Hľadaný výraz

Udržateľnosť

S našimi obchodnými partnermi pracujeme na úlohách v oblasti udržateľnosti, aby sme spoločný koncept preniesli a zaviedli do dodávateľských reťazcov. Koordinujeme našu stratégiu a z nej vyplývajúce ciele, opatrenia a ukazovatele ohľadom udržateľnosti s oblasťou zodpovednou za udržateľnosť a vyvíjame riešenia orientované na zákazníka. Našou ambíciou je vytvorenie transparentného dodávateľského reťazca, aby sme tak mohli minimalizovať riziká v procese tvorby hodnoty a splniť požiadavky našich zákazníkov a stakeholderov.

Dodávateľský kódex skupiny Schaeffler

V spoločnosti Schaeffler sa zaoberáme medzinárodnými očakávaniami ohľadom udržateľnosti, aby sme splnili nielen vlastné očakávania, ale aj očakávania našich zákazníkov.

Okrem toho k tejto zodpovednosti zaväzujeme aj našich dodávateľov. Pre všetky budúce, nové dodávateľské vzťahy považujeme preto uznanie dodávateľského kódexu skupiny Schaeffler dodávateľmi za záväzný predpoklad obchodného vzťahu. Pri existujúcich obchodných vzťahoch predpokladáme súhlas s uznaním nášho dodávateľského kódexu v rámci (nasledujúcej) zákazky (nákupu). Dodávateľ môže prejaviť svoj nesúhlas s ním len písomným zamietnutím. Upozorňujeme však, že v tomto prípade môže byť rozhodnutie o nákupe preverené a môže to príp. negatívne ovplyvniť hodnotenie dodávateľa.

Politika zaobchádzania s konfliktnými minerálmi

Skupina Schaeffler kladie požiadavku na seba i svojich dodávateľov, aby všetky Schaeffler produkty boli bez „konfliktných minerálov“, ktoré sú obstarávané zo zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo financujú konflikty v krajinách alebo pochádzajú z banských aktivít v konfliktných alebo vysokorizikových oblastiach.

Aj keď Schaeffler tieto minerály nenakupuje priamo, spoločnosť si je vedomá toho, že sa konfliktné minerály môžu vyskytovať v dodávateľskom reťazci. Cieľom spoločnosti Schaeffler preto je zodpovedné obstarávanie týchto minerálov integrovaním smernice „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas” do vlastných skupinových procesov.

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci sú dôležité súčasti filozofie spoločnosti Schaeffler Gruppe. Tieto požiadavky rovnako platia pre jej dodávateľov. Nasledujúca tabuľka obsahuje záväzné štandardy k "zakázaným látkam" pre dodávateľov výrobných materiálov spoločnosti Schaeffler Gruppe.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať