Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler zvyšuje prognózu pre rok 2021

Pressrelease Stage Image

12.05.2021 | Skalica

  • Výrazné zotavenie divízie Automotive Technologies a silný rast v Číne zvyšujú obrat skupiny upravený o menové vplyvy o 11,2 %
  • Úspory z rozsahu vedú k mimoriadne silnej EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 11,3 % (minulý rok: 6,5 %)
  • Free Cash Flow pred aktivitami M&A so 130 miliónmi eur napriek vyšším výdavkom za reštrukturalizácie na úrovni minulého roka (137 miliónov eur)
  • Prognóza pre obchodný rok 2021 upravená smerom nahor

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvé tri mesiace roku 2021. Vo výkazovom období dosiahol obrat skupiny Schaeffler 3 560 miliónov eur (minulý rok: 3 281 miliónov eur). Zvýšenie o 11,2 % upravené o menové vplyvy je najmä dôsledkom výrazného zotavenia divízie Automotive Technologies potom, čo bol vývoj obratu v období minulého roka zaťažený výrazným poklesom produkcie automobilov v dôsledku pandémie koronavírusu. Tržby divízií Automotive Aftermarket a Industrial upravené o menové vplyvy sa v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka zvýšili o 4,0 %, resp. 3,9 %.

Celkovo sa v prvom kvartáli čiastočne výrazne zvýšili tržby z predaja v regiónoch Čína, Ázia/Pacifik a Amerika. V Európe obrat stagnoval a s poklesom 0,6 % upraveným o menové vplyvy zostal mierne pod hodnotou minulého roka. V regióne Čína predstavoval rast obratu upravený o menové vplyvy 57,1 %, v regióne Ázia/Pacifik 12,2 % a v regióne Amerika 6,7 %.

Skupina Schaeffler dosiahla v prvých troch mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 403 miliónov eur (minulý rok: 212 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 11,3 % (minulý rok: 6,5 %). Dôvodom zlepšenia oproti minulému roku sú v zásade úspory z rozsahu. Čoraz väčší účinok vykazujú aj štrukturálne opatrenia, ktoré boli zavedené v minulých rokoch.

Výsledok vo výkazovom období bol zaťažený špeciálnymi efektmi vo výške 15 miliónov eur (minulý rok: 302 miliónov eur). EBIT predstavovala 388 miliónov eur (minulý rok: -90 miliónov eur). Sú tu zahrnuté výdavky na reštrukturalizácie v rámci divíznych podprogramov Roadmap 2025.

Automotive Technologies výrazne rastie najmä v Číne
Divízia Automotive Technologies dosiahla počas prvých troch mesiacov tržby z predaja vo výške 2 281 miliónov eur (minulý rok: 2 008 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v porovnaní s minulým rokom podmienený objemom zvýšil o 15,8 %. Rast obratu bol dosiahnutý najmä vďaka obchodným oblastiam prevodových systémov a E-mobility. Obchodnej oblasti E-mobilita sa v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka podarilo dosiahnuť rast obratu upravený o menové vplyvy o 26,5 % a obrat obchodnej oblasti prevodových systémov sa upravený o menové vplyvy zvýšil o 18,5 %. Napriek vysokej úrovni v porovnávacom období minulého roka sa v regióne Číne podarilo prekonať celosvetovú produkciu automobilov o 1,8 percentuálneho bodu.

V regióne Čína predstavoval nárast obratu na základe upravenom o menové vplyvy 74,3 % a výraznou mierou sa podieľal na pozitívnom celkovom výsledku divízie Automotive Technologies.

V prvých troch mesiacoch bola dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 246 miliónov eur (minulý rok: 47 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi teda bola v tom istom období 10,8 % a nachádzala sa tak výrazne nad hodnotou minulého roka 2,3 %. Mimoriadne silná EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola vo výkazovom období do veľkej miery spôsobená úsporami z rozsahu. Okrem toho sa pozitívne prejavili zavedené štrukturálne opatrenia.

Automotive Aftermarket s vysokým rastom obratu mimo Európu
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala vo výkazovom období obrat vo výške 444 miliónov eur (minulý rok: 446 miliónov eur), čo zodpovedá na základe upravenom o menové vplyvy rastu obratu o 4,0 %.

Vo všetkých regiónoch sa obraty vyvíjali výrazne pozitívne, s výnimkou obratom najsilnejšieho regiónu Európa, v ktorom vývoj obratu prebiehal heterogénne a ktorý zaznamenal na základe upravenom o menové vplyvy pokles o 3,1 %. V regióne Čína bolo zvýšenie obratu o 73,8 % na základe upravenom o menové vplyvy najmä dôsledkom zotavenia v oblasti Independent Aftermarket. Na vývoji obratu sa pozitívne prejavilo aj rozšírenie činnosti v oblasti E-Commerce.

Na základe toho predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 57 miliónov eur (minulý rok: 77 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 12,9 % (minulý rok: 17,2 %). Pokles v porovnaní s minulým rokom je pritom najmä dôsledkom zvýšenia nákladov na produkt. Okrem toho sa na znížení výsledku prejavili vzniknuté plánované náklady v dôsledku uvedenia do prevádzky montážneho a baliaceho centra v Halle (Saale).

Industrial s výrazne vylepšenou EBIT maržou
Divízia Industrial dosiahla v prvom kvartáli tržby vo výške 836 miliónov eur (minulý rok: 827 miliónov eur), čo na základe upravenom o menové vplyvy zodpovedá rastu obratu o 3,9 %.

Napriek stabilnému priebehu obratu v regióne Amerika a poklesu obratu v regióne Európa sa prostredníctvom objemom podmieneného zvýšenia v regiónoch Čína a Ázia/Pacifik podarilo dosiahnuť mierny nárast v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. V regióne Čína sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 27,1 %. Dôvodom dobrého vývoja sú predovšetkým obchodné podmienky v klastroch sektorov Wind a Power Transmission. Vývoj obratu v Európe bol naďalej poznačený dopadmi pandémie koronavírusu a v porovnaní s hodnotou minulého roka na základe upravenom o menové vplyvy klesol o 7,3 %.

Divízia Industrial dosiahla v prvých troch mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške približne 99 miliónov eur (minulý rok: 88 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 11,9 % (minulý rok: 10,7 %). Pozitívny vývoj marže je najmä dôsledkom štrukturálnych opatrení, ktoré boli zavedené minulý rok.

Silný Free Cash Flow
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) predstavoval napriek vysokým výdavkom na štrukturálne opatrenia v prvom kvartáli 130 miliónov eur a nachádzal sa tak na úrovni minulého roka (137 miliónov eur). Konverzia Free Cash Flow bola 0,3 a miera reinvestovania bola v prvých troch mesiacoch 0,5.

Dr. Klaus Patzak, finančný riaditeľ Schaeffler AG, povedal: „Skupina Schaeffler priniesla v prvom kvartáli 2021 silné výsledky. Prísna nákladová a kapitálová disciplína v posledných mesiacoch sa naďalej vypláca. Výsledkom výrazného oživenia obchodných aktivít boli úspory z rozsahu, ktoré výraznou mierou prispeli k silnej EBIT marži pred špeciálnymi efektmi a k dobrému vývoju Cash Flow.“

Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúci akcionárom sa v prvých troch mesiacoch 2021 v porovnaní s obdobím minulého roka výrazne zvýšil na 247 miliónov eur (minulý rok: 101 miliónov eur). Výsledok koncernu predstavoval 235 miliónov eur (minulý rok: -186 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol 0,35 eur (minulý rok: - 0,28 eur).

Finančné dlhy netto sa k 31. marcu 2021 znížili na 2 176 miliónov eur. Ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa znížil na približne 85 % (31. december 2020: približne 114 %). Stupeň zadlženosti klesol koncom marca na 1,1x (koniec decembra 2020: 1,3x). K danému termínu koncern zamestnával 83 937 zamestnancov.

Zvýšenie prognózy pre rok 2021
Skupina Schaeffler zvýšila svoju prognózu pre obchodný rok 2021 a teraz očakáva rast obratu upravený o menové vplyvy o viac ako 10 % (doteraz viac ako 7 %). Táto hodnota sa zakladá najmä na zvýšenom odhade trhu pre globálny rast výroby osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. Skupina Schaeffler momentálne počíta so zvýšením celosvetovej produkcie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel o približne 10 % na 82 miliónov vyrobených vozidiel. Odhady trhu pre divíziu Automotive Aftermarket platia v podstate bezo zmeny. Pre divíziu Industrial sa trhový predpoklad zlepšil.

Na základe toho spoločnosť očakáva, že v obchodnom roku 2021 dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške od 7 do 9 % (doteraz 6 až 8 %).

Pre obchodný rok 2021 očakáva skupina Schaeffler okrem toho nižší Free Cash Flow pred platbami a úhradami za aktivity M&A oproti minulému roku, a to vo výške viac ako 300 miliónov eur (doteraz: približne 100 miliónov eur).

Prognóza pre tri divízie bola s účinnosťou od 11. mája 2021 upravená nasledovne:

Prognóza pre tri divízie bola s účinnosťou od 11. mája 2021 upravená nasledovne:

1) upravené o menové vplyvy; 2) pred špeciálnymi efektmi; 3) LVP: celosvetová produkcia osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Silný prvý kvartál 2021 nás posúva do pozície, že môžeme upraviť našu prognózu pre prebiehajúci rok 2021 smerom nahor napriek existujúcim neistotám. Pomáha nám pritom fakt, že zavedené štrukturálne zmeny sa ukazujú ako účinné. Napriek tendenciám zotavenia zostávame naďalej obozretní. S naším Roadmap 2025 máme strategicky dobrú pozíciu, aby sme mohli využiť potenciály rastu v kľúčových oblastiach budúcich technológií.“

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať