Hľadaný výraz

Sledovanie stavu

Bezchybnú a optimalizovanú prevádzku komplexných strojov a zariadení je možné dosiahnuť len údržbou orientovanou na aktuálny stav. Spoločnosť Schaeffler pritom vsádza na vibračnú diagnózu.

Servis údržby Sledovanie stavu

Diagnóza vibrácií umožňuje rozpoznať poškodenia na strojoch vo veľmi včasnom štádiu. Tak môžu byť vymenené poškodené diely v rámci plánovanej odstávky. Zabráni sa neplánovaným prestojom. V závislosti od typu zariadenia a jeho významu pre výrobný proces sa používa pri sledovaní stavu kontinuálne sledovanie (online) alebo pravidelné sledovanie (offline).

Kontinuálna kontrola

U strojov, ktoré sú pre výrobu kritické, je častokrát kontinuálne sledovanie prostredníctvom vibračnej diagnózy, nevyhnutné. Investícia do takýchto kontrolných systémov sa často vráti už po niekoľkých mesiacoch prostredníctvom znížených nákladov na výpadky. V závislosti od oblasti použitia spoločnosť Schaeffler poskytuje široké spektrum riešení, napríklad jednokanálové ostrovčekové riešenie pre menšie agregáty, stredné systémy až do 8 kanálov, ktoré sú modulárne rozšíriteľné, alebo aj komplexné kontrolné systémy až do 2048 snímačových kanálov.

Okrem poradenstva pri výbere správneho systému spoločnosť Schaeffler realizuje aj kontrolu zariadenia. To neobsahuje len výber hardvéru, ale aj konfiguráciu systému a v prípade potreby integráciu do už existujúceho systému.

Zákazník rozhodne, či sám vykoná kontrolu zariadenia alebo požiada spoločnosť Schaeffler o online kontrolu zariadení. Komunikačné možnosti monitorovacích systémov umožňujú diaľkové analýzy prostredníctvom expertov spoločnosti Schaeffler.

Schaeffler Monitorovanie stavu: Kontinuálna kontrola
Schaeffler Monitorovanie stavu: Pravidelné monitorovanie

Pravidelné monitorovanie

Výpadok takzvaných B a C častí zariadení nevedie bezprostredne k prestojom a nemusí nutne znamenať drahé škody. Ak sa jedná o takéto časti strojov, spravidla sa odporúča nenáročná, pravidelná kontrola. Experti spoločnosti Schaeffler pomáhajú nájsť ekonomicky najužitočnejšie riešenie medzi ekonomicky najvýhodnejšou, kontinuálnou kontrolou a pravidelnou kontrolou.

Pri tejto kontrole sa stroje v pravidelných intervaloch, napríklad každé štyri týždne, technicky preskúmajú na vibrácie a vyhodnotia. Pravidelnosťou sa nadobudnú hlboké znalosti o normálnom stave stroja. Tak môžu byť rozpoznané nepravidelnosti. Pre koncept sledovania stavu zohráva rozhodujúcu úlohu predovšetkým výber bodov merania a príslušenstvo sledovania, ako aj interval merania. Ak sa vyskytnú odchýlky pri meraniach alebo majú byť preskúmané trendy, môžu byť údaje odoslané na diagnostickú centrálu spoločnosti Schaeffler. Tu experti na vibrácie analyzujú údaje a vyhotovia správu o diagnóze. Vďaka spolupráci s expertmi zo spoločnosti Schaeffler môžu zákazníci zostaviť vlastnú Know-how analýzu.

V prípade, že nie je k dispozícii žiadny personál, spoločnosť Schaeffler ponúka pomoc aj pri zaznamenávaní údajov. Jej experti vykonávajú pravidelné merania priamo na mieste.

Troubleshooting

Ak sa na stroji vyskytnú chyby, musia byť veľmi rýchlo rozpoznané a odstránené chyby. Vďaka dlhoročnej skúsenosti z rôznych odvetví a použití sú experti na diagnózu spoločnosti Schaeffler s takýmito úlohami už zoznámení.

Do analýzy pritom prúdia rôzne informácie. Môžu to byť napríklad skoršie protokoly merania alebo aj správy o opravách. Ak nie sú k dispozícii žiadne protokoly meraní, experti na diagnózu sa orientujú napríklad pomocou sledovania, prehliadky dokumentácie stroja a rozhovormi s obsluhou strojov.

Problémy a poruchy prevádzky stroja sa často prejavujú v zmenenom správaní vibrácií, nezvyčajným správaním teploty a pod. Ak experti na diagnózu vykonávajú merania na stroji, závisí výber metódy merania od zariadenia a typu poruchy. Experti na diagnózu spoločnosti Schaeffler sú oboznámení so všetkými technikami analýzy, od meraní vibrácií a po zaznamenanie krútiaceho momentu a endoskopiu. Tak je možné poruchy veľmi rýchlo vystopovať a vypracovať návrhy riešenia. Záverom skúmania je odovzdávací rozhovor expertov na diagnózu so všetkými príslušnými pracovníkmi priamo na mieste. Pritom sa okrem výsledkov skúmania prekonzultujú predovšetkým odporúčané protiopatrenia.

Schaeffler Monitorovanie stavu: Troubleshooting
Schaeffler Monitorovanie stavu: Vyváženie

Vyváženie

Nevyváženosti sa veľmi často vyskytujú u vetrákov a ventilátorov. Táto nevyváženosť môže byť tak výrazná, že stroj trvalo poškodí alebo úplne zničí. Z tohoto dôvodu sa nevyváženosť musí častejšie kontrolovať, príp. korigovať. Naši servisní pracovníci vám pomôžu pri detekcii a odstránení nevyváženosti a zaistia tak optimálnu disponibilitu stroja.

Endoskopia

S digitálnymi, optickými endoskopmi je možné pozorovať vnútro stroja a tak určiť rozsah poškodení. Pozorované detaily sa uložia ako digitálna fotografia alebo video a slúžia ako základ pre diagnózu prostredníctvom expertov spoločnosti Schaeffler. Je možné posúdiť stav jednotlivých konštrukčných prvkov, ako sú valivé ložiská a ozubenia. Ak sú pozorované ložiská z produkcie Schaeffler, majú zákazníci k dispozícii aj znalosti aplikačných technikov spoločnosti Schaeffler. Títo experti vyhotovujú podrobnú analýzu poškodení a prekladajú zlepšovacie návrhy.

Schaeffler Monitorovanie stavu: Endoskopia
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať