Hľadaný výraz

Všeobecné podmienky používania webového sídla spoločnosti Schaeffler

1. Rozsah

1.1
Tieto podmienky sa budú vzťahovať na každé použitie webových stránok („webové sídlo spoločnosti Schaeffler“), ktoré ponúka Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. („spoločnosť Schaeffler“), ak takéto použitie inak neupravujú podmienky spoločnosti Schaeffler v príslušnom štáte. Používateľ začatím používania webového sídla vyjadruje súhlas s platnosťou týchto podmienok používania v ich aktuálnej verzii.

1.2
Tieto všeobecné podmienky používania sa môžu príležitostne dopĺňať, upravovať alebo nahrádzať.

2. Obsah webového sídla spoločnosti Schaeffler

Spoločnosť Schaeffler umiestnila na svoje webové sídlo nezáväzné informácie, ako aj súvisiace dokumenty a softvér, ktorý možno vyhľadávať alebo preberať. Takéto umiestnenie sa nebude spájať so žiadnym záväzkom a zárukami týkajúcimi sa úplnosti. Spoločnosť Schaeffler môže webové sídlo spoločnosti Schaeffler kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia ako celok alebo sčasti zablokovať alebo zmeniť jeho obsah. Spoločnosť Schaeffler neprijíma žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k nepretržitej dostupnosti webového sídla spoločnosti Schaeffler.

3. Právo na používanie

3.1
Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie informácií, softvéru a dokumentov dostupných na webovom sídle spoločnosti Schaeffler, ak dôjde k aktualizácii informácií, softvéru a dokumentácie, na takéto informácie, softvér a dokumentáciu sa budú vzťahovať podmienky príslušnej licencie, ktoré už boli so spoločnosťou Schaeffler dohodnuté. Všetky podmienky licencie, ktoré boli dohodnuté zvlášť, budú mať prednosť pred týmito podmienkami.

3.2
Spoločnosť Schaeffler udeľuje používateľovi nevýhradné, neprenosné a neprevoditeľné právo na používanie informácií, softvéru a dokumentácie dostupnej na webovom sídle spoločnosti Schaeffler v rozsahu, na akom sa strany dohodnú, alebo ak takáto dohoda neexistuje, podľa účelu, ktorý spoločnosť Schaeffler zamýšľala.

3.3
Softvér je dostupný len v strojovo čitateľnej forme, a to bezplatne. Nebude existovať žiadne právo na poskytnutie zdrojového kódu. Ak majú pred týmito podmienkami prednosť podmienky licencie na softvér z otvoreného zdroja a spoločnosť Schaeffler bude na ich základe povinná sprístupniť zdrojový kód, takýto zdrojový kód bude sprístupnený za úhradu nákladov.

3.4
Ak povinné ustanovenia neurčujú opak, používateľ nesmie softvér alebo jeho dokumentáciu meniť, vykonávať na nich spätné inžinierstvo, vyvíjať ich alebo spätne prekladať ani z nich nesmie žiadnu časť odstrániť.

3.5
Informácia, softvér a dokumentácia sú chránené príslušnými autorskými zákonmi, ako aj ďalšími platnými zákonmi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Používateľ bude takéto zákony dodržiavať a predovšetkým nebude z informácií, softvéru alebo dokumentácie či ich kópií odstraňovať alfanumerické označenie, symboly alebo označenia o autorských právach.

3.6
Týmito podmienkami nebudú inak dotknuté žiadne ustanovenia príslušného autorského zákona, pokiaľ ide o ochranu akéhokoľvek softvéru.

4. Duševné vlastníctvo

4.1
Bez ohľadu na konkrétne požiadavky v článku 4 týchto podmienok používania sa žiadne informácie, názvy ochranných známok alebo iný obsah webového sídla spoločnosti Schaeffler nesmú bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Schaeffler meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, dopĺňať alebo používať iným spôsobom.

4.2
S výnimkou práva na používanie a ostatných práv, ktoré sú v týchto podmienkach výslovne poskytnuté, nezíska používateľ žiadne ďalšie práva akéhokoľvek typu, predovšetkým nie práva na názov spoločnosti alebo práva priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, úžitkové vzory alebo ochranné známky, a spoločnosť Schaeffler nebude mať žiadnu zodpovedajúcu povinnosť takéto práva udeliť.

5. Registrácia a používanie chránených stránok

5.1
Niektoré stránky webového sídla spoločnosti Schaeffler sú chránené heslom. Prístup k takýmto stránkam majú len zaregistrovaní používatelia na účely zabezpečenia transakcií. Nebude existovať žiadne právo na zaregistrovanie zo strany spoločnosti Schaeffler. Spoločnosť Schaeffler si predovšetkým vyhradzuje právo podmieniť prístup na predtým voľne dostupné webové stránky registráciou. Spoločnosť Schaeffler môže kedykoľvek zrušiť právo prístupu zablokovaním prístupových údajov bez uvedenia dôvodu, predovšetkým keď používateľ:

 • poskytne na účely registrácie nepravdivé údaje;
 • poruší podmienky používania alebo svoje povinnosti v oblasti starostlivosti vo vzťahu k zaobchádzaniu s prístupovými údajmi;
 • prístupom na webové sídlo spoločnosti Schaeffler alebo jeho používaním poruší platný zákon; alebo
 • nie je aktívnym používateľom webového sídla spoločnosti Schaeffler najmenej 24 mesiacov.

5.2
Ak bude registrácia povolená, používateľ poskytne presné a správne údaje a musí spoločnosť Schaeffler okamžite informovať o všetkých zmenách.

5.3
Používateľ dostane po registrácii používateľské meno a heslo (používateľské údaje). V čase prvého prístupu si používateľ zmení heslo, ktoré mu poskytla spoločnosť Schaeffler, na bezpečné heslo. Používateľ môže mať vďaka používateľským údajom prístup k svojim údajom, môže ich meniť a v prípade potreby predlžovať alebo rušiť súhlasy so spracovaním údajov.

5.4
Používateľ zaistí, aby sa jeho používateľské údaje nedostali k tretím stranám a bude zodpovedný za všetky objednávky a iné činnosti vykonané na základe používateľských údajov. Po každom jednom použití dôjde k opusteniu oblasti chránenej heslom. Ak sa používateľ dozvie, že jeho používateľské údaje zneužíva nejaká tretia strana, bude o tom spoločnosť Schaeffler okamžite písomne informovať a ak sa to uplatňuje, vopred prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Spoločnosť Schaeffler po prijatí takéhoto oznámenia zablokuje prístup k oblasti chránenej heslom pomocou daných používateľských údajov. Odblokovanie je možné len na základe osobitnej žiadosti, ktorú odovzdá používateľ spoločnosti Schaeffler, alebo po ďalšej registrácii.

5.5
Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie, ak takémuto zrušeniu nebráni spracúvanie aktuálnych zmluvných záležitostí. Spoločnosť Schaeffler v takom prípade vymaže všetky používateľské údaje a všetky ostatné osobné údaje používateľa, hneď ako nebudú potrebné.

6. Referencie a odkazy

Webové sídlo spoločnosti Schaeffler môže obsahovať referencie a odkazy (hyperlinky) na webové sídla tretích strán. Spoločnosť Schaeffler neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových sídiel a ani si ich obsah neprivlastňuje, pretože nemôže mať pod kontrolou informácie, na ktoré odkaz tretej strany odkazuje, a nie je zodpovedná za obsah a informácie, ktoré sa na takýchto miestach nachádzajú. Používateľ používa prepojené webové sídla na vlastné riziko.

7. Vylúčenie zodpovednosti za chyby týkajúce sa vlastníctva a kvality, vírusy

7.1
V prípade bezplatného sprístupnenia informácií, softvéru a dokumentácie sa týmto vylučuje zodpovednosť za chyby týkajúce sa vlastníctva alebo kvality informácií, softvéru a dokumentácie, predovšetkým za správnosť, bezchybný charakter a neexistenciu majetkových práv alebo autorského práva tretích strán, úplnosť a/alebo použiteľnosť, s výnimkou prípadov zámerného konania alebo zlého úmyslu. SPOLOČNOSŤ SCHAEFFLER TÝMTO ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ ZÁKONNÉ ALEBO INÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO AJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL.

7.2
Informácie uvedené na webovom sídle spoločnosti Schaeffler môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecné opisy technických možností produktov, ktoré v jednotlivých prípadoch (napr. z dôvodu zmien v produktoch) nemusia byť vždy dostupné. Požadovaná špecifikácia výkonnosti produktov by sa preto mala v každom jednotlivom prípade dohodnúť pred nákupom.

7.3
Zodpovednosť spoločnosti Schaeffler za chyby týkajúce sa kvality a chyby týkajúce sa vlastníctva je stanovená v ustanoveniach odsekov 7.1 a 7.2 týchto podmienok. Zodpovednosť spoločnosti Schaeffler je za rovnakých prípadov vylúčená, ak (i) ju nevyžaduje záväzný zákonný predpis (napr. zákon o zodpovednosti za produkty), (ii) nevyplýva zo zákona o zodpovednosti za produkty, (iii) nie je dôsledkom zámerného konania alebo hrubej nedbanlivosti, (iv) nie je dôsledkom úmrtia alebo ujmy na zdraví, (v) nie je dôsledkom prijatia záruky kvality, (vi) nie je dôsledkom úmyselného zatajovania chyby alebo (viii) nie je zapríčinená závažným porušením zmluvy. Odškodnenie za závažné porušenie zmluvy však bude obmedzené na obvyklé a predvídateľné škody, ak nejde o prípad zámerného konania alebo hrubej nedbanlivosti.

7.4
Spoločnosť Schaeffler sa bude snažiť udržiavať webové sídlo spoločnosti Schaeffler bez vírusov, nemôže však prostredie bez vírusov zaručiť. Používateľ pred prevzatím informácií, softvéru alebo dokumentácie v záujme vlastnej ochrany, ako aj s cieľom zabrániť preniknutiu vírusov na webové sídlo spoločnosti Schaeffler, použije vhodné bezpečnostné opatrenia a antivírusové programy. Nesiete zodpovednosť za vykonanie dostatočných postupov a kontrol v záujme uspokojenia svojich požiadaviek na antivírusovú ochranu a presnosť vstupných a výstupných údajov, ako aj za udržiavanie prostriedkov mimo nášho sídla, ktoré budú určené na rekonštrukciu stratených dát.

7.5
Žiadne z vyššie uvedených ustanovení nepredpokladá obrátenie dôkazného bremena.

8. Povinnosti spojené s používaním

8.1
Používateľ vo vzťahu k webovému sídlu spoločnosti Schaeffler nesmie:

 • spôsobiť žiadne poškodenie alebo ujmu osobám, predovšetkým mladistvým, alebo porušiť ich právo na súkromie;
 • svojím spôsobom používania konať v rozpore s dobrými mravmi;
 • porušiť práva priemyselného vlastníctva alebo autorské právo, alebo iné vlastnícke práva;
 • prenášať obsah s vírusmi alebo tzv. „trójskymi koňmi“ alebo iným programovaním, ktoré by mohlo poškodiť softvér;
 • poskytovať, ukladať alebo odosielať hyperlinky alebo obsah, na ktorý nemá povolenie, predovšetkým ak takéto hyperlinky alebo obsah porušujú záväzok mlčanlivosti alebo sú protizákonné; alebo
 • šíriť reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo irelevantné varovania týkajúce sa vírusov, malvéru a podobne, alebo žiadať osoby o účasť na hazarde, hrách, reťazových listoch, pyramídových schémach alebo iných podobných činnostiach;
 • vykonávať inú činnosť, ktorou iným osobám obmedzuje alebo znemožňuje používanie alebo radosť z webového sídla alebo ktorá môže podľa rozhodnutia spoločnosti Schaeffler spoločnosť Schaeffler alebo používateľov webového sídla poškodiť alebo ich vystaviť zodpovednosti;
 • používať webové sídlo spôsobom, ktorý by mohol sídlo zablokovať, preťažiť, poškodiť alebo narušiť alebo zasahovať do používania webového sídla inou stranou vrátane jej zodpovednosti za vykonávanie činností v reálnom čase prostredníctvom webového sídla.

8.2
Spoločnosť Schaeffler môže kedykoľvek zablokovať prístup k webovému sídlu spoločnosti Schaeffler, a to predovšetkým v prípadoch, keď používateľ poruší svoje povinnosti podľa týchto podmienok.

9. Požiadavky na vývoz

Na prevod informácií, softvéru a dokumentácie sa môžu vzhľadom na ich typ alebo účel používania či koncové používanie vzťahovať príslušné zákonné ustanovenia o kontrole vývozu, okrem iného hlavne zákon EÚ alebo jej členských štátov alebo USA. Používateľ potvrdzuje, že bude vždy dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o kontrole vývozu.

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Schaeffler bude pri zostavovaní, používaní a spracúvaní osobných údajov používateľa dodržiavať príslušné predpisy o ochrane údajov, ktoré si možno prezrieť na webovom sídle spoločnosti Schaeffler.

11. Vedľajšie dohody, súdna právomoc, rozhodné právo

11.1
Všetky dohody, ktoré sú doplnkom k týmto podmienkam používania, vrátane zmien tohto článku, budú mať písomnú formu.

11.2
Miestom súdnej právomoci bude registrované sídlo Schaeffler Slovensko, spol. s r.o..

11.3
Jednotlivé stránky webového sídla spoločnosti Schaeffler prevádzkuje a zodpovedá za ne spoločnosť Schaeffler. Tieto stránky sú v súlade s požiadavkami konkrétneho štátu, v ktorom má Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. svoje registrované sídlo. Spoločnosť Schaeffler neprijíma zodpovednosť za možnosť, že informácie, softvér a/alebo dokumentáciu na webovom sídle spoločnosti Schaeffler možno vyhľadávať alebo preberať na miestach mimo príslušného štátu. Ak webové sídlo spoločnosti Schaeffler používajú používatelia z iného ako príslušného štátu, nesú zodpovednosť za dodržiavanie platných predpisov príslušného štátu. Prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii na webovom sídle spoločnosti Schaeffler v štátoch, v ktorých je prístup nezákonný, nie je povolený. Používateľ by sa v takej situácii a v prípade, že chce spoločnosť Schaeffler kontaktovať na komerčnej báze, mal obrátiť na zástupcov spoločnosti Schaeffler v príslušnom štáte.

11.4
Na tieto podmienky, ako aj na používanie webového sídla sa bude vzťahovať právny poriadok platný v sídle Schaeffler Slovensko, spol. s r.o..

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať