Hľadaný výraz

Schaeffler uzatvára obchodný rok 2020 so silným štvrtým kvartálom

Pressrelease Stage Image
Klaus Rosenfeld

04.03.2021 | Herzogenaurach | Skalica

  • Skupina Schaeffler napriek poklesu obratu upraveného o menové vplyvy o 10,4 % zvládla krízu dobre
  • Diverzifikácia s tromi divíziami a štyrmi regiónmi zvyšuje operatívny výsledok (EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 6,4 %; minulý rok: 8,1 %)
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) s 539 mil. eur nad hodnotou minulého roka (minulý rok: 473 mil. eur)
  • Návrh dividend vo výške 25 centov za prioritnú akciu
  • Prognóza je založená na starostlivom odhade trhu

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, zverejnila 4. marca 2021 svoje výsledky za obchodný rok 2020. Globálna pandémia koronavírusu viedla k výraznému poklesu obratu. Obrat skupiny Schaeffler bol 12,6 miliárd eur (minulý rok: asi 14,4 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy obrat klesol o 10,4 %. Negatívnym vývojom boli zasiahnuté všetky divízie. V druhej polovici roka a najmä v štvrtom kvartáli nastalo citeľné zlepšenie oproti 1. polroku, ku ktorému prispeli všetky divízie. Zo štyroch regiónov sa najrýchlejšie zotavil región Čína, ktorý ukončil rok na základe upravenom o menové vplyvy s obratom zvýšeným o 8,7 %. V regiónoch Amerika, Európa a Ázia/Pacifik mal vývoj obratu klesajúcu tendenciu.

Výsledok pred finančným výsledkom a podielmi hodnotenými metódou equity a daňami zo zisku (EBIT) bol zaťažený špeciálnymi efektmi vo výške 946 mil. eur (minulý rok: 372 mil. eur). Tieto sa týkali najmä rozšírenia programov transformácie a zvýšenia efektivity etablovaných už v roku 2019: RACE (Automotive Technologies), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrial), ako aj zníženia obchodnej alebo firemnej hodnoty priradenej divízii Automotive Technologies a viedli k EBIT mínus 143 mil. eur (minulý rok: 790 mil. eur).

EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla napriek poklesu obratu 6,4 % (minulý rok: 8,1 %). Tu sa ukázalo, že iniciované opatrenia v rámci programov divízií, ako aj ďalšie úpravy nákladov sú účinné. Po slabom prvom polroku s EBIT maržou 1,2 % sa v druhom polroku EBIT marža zlepšila na 10,5 % a predstihla tak minulý rok (8,4 %).

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti predstavoval vo vykazovanom období mínus 424 mil. eur po 428 mil. eur v minulom roku. Výsledok za prioritnú akciu predstavoval mínus 0,63 eur (minulý rok: 0,65 eur).

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov pred špeciálnymi efektmi predstavoval 325 mil. eur (minulý rok: 686 mil. eur). Na základe toho navrhne predstavenstvo Schaeffler AG valnému zhromaždeniu výplatu dividendy vo výške 25 centov za prioritnú akciu (minulý rok: 45 centov). To zodpovedá kvóte vyplácania dividend približne 50 % (minulý rok: asi 43 %) vo vzťahu k výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov.

Silný príjem objednávok z oblasti e-mobility a divízie Automotive Technologies
Divízia Automotive Technologies dosiahla obrat vo výške 7 821 mil. eur (minulý rok: 9 044 mil. eur). Po úprave o menové vplyvy obrat v porovnaní s minulým rokom poklesol o 11,6 %. V už upadajúcom trhovom prostredí bol vývoj obratu vo vykazovanom roku masívne zaťažený dopadmi pandémie koronavírusu. Produkcia automobilov klesla celosvetovo asi o 16 %. Tomuto negatívnemu trendu sa nevyhla ani spoločnosť Schaeffler. Napriek tomu sa obrat v druhej polovici roka vyvíjal pozitívne a prekonal obdobie minulého roka o 3,5 %. Celkovo dosiahla divízia Automotive Technologies nadpriemerný výkon viac ako 4 percentuálne body oproti trhu. Divízia Automotive Technologies dosiahla vo vykazovanom roku objem prijatých objednávok 10,2 miliárd eur. Z toho pripadalo 2,7 miliárd eur na obchodnú oblasť E-mobilita, čo výrazne prevyšuje stanovený cieľ 1,5 až 2 miliardy eur.

Výrazný pokles celosvetovej produkcie automobilov viedol vo vykazovanom roku v troch zo štyroch regiónov k poklesom obratu. Obzvlášť zasiahnutá bola Európa, kde obrat upravený o menové vplyvy klesol o mínus 19,7 %. Región Amerika zaznamenal pokles obratu upraveného o menové vplyvy o 13,7 %. V regióne Čína sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 5,8 %. V regióne Ázia/Pacifik klesol obrat upravený o menové vplyvy o mínus 13,2 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi klesla o 44 % na 278 mil. eur (minulý rok: 496 mil. eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi klesla na 3,6 % (minulý rok: 5,5 %). Pred špeciálnymi efektmi sa podarilo EBIT maržu v druhom polroku s 10,0 % výrazne zlepšiť oproti prvému polroku (mínus 5,5 %), ako aj oproti príslušnému obdobiu minulého roka (6,1 %).

Automotive Aftermarket so silnou maržou napriek poklesu obratu
Aj divízia Automotive Aftermarket musela v obchodnom roku 2020 akceptovať pokles obratu. Podmienené objemom klesli výnosy z obratu na 1 641 mil. eur (minulý rok: 1 848 mil. eur). To zodpovedá poklesu upravenému o menové vplyvy vo výške mínus 7,0 %. Vývoj obratu prebiehal vo všetkých regiónoch negatívne, pričom sa vývoj v druhom polroku všade zlepšil.

V regióne Európa klesli výnosy z obratu upravené o menové vplyvy o mínus 7,8 %. Región Amerika zaznamenal pokles obratu upraveného o menové vplyvy o mínus 4,3 %. V Číne nastal miernejší pokles obratu upraveného o menové vplyvy o mínus 1,9 %. V regióne Ázia/Pacifik klesli výnosy z obratu upravené o menové vplyvy o mínus 12,3 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi bola 259 mil. eur (minulý rok: 305 mil. eur). To zodpovedá poklesu o 15,1 %. Napriek výraznému poklesu obratu sa v druhom polroku podarilo zlepšiť EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi oproti prvému polroku na základe úpravy nákladov a opäť dosiahla úroveň minulého roka 17,4 %. S ohľadom na vykazovaný rok dosiahla EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 15,8 % (minulý rok: 16,5 %).

Divízia Industrial s výrazným zvýšením obratu v sektore veternej energie
Divízia Industrial dosiahla obrat 3 138 mil. eur (minulý rok: 3 535 mil. eur), čo zodpovedá poklesu upravenému o menové vplyvy mínus 9,2 %. Pritom sa rôzne sektory vyvíjali odlišne. Najmä klaster v sektore veternej energie dosiahol výrazné zvýšenie obratu, k čomu prispel najmä región Čína. To však nestačilo na kompenzovanie výrazného poklesu objemu dopytu na celom svete.

V regióne Európa klesol obrat upravený o menové vplyvy o mínus 18,4 %, čo je dôsledkom zníženého dopytu vo väčšine sektorových klastrov, najmä vo väčšine sektorov klastra Industrial Automation. Obchod s distribútormi (Industrial Distribution) bol poznačený poklesom dopytu po službách a príslušným znížením skladových zásob. Región Amerika musel akceptovať výrazný pokles obratu upraveného o menové vplyvy mínus 13,5 %. Zaťažujúcimi faktormi bol pokles v oblasti Industrial Distribution a klastroch v sektore Raw Materials a Aerospace. V regióne Čína sa zvýšil obrat v obchodnom roku upravený o menové vplyvy o 18,1 %. Bolo to spôsobené najmä dobrým obchodom v klastroch sektoru Wind a Power Transmission. V regióne Ázia/Pacifik bol obrat upravený o menové vplyvy s mínus 13,6 % pod hodnotou minulého roka. Určujúcim pre pokles boli oblasť Industrial Distribution a sektorový klaster Two Wheelers. Vývoj obratu sa však v druhom polroku v oboch týchto oblastiach výrazne zlepšil.

EBIT pred špeciálnymi efektmi klesla o 26,3 % na 266 mil. eur (minulý rok: 361 mil. eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi klesla o 1,7 percentuálneho bodu na 8,5 % (minulý rok: 10,2 %).

Free Cash Flow nad hodnotou minulého roka
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A skupiny Schaeffler bol s 539 mil. eur (minulý rok: 473 mil. eur) pozitívny. Hodnota sa tak nachádza v rámci upravenej prognózy z 9. novembra 2020 vo výške približne 500 až 600 mil. eur. Investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty klesli vo vykazovanom období pod úroveň minulého roka na 632 mil. eur (1 045 mil. eur). To zodpovedá podielu investícií 5,0 % (minulý rok: 7,2 %). Miera reinvestovania predstavovala 0,67 (minulý rok: 1,01).

Finančné dlhy netto dosiahli k 31. decembru 2020 hodnotu 2 312 mil. eur (31. december 2019: 2 526 mil. eur). Pritom sa zvýšil ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, na 125,8 % (31. december 2019: 86,6 %). Skupina Schaeffler, ktorej bilančná suma sa k 31. decembru 2020 zvýšila približne na cca 13,2 miliárd eur (minulý rok: cca 12,9 miliárd eur), zamestnávala k tomu istému termínu 83 297 zamestnancov (minulý rok: 87 748), čo zodpovedá poklesu o cca 5,1 %.

Prognóza pre rok 2021 založená na starostlivom odhade trhu
Skupina Schaeffler ráta pre obchodný rok 2021 s výrazným rastom obratu upraveného o menové vplyvy o viac ako 7 %. Spodná hraničná hodnota je založená na konzervatívnom odhade trhu pre globálny rast výroby osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. Spoločnosť pre obchodný rok 2021 vychádza tiež z dosiahnutia EBIT marže pred špeciálnymi efektmi vo výške 6 až 8 %. Pre rok 2021 skupina Schaeffler tiež očakáva Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A asi 100 mil. eur. Pritom je v porovnaní s minulým rokom zohľadnený objemom podmienený nárast prevádzkového kapitálu, normalizovanie objemu investícií, ako aj vyššie úhrady za reštrukturalizácie.

Koncern očakáva, že divízia Automotive Technologies bude rásť silnejšie o 2 až 5 percentuálnych bodov ako celosvetová produkcia osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. Na základe toho spoločnosť počíta pre divíziu Automotive Technologies s výrazne pozitívnym rastom obratu upraveného o menové vplyvy, ako aj v porovnaní s minulým rokom mierne zlepšenou EBIT maržou pred špeciálnymi efektmi vo výške viac ako 4,5 %.

Pre divíziu Automotive Aftermarket koncern v obchodnom roku 2021 očakáva rast obratu upraveného o menové vplyvy o 5 až 7 % a oproti minulému roku mierne klesajúcu EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške viac ako 11,5 %. Pritom sú zohľadnené vyššie náklady na výrobok, dočasne vyššie náklady na logistiku v súvislosti s uvádzaním do prevádzky montážneho a baliaceho centra v Halle (Saale), náklady na digitalizáciu, ako aj negatívne menové vplyvy.

Pre divíziu Industrial spoločnosť vzhľadom na rozsah hodnotení rastu globálnej priemyselnej produkcie, o. i. od spoločnosti Oxford Economics, vychádza z toho, že v obchodnom roku 2021 dosiahne rast obratu upraveného o menové vplyvy o 4 až 6 %, ako aj vysokú jednocifernú EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške viac ako 8,5 %.

Dr. Klaus Patzak, finančný riaditeľ Schaeffler AG, povedal: „Na budúci obchodný rok pozeráme s dôverou a očakávame relatívne silný rast našich trhov. Avšak ekonomické prostredie zostáva v časoch pandémie stále náročné, s dosiahnutím úrovne spred krízy rátame až po roku 2022. To sa odráža v našej prognóze.“

Spustenie Roadmap 2025 a zahájenie jeho realizácie
Dňa 18. novembra 2020 skupina Schaeffler v rámci svojho dňa kapitálového trhu 2020 predstavila svoj plán Roadmap 2025, ktorý zahŕňa aktualizovanú stratégiu spoločnosti, program jej realizácie, ako aj strednodobé ciele do roku 2025. Roadmap 2025 ukazuje cestu vpred. Znamená kontinuitu a rozširovanie vlastných silných stránok spoločnosti, ale aj optimalizáciu a ďalší rozvoj s ohľadom na nové technológie a obchodné modely, ako aj náklady a efektívnosť. Nový podnikový slogan „We pioneer motion“ vyjadruje ambíciu podieľať sa ako diverzifikovaný dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou aj v budúcnosti na formovaní pohybu a pokroku. Pritom sa má v budúcnosti v rámci skupiny Schaeffler ešte výraznejšie využívať potenciál synergií. Úspech pritom naďalej spočíva na štyroch osvedčených unikátnych vlastnostiach – inovácia, najvyššia kvalita, systémové chápanie a excelentnosť výroby.

„Rok 2020 bol poznačený veľkou neistotou, ktorá pretrváva dodnes. Ukazuje sa stále viac, že naša pozícia dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou sa osvedčila aj v ťažkých časoch a pomohla nám relatívne dobre zvládnuť krízu,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG. „Využili sme rok krízy na to, aby sme v rámci Roadmap 2025 zdokonalili našu stratégiu a zamerali sa na aktuálne výzvy a príležitosti. Teraz ide najmä o dôslednú realizáciu Roadmap 2025.“

Našu výročnú správu nájdete na: www.schaeffler-geschaeftsbericht.de

Tu nájdete našu digitálnu tlačovú zložku: www.schaeffler.com/jpk

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Skupina Schaeffler – We pioneer motion
Už viac ako 70 rokov skupina Schaeffler ako celosvetový líder medzi dodávateľmi pre automobilový a ostatný priemysel posúva vpred vynálezy a vývoj v oblastiach pohybu a mobility. Prostredníctvom inovatívnych technológií, produktov a služieb pre pohony efektívne z hľadiska CO2, elektromobilitu, Priemysel 4.0, digitalizáciu a obnoviteľné energie je táto spoločnosť spoľahlivým partnerom pre efektívnejší, inteligentnejší a udržateľnejší pohyb a mobilitu. Technologická spoločnosť Schaeffler vyrába presné komponenty a systémy pre hnacie ústrojenstvo a podvozky, ako aj riešenia valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití. V roku 2020 dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške cca 12,6 miliárd eur a so svojimi takmer 83 300 zamestnancami je jedným z najväčších rodinných podnikov na svete. S takmer 2 400 prihlásenými patentmi v roku 2019 obsadila spoločnosť Schaeffler podľa DPMA (Nemecký úrad pre patenty a značky) 2. miesto spomedzi najinovatívnejších spoločností Nemecka.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať