Hľadaný výraz

Schaeffler oznamuje silný 3. kvartál 2020

Pressrelease Stage Image

10.11.2020 | Skalica

  • Obrat v 3. kvartáli mierne pod minuloročným kvartálom (mínus 2,6 %).
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi v 3. kvartáli s 9,4 % výrazne lepšia oproti prvému polroku (1,2 %) a oproti minuloročnému kvartálu (9,1 %).
  • Zotavenie v 3. kvartáli podporené najmä obidvoma divíziami Automotive, mierne zlepšenie vývoja obratu v divízii Industrie oproti 1. polroku.
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) v 3. kvartáli s 333 miliónmi euro mierne pod minuloročným kvartálom (362 miliónov eur).
  • Bola vydaná nová prognóza pre obchodný rok 2020, neistota v 4. kvartáli zostáva vysoká.

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvých deväť mesiacov roka 2020. V tomto období dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške 8 971 miliónov eur (minulý rok: 10 839 miliónov eur). Obrat upravený o menové vplyvy v tomto období výrazne poklesol, najmä v dôsledku poklesu dopytu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, o 15,4 %, v 3. kvartáli sa dopyt zlepšil, najmä v dôsledku oživenia v oboch divíziách Automotive, takže pokles v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka predstavoval len 2,6 %. Rozhodujúcim pre pokles obratu vo výkazovom období bol klesajúci vývoj obratu podmienený objemom vo všetkých troch divíziách. Štyri regióny boli pandémiou rozlične zasiahnuté. Regiónu Čína sa vzhľadom na nastupujúce zotavenie v tomto regióne v druhom kvartáli podarilo vo výkazovom období vykázať rast obratu o 8,1 % na základe upravenom o menové vplyvy, v 3. kvartáli predstavoval prírastok oproti minuloročnému kvartálu 16,5 %. Zvyšné tri regióny vykázali v prvých deviatich mesiacoch výrazný pokles obratu upravený o menové vplyvy. V regióne Európa predstavoval 22,6 %, v Amerike 18,4 % a v regióne Ázia/Pacifik 19,3 %.

Skupina Schaeffler dosiahla v prvých deviatich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 385 miliónov eur, čo bolo výrazne pod hodnotou minulého roka (883 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 4,3 % (minulý rok: 8,1 %).

EBIT bola vo výkazovom období zaťažená špeciálnymi efektmi vo výške 798 miliónov eur (minulý rok: 88 miliónov eur). Bolo v tom zahrnuté zníženie obchodnej alebo firemnej hodnoty priradenej k divízii Automotive Technologies o 249 miliónov eur. Popri tom zahŕňajú špeciálne efekty výdavky vo výške 549 miliónov eur za rozšírenie programu RACE (divízia Automotive Technologies), GRIP (divízia Automotive Aftermarket) a FIT (divízia Industrie), najmä v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest z dôvodu úpravy nadmerných štrukturálnych kapacít, ktoré bolo komunikované v septembri. S týmito špeciálnymi efektmi predstavovala EBIT mínus 413 miliónov eur (minulý rok: plus 795 miliónov eur).

Silný 3. kvartál vedie k vyrovnanému operatívnemu výsledku v Automotive Technologies

Divízia Automotive Technologies dosiahla v prvých deviatich mesiacoch roka 2020 výnosy z obratu vo výške 5 429 miliónov eur (minulý rok: 6 772 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy obrat v porovnaní s minulým rokom, podmienený najmä objemom výrazne poklesol o 18,2 %. Po prepade globálnej výroby automobilov v prvom polroku ako dôsledku pandémie koronavírusu vykazoval 3. kvartál výrazné oživenie dopytu najmä v regiónoch Čína a Amerika. Vo výkazovom období klesla globálna výroba automobilov o 23 %, takže outperformance divízie Automotive Technologies bol v rovnakom období približne 5 percentuálnych bodov.

Výrazný pokles obratu počas prvých deviatich mesiacov 2020 postihol všetky regióny s výnimkou regiónu Čína. V regióne Európa klesol obrat upravený o menové vplyvy o 27,7 %. Región Amerika zaznamenal upravený o menové vplyvy pokles obratu vo výške 20,7 % a v regióne Ázia/Pacifik predstavoval pokles 20,1 %. V regióne Čína sa podarilo obrat na základe upravenom o menové vplyvy zvýšiť o 4,1 %. Po miernom poklese obratu v prvom polroku upravenom o menové vplyvy o 2,2 % sa tu obrat v 3. kvartáli z dôvodu výrazného oživenia dopytu upravený o menové vplyvy zvýšil o 14,2 %.

V rámci štyroch obchodných divízií (OD), ktoré všetky zaznamenali pokles obratu, sa skupinám produktov mokré dvojité spojky, najmä podporené silným dopytom v regióne Čína, a elektrické pohony osí v Európe (obe OD e-mobilita) podarilo zvýšiť ich výnosy z obratu.

V prvých deviatich mesiacoch bola dosiahnutá vyrovnaná EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 0 miliónov eur (minulý rok: 379 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi tak bola v rovnakom období 0 % a nachádzala sa tak výrazne pod hodnotou minulého roka 5,6 %.

Automotive Aftermarket mínus 9,7 %, EBIT marža 15,7 %

Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala počas prvých deviatich mesiacov roka 2020 s obratom 1 203 miliónov eur (minulý rok: 1 386 miliónov eur) objemom podmienený pokles obratu upravený o menové vplyvy 9,7 %. Po tom, čo v prvom polroku obrat najmä v dôsledku pandémie koronavírusu upravený o menové vplyvy klesol o 14,8 %, nachádzal sa obrat v 3. kvartáli len mierne pod úrovňou minulého roka (upravený o menové vplyvy mínus 0,2 %).

Pokles obratu v regióne Európa predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 9,7 %, v regióne Amerika 9,1 %, v regióne Čína 8,0 % a Ázia/Pacifik 17,8 %. V regiónoch Európa, Amerika a Ázia/Pacifik sa v 3. kvartáli ukazovali výrazné tendencie zotavenia, ktoré boli najmä dôsledkom obchodu Independent Aftermarket. V regióne Čína pokračovalo zotavenie zahájené na začiatku druhého kvartálu aj v 3. kvartáli.

Na základe predtým načrtnutého vývoja obratu predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výkazovom období 189 miliónov eur (minulý rok: 228 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 15,7 % (minulý rok: 16,4 %).

Divízia Industrie mínus 11,3 %, pretrvávajúci rast v Číne v sektore veternej energie

Divízia Industrie dosiahla v prvých deviatich mesiacoch roka 2020 výnosy z obratu vo výške 2 338 miliónov eur (minulý rok: 2 681 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy predstavoval pokles obratu podmienený objemom najmä ako dôsledok pandémie koronavírusu 11,3 %. Dopyt v 3. kvartáli sa oproti prvému polroku ukazoval robustnejšie. Vo výkazovom období zaznamenali regióny Európa, Amerika a Ázia/Pacifik v dôsledku krízy výrazne negatívny vývoj obchodu. Dvojcifernú mieru rastu sa naproti tomu podarilo vykázať regiónu Čína, v ktorom najmä klastre v sektore Wind a Power Transmission naďalej vykazovali výrazný rast.

Rast obratu predstavoval v regióne Čína na základe upravenom o menové vplyvy 20,2 %, zatiaľ čo vývoj obratu v regiónoch Európa s 21,5 %, Amerika s 15,5 % a Ázia/Pacifik so 17,5 % bol výrazne klesajúci.

Divízia Industrie dosiahla v prvých deviatich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 195 miliónov eur (minulý rok: 277 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 8,4 % (minulý rok: 10,3 %).

Free Cash Flow vyšší ako minulý rok

Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúci vlastníkom podielov v prvých deviatich mesiacoch 2020 v porovnaní s obdobím minulého roka klesol na 139 miliónov eur (minulý rok: 547 miliónov eur). Výsledok koncernu predstavoval mínus 525 miliónov eur (minulý rok: 485 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol mínus 0,78 Euro (minulý rok: 0,73 eur).

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v prvých deviatich mesiacoch 185 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne nad porovnávaným obdobím minulého roka (133 miliónov eur). Vo výkazovom období boli investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty so 481 miliónmi eur výrazne pod úrovňou minulého roka (823 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 5,4 % (minulý rok: 7,6 %).

Dr. Klaus Patzak, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „V treťom kvartáli dosiahla skupina Schaeffler s 333 miliónmi eur silný Free Cash Flow. Vo vzťahu k výkazovému obdobiu sa hodnota 185 miliónov eur nachádza nad hodnotou minulého roka. Popri oživení obchodnej aktivity sa na zlepšení Free Cash Flow pozitívne prejavujú riadiace opatrenia iniciované už v minulom roku, najmä zameranie sa na investície a optimalizácia pracovného kapitálu.“

Finančné dlhy netto sa k 30. septembru 2020 zvýšili na 2 688 miliónov eur (31. december 2019: 2 526 miliónov eur). Ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa výrazne zvýšil na 169,9 % (31. december 2019: 86,6 %). Stupeň zadlženosti pred špeciálnymi efektmi bol na konci septembra 2020 1,6x (31. december 2019: 1,2x).

Skupina Schaeffler vykazovala k 30. septembru 2020 dostupnú likviditu vo výške 2 771 miliónov eur, čo zodpovedá cca 22 % obratu posledných dvanástich mesiacov.

Koncern zamestnával k 30. septembru 2020 83 711 zamestnancov (31. december 2019: 87 748), čo zodpovedá poklesu počtu zamestnancov vo výkazovom období o 4,6 % alebo 4 037 miest.

Urýchlená transformácia, vydaná prognóza pre obchodný rok 2020

Programy RACE (Automotive Technologies), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie) iniciované v troch divíziách na jar 2019 ukazujú zamýšľaný účinok. Opatrenia týkajúce sa štruktúry a efektivity zavedené v tomto kontexte sa prejavili pozitívne na nákladoch na predaj. Okrem toho sa vo výkazovom období pokračovalo s opatreniami a boli zavádzané opatrenia, pomocou ktorých boli vyrovnávané finančné efekty v dôsledku pandémie koronavírusu. Patria sem zavádzanie a rozšírenie nástroja „Kurzarbeit“, znižovanie časového konta, zastavenie prijímania a dočasné odstávky v závodoch. Už v prvom kvartáli bol program dobrovoľnosti rozšírený z 1 300 na 1 900 pracovných miest, ktoré sa majú zrušiť.

V septembri oznámila skupina Schaeffler balík rozsiahlych opatrení, v ktorom sú definované úpravy štruktúry v Európe s ťažiskom v Nemecku a v jeho rámci sa má zrušiť 4 400 miest. Popri znižovaní nadmerných štrukturálnych kapacít a konsolidácii závodov sa balík opatrení zameriava aj na posilnenie konkurencieschopnosti a budovanie lokálnych kompetencií.

Predstavenstvo Schaeffler AG sa 9. novembra 2020 na základe aktuálnych informácií o priebehu obchodu v štvrtom kvartáli dohodlo na novej prognóze pre obchodný rok 2020. 24. marca 2020 predstavenstvo pozastavilo prognózu zverejnenú 10. marca 2020 a kvôli mimoriadnej neistote v súvislosti s pandémiou koronavírusu vychádzalo z obchodných ukazovateľov pod úrovňou minulého roka.

Nová prognóza sa zakladá na predpoklade, že zotavenie odbytových trhov relevantných pre skupinu Schaeffler bude v štvrtom kvartáli 2020 pokračovať a najmä v dôsledku pandémie koronavírusu znovu nepríde k zásadnému negatívnemu dopadu na vývoj obchodu. Jednako je prostredie naďalej ovplyvňované premenlivosťou a neistotou.

Skupina Schaeffler počíta pre súhrnný rok 2020 s rastom obratu upravenom o menové vplyvy -13 ž -11,5 %. Súčasne spoločnosť pre súhrnný rok 2020 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 4,5 až 5,5 %. Pre rok 2020 očakáva skupina Schaeffler okrem toho Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A medzi 500 a 600 miliónmi eur.

Pre tri divízie platia nasledujúce kľúčové údaje:

Pre tri divízie platia nasledujúce kľúčové údaje

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Tretí kvartál vykazuje výrazné zotavenie oproti prvému polroku, čo sa prejavilo najmä na zlepšení výslednej marže, ale aj na silnom Free Cash Flow. Práve obe divízie Automotive dokázali profitovať z oživenia dopytu a prispievajú tak ku stabilizácii výsledku skupiny Schaeffler. Predsa len by bolo vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú neistotu ohľadom ďalšieho postupu pandémie koronavírusu a tiež vzhľadom na opätovné opatrenia pre lockdown na niektorých trhoch predčasné vychádzať z toho, že je kríza za nami. Preto treba byť naďalej ostražitý a dôsledne dodržiavať opatrenia prijaté na posilnenie konkurencieschopnosti skupiny Schaeffler a schopnosti realizovať budúce príležitosti.“

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede orientované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať