči

Sledovanie stavu v jasnej reči

S komponentmi, systémami a digitálnymi službami na sledovanie a mazanie rôznych agregátov Schaeffler ponúka rozšíriteľné kompletné riešenia pre Prediktívnu údržbu 4.0. Aj zásobovateľ pitnou vodou, spoločnosť Perlenbach sa pri údržbe svojich čerpadiel spolieha na riešenia spoločnosti Schaeffler. Kombinácia systému Condition Monitoring SmartQB a dávkovača maziva Concept8 zaisťuje spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku.

Viac informácií

Drive Train 4.0

Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator shows solutions for digitalized production and machine monitoring.
Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator shows solutions for digitalized production and machine monitoring.

Predictive maintenance expands conventional condition monitoring approaches by allowing users to look into the “machine’s future” and thus opens up new possibilities for increasing efficiency and reducing the total cost of ownership (TCO).

Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator connects existing technology with new digital services, and this represents a significant step for us on the path towards the machine monitoring of the future.

Interactive animation

Story: “Predicting the optimum time for maintenance”

Machine Tool 4.0

Schaeffler is consistently pursuing a path towards digitalized manufacturing with Machine tool 4.0. The data gathered are evaluated both locally and in a Schaeffler cloud so that the results can be forwarded to the relevant locations on site.

The opportunities for digitalization are not limited to manufacturing machines. The production environment also benefits from a continuous flow of data in the value stream chain.

Interactive animation

Story: “Practice instead of visions”

Machine Tool 4.0 interconnects the existing technology with new digitalized components, from the sensor to the cloud.

Predictive Maintenance 4.0 for wind power

The condition monitoring system features seven acceleration sensors that are installed on the drive of the wind turbine.

With modular sensor technology in the drive train that is specially adapted for low frequencies, condition-related information can be recorded and processed in real time, e.g. by means of vibration measurements. With the “ConditionAnalyzer” digital service, the operator or maintenance technician can monitor the condition of individual bearings or complete systems from anywhere in the world via an internet connection. He or she then receives a clear text notification about the damage that has been analyzed and can call on Schaeffler’s experts for assistance via remote analysis.

Interactive animation

Industrial solutions / Wind power

Condition Monitoring 4.0 for railways

Schaeffler has developed a condition monitoring system (CMS) with intelligent software and a cloud connection for the digitalized monitoring and optimized maintenance of entire motorized and trailer bogies in passenger trains. This allows higher average speeds, greater mileage, and longer maintenance intervals to be achieved while also increasing operational reliability at the same time.

The operator/maintenance technician can monitor the condition of individual axlebox bearings through to complete wheelsets and bogies from anywhere in the world via an internet connection.

Interactive animation

Story: “Staying on track”

Industrial solutions / Rail

Condition monitoring system with intelligent software and cloud connection: Up to six sensor units can transmit their signals to the processor unit, which then processes the raw data to create the relevant parameters.
Condition monitoring system with intelligent software and cloud connection: Up to six sensor units can transmit their signals to the processor unit, which then processes the raw data to create the relevant parameters.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať