Hľadaný výraz

Udržateľnosť

Spolu s našimi obchodnými partnermi čelíme úlohám v oblasti udržateľnosti pri prenose a implementácii spoločného konceptu do dodávateľského reťazca. Koordinujeme našu stratégiu a z nej vyplývajúce ciele, opatrenia a ukazovatele s oblasťou udržateľnosti a vyvíjame riešenia orientované na zákazníka. Našou ambíciou je vytvoriť transparentný dodávateľský reťazec. Tým sa minimalizujú riziká v priebehu procesu pridanej hodnoty a my tak plníme požiadavky našich zákazníkov a zainteresovaných strán.

Dodávateľský kódex

Aby sme splnili našu zodpovednosť a očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán, definovali sme v našom Dodávateľskom kódexe príslušné požiadavky na našich dodávateľov. Pre zaistenie súladu s požiadavkami musia byť tieto informácie prenesené do celej dodávateľskej siete. Akceptovanie Dodávateľského kódexu skupiny Schaeffler zo strany dodávateľov preto predstavuje povinný základ pre všetky súčasné i budúce obchodné vzťahy.

Schaeffler Group Corporate Dodávateľský kódex

Sebahodnotenie udržateľnosti

Na pochopenie a rozvoj výkonu v oblasti udržateľnosti identifikovaných dodávateľov používame štandardizovaný dotazník sebahodnotenia – Self-Assessment Questionnaire (SAQ) o udržateľnosti z iniciatívy Drive Sustainability. Vybraní dodávatelia dostávajú prostredníctvom spoločnosti NQC Ltd. pozvánku na vyplnenie dotazníka na platforme SupplierAssurance. Ak je vaša spoločnosť už zaregistrovaná na LQC Ltd., tešíme sa, že nás budete kontaktovať, aby sme si mohli pozrieť váš SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Politika ohľadom konfliktných minerálov

Spoločnosť Schaeffler priamo nenakupuje žiadny z dotknutých minerálov na účely tvorby hodnoty, ale je si vedomá, že v dodávateľskom reťazci sa konfliktné minerály môžu vyskytnúť. Spoločnosť Schaeffler preto požaduje od seba a svojich dodávateľov, aby žiadne výrobky Schaeffler neobsahovali minerály, ktorých obchodovanie sa priamo alebo nepriamo používa na financovanie konfliktov v štátoch alebo ktoré pochádzajú z ťažobnej činnosti v konfliktných alebo vo vysoko rizikových oblastiach.

V tejto súvislosti spoločnosť Schaeffler vyžaduje zodpovedné obstarávanie týchto minerálov vo svojej dodávateľskej sieti a pre túto požiadavku odkazuje na smernicu „Usmernenie OECD pre náležitú starostlivosť pre zodpovedné dodávateľské reťazce minerálov z oblastí postihnutých konfliktmi a vysoko rizikových oblastí“.

Politika ohľadom konfliktných minerálov

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce sú základnou súčasťou smernice riadenia v spoločnosti Schaeffler.

Naša politika v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci popisuje zásady a je súčasťou princípov riadenia. Vytváraním a udržiavaním pracovného prostredia, ktoré je bezpečné, zdravé a priaznivé pre výkon, a aktívnou ochranou životného prostredia pomáhame zabezpečiť kontinuitu a úspech našej spoločnosti.

Nasledujúce zásady platia pre všetky oblasti našej spoločnosti. Zaviazali sme sa prevziať zodpovednosť za našich zamestnancov, spoločnosť a budúce generácie.

EHS policy

Odporúčame našim obchodným partnerom a ich dodávateľským reťazcom, aby konali podľa toho.

Zakázané látky a látky s povinnosťou deklarovania

V nasledujúcej tabuľke nájdete záväzné normy týkajúce sa „zakázaných látok a látok s povinnosťou deklarovania“ pre dodávateľov výrobných materiálov spoločnosti Schaeffler. Všetci dodávatelia sú povinní deklarovať všetky látky v plnom rozsahu a nesmú spoločnosti Schaeffler vo výrobkoch dodávať zakázané látky.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Applicable documents

S132030-1/Appendix Declaration of conformity

Example Conformity Declaration for a Mixture - valid for EU and US

Example Conformity Declaration for a purchased part - valid for EU and US

Ochrana klímy

Naša energetická politika popisuje princípy zodpovedného využívania energetických zdrojov. Patrí sem aj implementácia systému energetického manažmentu, ktorý zaisťuje neustále zlepšovanie energetického výkonu v spoločnosti.

Týmito opatreniami Schaeffler podporuje príslušné ciele ochrany klímy a preberá tak zodpovednosť voči spoločnosti a budúcim generáciám. Nasledujúce zásady platia pre všetky oblasti našej spoločnosti na celom svete, a preto tiež vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby ich dodržiavali.

Energetická politika

Ochrana klímy úzko súvisí s emisiami alebo tvorbou emisií CO2. Značná časť emisií CO2 našich výrobkov je už spôsobená v dodávateľskej sieti emisiami kategórie Scope 3 (fáza upstream). Očakávame preto, že naši dodávatelia v tejto súvislosti poskytnú transparentné a zrozumiteľné informácie. Prehľad požadovaných štandardizovaných výpočtov emisií je uvedený v nasledujúcom dokumente.

Carbon Footprint Calculation

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať