Hľadaný výraz

Level Up. With Schaeffler.
We pioneer motion

Spolupráca s materskými, základnými a strednými školami

Podniky Schaeffler Skalica a Schaeffler Kysuce dlhodobo spolupracujú na výchove a vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl vo svojom regióne. Spoločne sa podieľame na rozvoji osobnosti, zdokonaľovaní technických vedomostí, zručností a návykov, čím vychovávame technicky zdatných profesionálov pre strojársky priemysel. Mladí ľudia spoznajú chod globálnej spoločnosti a získajú poznatky a schopnosti, ktoré im pomôžu v ďalšom osobnom rozvoji.

Spolupráca so základnými a materskými školami

Výchova a vzdelávanie človeka je dlhodobý, celoživotný proces. Náš tím rád priblíži už aj malým škôlkarom hravou formou prácu ich rodičov a blízkych.

Žiakom základných škôl ponúkame exkurziu v našich výrobných priestoroch, ale tiež podporujeme ich účasť na rôznych technických olympiádach a súťažiach napríklad technická súťaž v priestoroch školiaceho strediska „Mladý technik“. Nadobudnuté znalosti a celková predstava o strojárskej výrobe im potom pomáhajú pri výbere vhodnej strednej školy.

Podnik a výrobný program radi predstavíme vo vopred dohodnutom termíne. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:

Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
Školiace stredisko
Miroslav Záluby
tel. číslo: +421 (34) 696-4768
zalubmro@schaeffler.com

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.
Školiace stredisko
Andrea Tuchyňová
tel. číslo: +421 (41) 4205-5335
tuchyadr@schaeffler.com

Spolupráca so strednými školami

Dlhoročnú spoluprácu so strednými odbornými školami zameranú na krátkodobú a dlhodobú prax v klasickom školskom systéme sme od školského roku 2015/2016 rozšírili o novú oblasť - duálny systém vzdelávania. Duálny systém vzdelávania znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Niektoré z výhod duálneho vzdelávania v spoločnostiach Schaeffler :

 • praktické vyučovanie v priestoroch novovybudovaného školiaceho strediska,
 • žiaci od prvého ročníka spoznávajú v spolupráci s profesionálnym tímom našich inštruktorov, majstrov odbornej výchovy a špecialistov výrobné zariadenia a technológie v našej spoločnosti,
 • výuka v spoločnosti je orientovaná nielen na technickú, profesnú ale i osobnostnú formáciu žiakov, tak aby sa plynule integrovali do kultúry medzinárodnej spoločnosti,
 • vyučovací proces je obohatený o moderné postupy o oblasti technológie, kvality, výroby, procesného riadenia, „Lean managementu“ zavedené v našej spoločnosti,
 • po ukončení stredoškolského štúdia majú absolventi u nás otvorené pracovné príležitosti v rôznych technických a výrobných pozíciách,
 • žiaci sú od prvého ročníka považovaní za zamestnancov našej spoločnosti a sú zapájaní do celkového života firmy vrátane mimopracovných aktivít,
 • vítaný je aj postup študentov na vysokú školu, počas ktorej je možné udržiavať kontakt so spoločnosťou formou praxe a následne sa zamestnať,
 • zaujímavé finančné benefity v podobe štipendia, mimoriadneho štipendia a odmeny za produktívnu prácu.

Partnerské školy

Partnerská škola Schaeffler Skalica
 • Stredná odborná škola strojnícka Skalica

Študijné odbory:

 • 2679 K Mechanik – mechatronik (duálny systém vzdelávania)
 • 2411 K Mechanik – nastavovač (duálny systém vzdelávania)
 • 2381 M Strojárstvo (školský systém vzdelávania)
 • 2426 K Programátor OaZ a SaZ (školský systém vzdelávania)
 • 2466 H02 Mechanik opravár (školský systém vzdelávania)
 • 2433 H Obrábač kovov (školský systém vzdelávania)
Partnerské školy Schaeffler Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola technická Čadca
 • Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
 • Spojená škola Kysucké Nové mesto
  (Krátkodobá prax v školskom systéme v odboroch: IT, elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, administratíva.)

Študijné odbory:

 • 2411 K Mechanik – nastavovač (duálny systém vzdelávania)
 • 2679 K mechanik – mechatronik (školský systém vzdelávania)
 • 2697 K Mechanik elektrotechnik (školský systém vzdelávania)
 • 2433 H Obrábač kovov (školský systém vzdelávania)
 • 2426 K Programátor SaZ (školský systém vzdelávania)
 • 2682 K Mechanik počítačových sietí(školský systém vzdelávania)

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať