Hľadaný výraz

Zásady ochrany osobných údajov

Teší nás váš záujem o skupinu Schaeffler (Schaeffler AG a pridružené spoločnosti) a naše produkty, príp. služby. Ochrana vášho súkromia počas používania našej online ponuky je pre nás veľmi dôležitá. V prípade, ak sa spracúvajú osobné údaje, dodržiavame platné zákony o ochrane údajov.

1. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1.1. Rozsah a účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje v zásade zhromažďujeme a používame len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkčnej webovej stránky, ako aj nášho obsahu a služieb ponúkaných na webovej stránke. Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje buď na základe vášho súhlasu, alebo v rozsahu, v akom právne predpisy umožňujú spracovanie údajov aj bez súhlasu.

1.2. Právny základ pre spracovanie údajov

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a príslušnými právnymi predpismi dotknutého členského štátu o ochrane údajov, napr. slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

1.2.1. Poskytnutý súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétne účely, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie je účinné len do budúcnosti. Spracovanie, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním, nie je ovplyvnené.

1.2.2. Predzmluvné a zmluvné opatrenia Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo s cieľom podniknúť kroky pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Účely spracovania údajov sa riadia príslušnými zmluvnými dokumentmi a predmetom zmluvy.

1.2.3. Právna povinnosť Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR slúži ako právny základ.

1.2.4. Oprávnené záujmy Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Schaeffler alebo tretej strany (napr. na uplatnenie právnych nárokov a obranu pred súdnymi spormi; na zaistenie IT bezpečnosti; na predchádzanie trestným činom; na opatrenia na riadenie podniku a na ďalší rozvoj služieb a produktov) a ak vaše záujmy, základné práva a slobody ako dotknutej osoby neprevažujú nad uvedenými záujmami, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR slúži ako právny základ na spracúvanie.

1.3. Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušného účelu. Ak vaše údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu spracovania údajov, budú vymazané, pokiaľ toto vymazanie nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov. Údaje, ktoré ste nám poskytli pri predložení marketingového súhlasu, budú na požiadanie vymazané do dvoch mesiacov, inak históriu našej marketingovej komunikácie s vami vymažeme najneskôr po piatich rokoch.

1.4. Prístup k osobným údajom v rámci skupiny Schaeffler a tretích strán

V rámci skupiny Schaeffler získajú prístup k vašim údajom tie subjekty, ktoré to potrebujú v rámci „najmenších privilégií“ (pridelenie používateľských práv v čo najnižšom možnom rozsahu) a zásady „need-to-know“ (znalosť údajov len v prípade potreby).

Údaje môžeme prenášať tretím stranám mimo skupiny Schaeffler len vtedy, ak je to nevyhnutné, ak to vyžadujú zákonné ustanovenia, ak ste nám dali súhlas alebo ak nami poverení spracovatelia zmluvne súhlasili s dodržiavaním požiadaviek GDPR a platných miestnych právnych predpisov o ochrane údajov.

Za týchto okolností môžu byť príjemcami osobných údajov: zodpovedné interné oddelenia, ktoré sú zodpovedné za spracovanie vašich údajov, a v prípade potreby aj poskytovatelia služieb.

1.5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos údajov do krajín mimo EÚ/EHP (tzv. tretích krajín) sa uskutoční len vtedy, ak je to nevyhnutné alebo požadované zákonom, ak ste na to dali svoj súhlas alebo ak je to súčasťou spracovania údajov spracovateľom. Ak sa nasadzujú poskytovatelia služieb v tretích krajinách, musia okrem písomných pokynov dodržiavať normy ochrany údajov v Európe tým, že sa dohodnú na štandardných zmluvných doložkách EÚ.

1.6. Bezpečnosť IT a prepojenia na webové stránky tretích strán

Skupina Schaeffler používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov, ktoré spravujeme, pred náhodným alebo úmyselným zničením, manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb. Tieto ochranné opatrenia sa neustále vyvíjajú v súlade s novými technickými možnosťami

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Naše zásady ochrany osobných údajov sa na tieto webové stránky nevzťahujú.

1.7. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Pri uzatváraní zmluvy ste povinní poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie, realizáciu a ukončenie zmluvy a na splnenie z nej vyplývajúcich povinností alebo ktoré je spoločnosť Schaeffler povinná zhromažďovať na základe príslušných právnych predpisov.

Ak vám na tejto webovej lokalite poskytujeme ponuky a služby, ktoré môžete dobrovoľne využívať, nie je povinnosťou poskytnúť nám vaše údaje, ale bez vašich osobných údajov nemusíte mať možnosť využívať naše ponuky a služby.

1.8. „Profilovanie“ a automatizované rozhodovanie

Nepoužívame plne automatizované rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR. Spoločnosť Schaeffler v zásade nepoužíva „profilovanie“. Ak ho použijeme v jednotlivých prípadoch, budeme vás o tom informovať osobitne, ak to vyžaduje zákon, a v prípade potreby získame váš predchádzajúci súhlas.

1.9. Zdroje vašich osobných údajov

Používame údaje, ktoré od vás získame prostredníctvom osobného kontaktu, registračných formulárov alebo kanálov sociálnych médií.

2. Spracovanie údajov na účely sprístupnenia webovej stránky a vytvárania protokolových súborov

Keď navštívite našu webovú lokalitu, naše webové servery štandardne získavajú a zhromažďujú názov vášho poskytovateľa internetových služieb, vašu IP adresu, webovú lokalitu, z ktorej nás navštevujete, webové lokality, ktoré ste navštívili na našej webovej lokalite, a dátum a trvanie návštevy. Tieto údaje sa ukladajú do súborov denníka našich systémov a používajú sa na analýzu problémov alebo chýb. Použitie IP adresy je však obmedzené na technicky nevyhnutný rozsah a je skrátené, a preto sa používa len anonymne, takže nie je možné priradiť IP adresu k používateľovi. Údaje sa nespájajú s osobnými údajmi.

Dočasné uloženie skrátenej IP adresy našimi systémami je technicky nevyhnutné na zobrazenie webovej stránky na vašom koncovom zariadení. Ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. Údaje sa v tejto súvislosti neanalyzujú na marketingové účely.

Na tieto účely máme oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Zhromažďovanie údajov na účely sprístupnenia webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov je nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. Preto ako používateľ nemáte možnosť vzniesť námietku pro takémuto spracovaniu.

3. Spracovanie údajov v súvislosti so službami ponúkanými na webovej lokalite

Na našej webovej stránke ponúkame rôzne služby, na ktorých používanie od vás požadujeme osobné údaje.

3.1. Spracovanie údajov v kontexte marketingových činností (DOI, sledovanie)

Chceme vám poskytovať informácie, ktoré sú čo najviac prispôsobené vašim záujmom. Aby ste mohli tieto služby využívať, budeme od vás potrebovať osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, spoločnosť a/alebo telefónne číslo, ktoré nám môžete poskytnúť prostredníctvom registračného formulára na jednej z našich registračných stránok, ako aj váš kombinovaný súhlas:

  • Pri zasielaní personalizovanej reklamy a informácií (napr. bulletinov, pozvánok na veľtrhy a podujatia, produktov, služieb, ponúk a propagačných akcií vrátane prieskumov verejnej mienky a firemných oznámení) skupiny Schaeffler prostredníctvom e-mailu, SMS a/alebo služieb okamžitých správ, ako sú napr. WhatsApp, a
  • pri sledovaní vášho používateľského správania v súvislosti s digitálnymi ponukami spoločnosti Schaeffler (kedy ste dostali a čítali nami zaslané e-maily; ktoré sekcie, články, produkty a iný obsah na webových stránkach Schaeffler a v e-mailoch ste navštívili a kedy; ktoré odkazy v našich e-mailoch na webových stránkach Schaeffler ste použili a kedy; ako ste interagovali s našimi službami, napr. účasť na webinári).

Zhromažďovanie vašich údajov prostredníctvom registračného formulára slúži na zasielanie reklám a informácií. Na tento účel môžeme zapojiť aj tretie strany (poskytovateľov služieb), s ktorými je platná/podpísaná zmluva o spracovaní objednávky, a preniesť vaše údaje týmto tretím stranám. Informácie o sledovaní vášho užívateľského správania slúžia výlučne na to, aby sme vám mohli posielať informácie a reklamy prispôsobené vašim záujmom tak individuálne, ako je to len možné.

Ak udelíte súhlas a odošlete registračný formulár, dostanete od nás potvrdzujúci e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu. Registrácia sa stane účinnou až po kliknutí na potvrdzujúci odkaz v e-maile.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov po registrácii je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje budú vymazané, hneď ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Údaje sa preto úchovávajú, kým je aktívna registrácia pre personalizovanú reklamnú a informačnú službu. Kedykoľvek máte možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov e mailom na adresu unsubscribe@schaeffler.com alebo kliknutím na odkaz „unsubscribe“ v prijatých správach s účinnosťou do budúcnosti, a tým sa odhlásiť zo služby. V takom prípade budú všetky osobné údaje uložené počas kontaktovania nás, ako aj informácie o vašom správaní pri používaní vymazané. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

3.2. Používanie našich kontaktných formulárov a žiadostí

Na webovej stránke sú k dispozícii kontaktné formuláre a formuláre žiadostí, ktoré môžete použiť na to, aby ste nás kontaktovali elektronicky.

Ak chcete použiť kontaktné formuláre, musíte vyplniť povinné údaje v príslušnej vstupnej maske označenej hviezdičkou (napr. e-mailovú adresu). Všetky ostatné informácie sú pre vás nepovinné. Tieto osobné údaje budú odoslané oddeleniu našej spoločnosti, ktoré je zodpovedné za ich spracovanie a uloženie v našich systémoch. V čase odoslania správy sa uloží dátum a čas záznamu. Počas procesu dopytovania získame váš súhlas so spracovaním údajov.

Údaje vyplnené vo vstupnej maske sa použijú výlučne na spracovanie vašej žiadosti.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sa vymažú hneď po ukončení procesu komunikácie.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V takom prípade budú všetky osobné údaje uložené v rámci kontaktu vymazané s účinnosťou do budúcnosti. V závislosti od času odstúpenia od zmluvy nemusíme byť schopní odpovedať na vašu žiadosť.

Kontaktovanie je možné aj prostredníctvom nami poskytovaných chatbotov. Predchádzajúce vyhlásenia o spracovaní údajov sa uplatňujú primerane. Ak ich používate, spracovanie vašich osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.3. Spracovanie údajov pri registrácii na neotvorené webové stránky / oblasti webových stránok

Niektoré naše webové stránky alebo ich jednotlivé časti sú chránené prístupom. To znamená, že ak chcete navštíviť a používať webové stránky alebo ich časti, musíte sa vopred zaregistrovať.

Ak chcete vykonať registráciu, musíte do príslušnej vstupnej masky zadať údaje označené ako povinné, napríklad kontaktné údaje a adresu a typ používateľa. Údaje a čas vášho vstupu sa uložia.

Vaše údaje používame na správu vášho používateľského konta a na kontaktovanie vás v súvislosti so spracovaním objednávky a službami. Okrem toho sa na webovej stránke môžu zaznamenávať údaje o transakciách, ktoré slúžia na zobrazenie histórie už navštívených stránok v rámci portálu ako komfortná funkcia.

Údaje budú u nás uložené, kým nevymažete svoje používateľské konto.

3.4. Spracovanie údajov na účely objednávky

Môžete si objednať produkty, služby a nepeňažné odmeny ponúkané na našich webových stránkach. Ak chcete uskutočniť objednávku, musíte najprv zadať svoje kontaktné údaje a adresu do príslušnej vstupnej masky (napr. v rámci registrácie na webovej stránke). Údaje a čas vášho vstupu sa uložia. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a v prípade potreby ich odovzdáme našim poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami, na účely doručenia.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje budeme uchovávať až do ukončenia procesu realizácie objednávkya do uplynutia zákonných lehôt na ich uchovávanie.

Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám poskytli v rámci objednávky, zaslaním e mailu na adresu dataprivacy@schaeffler.com. V takom prípade budú všetky osobné údaje vymazané s účinnosťou do budúcnosti za predpokladu, že vymazanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania.

3.5. Spracovanie údajov v súvislosti so súbormi cookies, webovými majákmi a lokálnym ukladaním

3.5.1. Súbory cookies

Súbory cookies používame na to, aby sme vám umožnili čo najlepšie využívať webové stránky. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo uložené internetovým prehliadačom v koncovom zariadení používateľa. Ak používateľ navštívi našu webovú stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookies. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jasnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom zobrazení webovej stránky. Používame aj súbory cookies medzi doménami, ktoré sa používajú na prenos informácií o relácii z jednej alebo viacerých iných domén. To znamená, že vaše používateľské údaje sa môžu použiť nielen na generujúcej doméne, ale aj na iných webových stránkach spoločnosti Schaeffler. Požiadavkou na používanie súborov cookies medzi doménami je, že sa používajú na webových stránkach v rámci aplikácie a identických súborov cookies na webových stránkach a robia naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie.

V nasledujúcom texte vám poskytujeme všeobecné informácie o používaní súborov cookies na našej webovej lokalite a o súvisiacom spracovaní osobných údajov. Ďalšie informácie o konkrétne používaných súboroch cookies nájdete v dokumente Schaeffler Zásady používania súborov cookie uverejnené na tejto webovej stránke.

Súbory cookies používame na to, aby bola naša webová lokalita pre používateľov prívetivejšia. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú identifikáciu žiadajúceho prehliadača aj po prerušení stránky.

Okrem toho na našich webových stránkach používame súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri surfovaní.

Pri návšteve našej webovej stránky je používateľ informovaný o používaní súborov cookies a je odkázaný na tieto zásady ochrany osobných údajov.

Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia súborov cookies. Je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po prerušení stránky. Údaje o používateľoch zozbierané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookies sa nepoužívajú na vytváranie profilov používateľov. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Schaeffler.

Analytické súbory cookies sa používajú na zlepšenie kvality našich webových stránok a ich obsahu. Analytické súbory cookie nám ukazujú, ako sa webová stránka používa, aby sme mohli neustále optimalizovať našu ponuku. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Schaeffler.

Súbory cookie sa ukladajú do koncového zariadenia používateľa a prenášajú sa z neho na našu webovú stránku. Preto máte aj vy ako používateľ plnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookies. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Toto sa môže vykonať aj automaticky. Ak sú súbory cookie na našej webovej stránke deaktivované, je možné, že už nebude možné používať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Právnym základom pre používanie nevyhnutných súborov cookie je článok. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

V prípade používania súborov cookie na účely analýzy alebo marketingu, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. alebo čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Súbory cookie slúžia na štatistické účely a účely personalizácie pri ďalšom rozvoji a relevantnosti webovej stránky a predstavujú oprávnený záujem spoločnosti Schaeffler

3.5.2. Webové majáky

Webové majáky sú malé grafické súbory (označované aj ako „počítacie pixely“, „pixelové značky“ alebo „jasné GIF-y“), ktoré môžu byť súčasťou našich webových stránok, aplikácií, aplikácií a bulletinov a zvyčajne sa používajú v spojení so súbormi cookies. Vyššie uvedené vyhlásenia o súboroch cookies sa primerane vzťahujú na webové majáky; webové majáky sa nepoužívajú najmä vtedy, ak ste vyjadrili nesúhlas s používaním príslušného súboru cookies.

Právnym základom pre používanie webových majákov je čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR. Webové majáky slúžia na štatistické účely a účely personalizácie pri ďalšom rozvoji a relevantnosti webovej stránkya predstavujú oprávnený záujem spoločnosti Schaeffler.

3.5.3. Miestne úložisko

Využívame funkcie takzvaného miestneho úložiska. Vaše údaje (hlavné údaje, stavové údaje a údaje o programe) sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Ak nevymažete vyrovnávaciu pamäť prehliadača, tieto informácie sa zachovajú a môžu sa načítať pri ďalšej návšteve webovej lokality. Použitím lokálneho úložiska vám umožníme správne zobrazenie údajov počas prehliadania našich webových stránok bez zbytočného spomaľovania tohto procesu a preťažovania rozhraní.

Ak si neželáte používať miestne úložisko, môžete to kedykoľvek nastaviť v nastaveniach príslušného prehliadača. Upozorňujeme, že v takom prípade vám budú funkcie našej webovej stránky k dispozícii len v obmedzenom rozsahu alebo už nebudú k dispozícii.

Právnym základom pre používanie miestneho úložiska je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom spoločnosti Schaeffler pri používaní lokálneho úložiska je urýchliť procesy a zabrániť preťaženiu systému.

3.6. Spracovanie údajov v súvislosti so sieťami sociálnych médií

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na vystúpenia skupiny Schaeffler na sociálnych sieťach alebo platformách tretích strán:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

Nižšie uvedené vyhlásenie o spracovaní osobných údajov sa týka výlučne spracovania samotnou skupinou Schaeffler. Poskytovatelia uvedených sociálnych médií spracúvajú osobné údaje registrovaných používateľov, ale aj neregistrovaných návštevníkov svojich webových stránok, pričom uplatňujú svoje vlastné zásady. Sú zodpovedné za svoje vlastné zásady spracovania údajov používateľov. Používateľ alebo návštevník by sa mal informovať o spracovaní údajov na stránkach sociálnych médií priamo od poskytovateľov sociálnych médií.

Za zhromažďovanie údajov pre vyššie uvedenú prítomnosť na sociálnych sieťach je zodpovedná príslušná právnická osoba v rámci právnických osôb skupiny Schaeffler.
Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v priebehu používania našich stránok sociálnych médií dotknutými osobami a vaše údaje môžeme preniesť do interného systému na spracovanie na tento účel.

3.6.1. Spracúvanie vašich osobných údajov pri kontakte s nami

Ak nám poskytnete osobné údaje kontaktovaním nás, napr. e-mailom alebo priamou správou v rámci sociálnych médií, spracúvame vaše údaje podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú na základe vašej žiadosti, alebo podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu odpovedať na vašu žiadosť. Preto spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete priamo prostredníctvom vašej žiadosti. Na stránkach sociálnych médií je to vaše používateľské meno a vaša fotografia, ako aj správa, ktorú nám pošlete. Môže sa tiež stať, že navštívime váš verejný profil a uložíme z neho údaje, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely.

Spracovanie uvedených osobných údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Schaeffler poskytovať používateľom cielené informácie o nás a našich službách, ako aj optimalizovať dizajn našich prezentácií na sociálnych sieťach a efektívnu komunikáciu s používateľmi. Ak príslušní poskytovatelia sociálnych sietí požiadajú používateľov o súhlas s týmto spracovaním údajov (napr. pri registrácii zaškrtnutím políčka alebo potvrdením príslušného tlačidla), právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR.

3.6.2. Spracovanie osobných údajov spoločnosti Schaeffler v rámci sietí sociálnych médií

V prípade všetkých našich prezentácií na sociálnych médiách dostávame správy o tom, či používatelia sociálnych médií dávajú „like“ našim príspevkom, či ich považujú za zaujímavé, či ich zdieľajú, odporúčajú alebo komentujú (v závislosti od funkcie sociálneho média) atď. Môžeme tiež vidieť zoznam našich príslušných sledovateľov alebo odberateľov a na niektorých stránkach sociálnych médií (napríklad XING) zoznam návštevníkov našej prezentácie na sociálnych médiách. Okrem toho môžeme vidieť, keď zanecháte recenzie o našej spoločnosti, ak je táto recenzia prepojená s príslušnou prezentáciou v sociálnych médiách.

Spracovanie uvedených údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Schaeffler poskytovať používateľom cielené informácie o nás a našich službách, ako aj optimalizovať dizajn našich prezentácií na sociálnych sieťach a efektívnu komunikáciu s používateľmi. Ak príslušní poskytovatelia sociálnych sietí požiadajú používateľov o súhlas s týmto spracovaním údajov (napr. pri registrácii zaškrtnutím políčka alebo potvrdením príslušného tlačidla), právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR.

3.6.3. Spracovanie štatistických údajov v rámci sietí sociálnych médií

Od všetkých poskytovateľov sociálnych médií dostávame aj štatistické vyhodnotenia používania našich stránok sociálnych médií. Okrem informácií uvedených v bode 3.5.1 však obsahujú len anonymizované informácie, ako sú (v závislosti od poskytovateľa) demografické údaje, anonymizovaná analýza interakcie a dosahu našich prezentácií a príspevkov na sociálnych médiách, anonymizované informácie, ako sú jazyky, záujmy a koncové zariadenia používané našimi používateľmi.

Spracovanie uvedených údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Schaeffler poskytovať používateľom cielené informácie o nás a našich službách, ako aj optimalizovať dizajn našich prezentácií na sociálnych sieťach a efektívnu komunikáciu s používateľmi. Ak príslušní poskytovatelia sociálnych sietí požiadajú používateľov o súhlas s týmto spracovaním údajov (napr. pri registrácii zaškrtnutím políčka alebo potvrdením príslušného tlačidla), právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR.

3.6.4. Spracovanie údajov na reklamné účely a vytváranie profilov používania poskytovateľmi sociálnych sietí

Údaje uvedené v bodoch 3.5.1 a 3.5.2 sa môžu spracúvať aj na účely prieskumu trhu a reklamy. Stáva sa to napríklad vtedy, keď umiestňujeme reklamy na príslušné sociálne médiá. Údaje však spracúvajú príslušní poskytovatelia. Upozorňujeme tiež, že na základe vášho správania pri používaní môžu vytvoriť profily používania. Tieto používateľské profily možno následne použiť napríklad na umiestnenie reklám v rámci platforiem aj mimo nich, ktoré zodpovedajú vášmu vytvorenému záujmovému profilu. Informujte sa o tom u poskytovateľov sociálnych médií.

Poskytovatelia sociálnych médií nekonajú podľa pokynov, ale spracúvajú vaše údaje na vlastnú zodpovednosť. Informácie o poskytovateľoch a ich kontaktné údaje nájdete na ich webových stránkach. Nájdete tu aj informácie o spracovaní vašich osobných údajov. Chceli by sme upozorniť, že vaše údaje môžu byť poskytovateľmi sociálnych médií spracované mimo Európskej únie. Môže to pre vás znamenať riziko, napríklad môže byť pre vás ťažšie vymáhať svoje práva. Informujte sa v tejto súvislosti u poskytovateľov sociálnych médií.

4. Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou podľa GDPR a máte nasledujúce práva:

4.1. Právo na prístup (článok 15 GDPR)

Na požiadanie môžete od nás získať potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame. V takom prípade nás môžete požiadať o sprístupnenie informácií stanovených zákonom (pozri čl. 15 ods. 1 GDPR). Taktiež vás budeme informovať o vhodných ochranných opatreniach podľa čl. 46 GDPR v súvislosti s prenosom údajov v prípade, že sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Existujú obmedzenia podľa čl. 34 a 35.

4.2. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné alebo neúplné. Údaje musíme bezodkladne opraviť.

4.3. Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)

Za predpokladu, že sú splnené zákonné požiadavky (pozri čl. 18 ods. 1 GDPR), máte právo dosiahnuť obmedzenie spracovanie vašich osobných údajov. Dôsledky obmedzení nájdete v článku. 18 ods. 2 a 3 GDPR.

4.4. Právo na výmaz (článok 17 GDPR)

Máte právo požadovať od nás vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu a my sme povinní tieto údaje bezodkladne vymazať, ak nastane niektorý z dôvodov podľa čl. 17 ods. 1 GDPR. Právo na výmaz sa neuplatňuje v prípadoch podľa čl. 17 ods. 3 GDPR.

4.5. Právo na oznámenie

Ak ste uplatnili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, túto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O týchto príjemcoch vás musíme informovať na základe vašej žiadosti.

4.6. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Podrobnosti nájdete v čl. 20 GDPR.

4.7. Právo namietať (článok 21 GDPR)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Ďalšie podrobnosti nájdete v čl. 21 GDPR.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR.

5. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. – Skalica
Ulica Dr. G. Schaefflera 1
90901 Skalica
Slovensko

6. Kontaktné údaje zodpovednej osoby na úseku ochrany údajov

Schaeffler AG
Zodpovedná osoba na úseku ochrany údajov
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Nemecko

Stav: Verzia 2.0, 10.2021


Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať