Produkty & Služby

Lineárne valivé a lineárne klzné ložiská

Lineárne ložiská sú prvky uloženia pre prevodné pohyby. Podobne ako pri rotačných ložiskách sa aj tu rozlišuje, či vznikajúce sily prenášajú valivé alebo klzné prvky.

Požiadavky na lineárne komponenty sú rovnako rozdielne, ako aplikácie, v ktorých sa používajú. Napríklad pri prepravných a podávacích systémoch je žiaduca predovšetkým rýchlosť a presnosť, zatiaľ čo pri meracích strojoch napríklad presnosť a tuhosť. Aby bolo možné nájsť vždy správne lineárne vedenie pre príslušnú aplikáciu, je okrem bohatej ponuky produktov potrebné poskytovať taktiež podrobné poradenstvo. Spoločnosť INA ponúka oboje: široký lineárny program v kombinácii s kompetentnými službami. Vďaka bohatému programu príslušenstva zladenému s jednotlivými aplikáciami je možné široké štandardné vybavenie vedení ešte ďalej optimalizovať.

Každý typ lineárneho vedenia má charakteristické vlastnosti, ktoré sú zvlášť vhodné pre niektoré prípady uloženia. Všeobecné pravidlá výberu druhu vedenia je však možné definovať len všeobecne, pretože takmer vždy je potrebné zohľadniť a navzájom zvažovať oveľa viac faktorov. Okrem zaťaženia, zrýchlenia, rýchlosti a zdvihu je väčšinou potrebné zohľadniť taktiež také vplyvy ako teplotu, mazanie, vibrácie, spôsob montáže, údržbu atď.

Lineárne valivé ložiská

Lineárne valivé ložiská existujú ako vedenia s profilovými lištami, vedenia s vodiacimi kladkami, hriadeľové vedenia s lineárnymi guľkovými ložiskami, vedenia s plochými klietkami, vedenia s hniezdami s obehom valčekov a guliek a taktiež lineárne jednotky s pohonom (moduly a stoly). Spoločnosť INA vyrába okrem toho špeciálne miniatúrne vedenia používané v najmenších zástavbových priestoroch – napríklad pre mechatroniku alebo jemnú techniku. Tieto vysoko tuhé prvky s nízkym trením s malými objemami, mimoriadne veľkou nosnosťou, s nízkym trením, sa vyrábajú vo vyhotovení s klietkou alebo obehom valivých telies. Svojou kompaktnou konštrukciou nahradzujú často vedenia, ktoré potrebujú podstatne väčší priestor.

Tieto vedenia sa skladajú z jednotky lišty s vozíkom, systému hriadeľa s lineárnym ložiskom alebo z jednotiek lišta-lišta s  vloženou plochou klietkou s ihlami, valčekmi alebo guľkami. Lineárne jednotky s pohonom sú jednoosové alebo viacosové kompletné systémy s mechanickým systémom vedenia, elektromotorom a riadením vyladeným na systém.

Lineárne vedenia sú pevné ložiská pripravené na okamžitú montáž pre prevažne neobmedzené zdvihy. Vedenia s plochými klietkami a súpravy lineárnych vedení sa používajú vzhľadom na kinematiku klietky až na niekoľko výnimiek v aplikáciách s obmedzenými zdvihmi. Ložiská zachytávajú sily zo všetkých smerov – nie v smere pohybu – a momenty vo všetkých osiach. Hriadeľové vedenia s lineárnymi guľkovými ložiskami sú vhodné pre zaťaženie z dvoch smerov a môžu vyrovnávať statickú chybu súosovosti hriadeľa. Kvôli dosiahnutiu tuhosti a presnosti, ktorá býva v prevádzke potrebná, je väčšina jednotiek už z výroby predpätá alebo ju je možné predopínať počas montáže. Vďaka rôznym triedam presnosti a predpätia je možné bez problémov realizovať taktiež aplikácie s vysokými požiadavkami na vedenie a polohovanie.

Pre určenie veľkosti vedenia sa v prvom rade zvažuje veľkosť a druh zaťaženia a požiadavky na dĺžku životnosti a prevádzkovú bezpečnosť uloženia. Všeobecne je možné pri porovnateľných vonkajších rozmeroch zaťažovať valčekové ložiská viac než ložiská s guľkami. Pri menších až stredných zaťaženiach a vysoko dynamických pohyboch sa preto väčšinou používajú guľkové vedenia, pri vysokých záťažiach valčekové vedenia. Ak je potrebné zachytiť zvlášť vysoké záťaže, sú mimoriadne vhodné vedenia s obehom valčekov a plochou klietkou.

Lineárne klzné ložiská

Zatiaľ čo pri valivých ložiskách sú prvky uloženia navzájom oddelené valivými telesami, pri klzných ložiskách sa pohyblivý diel pohybuje po pevne stojacej lište alebo hriadeli. Podľa konštrukcie vedenia je klzná vrstva nanesená na pohyblivom alebo tuhom dielci. Mazanie sa deje pomocou mazív, ktoré sú uložené do klznej vrstvy.

Lineárne klzné ložiská sú lineárne pevné ložiská pre neobmedzené zdvihy. Tieto vedenia existujú ako miniatúrne klzné vedenia, ako lineárne klzné ložiská a jednotky s klznými ložiskami INA a ako ploché vedenia. Miniatúrne klzné vedenia sa skladajú zo systému lišty a vozíka s bezúdržbovou klznou vrstvou, lineárne klzné ložiská a jednotky klzných ložísk INA z puzdra INA s malými nárokmi na údržbu v puzdre z ľahkých kovov. Ploché vedenia sú systémy líšt, pri ktorých je klzná plocha na nosnej lište opatrená klzným obložením s malými nárokmi na údržbu.

Vedenia s klznými ložiskami majú nízke opotrebovanie, je ich možné staticky silno zaťažovať, sú necitlivé voči rázom a znečisteniu, pracujú s nízkou hlučnosťou a plynulo. Bezúdržbové klzné ložiská nie je potrebné mazať, materiály s malými nárokmi na údržbu disponujú dobrými vlastnosťami aj pre prípad núdzového chodu. Vďaka pestrým špecifickým vlastnostiam sa používajú klzné ložiská v mnohých oblastiach, špeciálne vtedy, keď sú miesta uloženia bezúdržbové alebo keď musia byť nenáročné na údržbu, je nebezpečenstvo nedostatočného mazania alebo je mazivo nežiaduce či neprípustné.

Životnosť lineárneho klzného ložiska závisí v podstate na zaťažení, na rýchlosti pohybu, teplote a dobe prevádzky. K tomu pristupujú ďalšie obmedzujúce faktory – napríklad nečistoty, korózia pri chode nasucho alebo možné starnutie mazív pri nedostatočnom mazaní. Základná trvanlivosť je preto vždy len orientačná.

Mnoho vonkajších vplyvov na lineárne klzné ložiská nie je možné výpočtovo podchytiť. Najistejšiu výpoveď o použití a životnosti vedenia v príslušnej aplikácii preto prinášajú skúšky za podmienok zodpovedajúcich praxi.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím