Hľadaný výraz

Schaeffler po silnom 1. polroku zvyšuje prognózu pre rok 2021

Pressrelease Stage Image

04.08.2021 | Herzogenaurach/Skalica

  • Výrazný rast obratu v 1. polroku 2021 upravený o menové vplyvy vo výške 27,4 %, rast vo všetkých divíziách vo všetkých regiónoch
  • Silný operatívny výsledok (EBIT pred špeciálnymi efektmi) 722 miliónov eur (minulý rok: 54 miliónov eur) a silná EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo výške 10,3 % podporovaná všetkými tromi divíziami
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A vo výške 243 miliónov eur výrazne lepší ako v období minulého roka (mínus 148 miliónov eur)
  • Zvýšenie prognózy pre rok 2021 po silnom 1. polroku 2021 pri opatrnom výhľade na 2. polrok 2021

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvý polrok 2021. Za prvých šesť mesiacov dosahuje obrat skupiny Schaeffler 7 014 miliónov eur (minulý rok: 5 572 miliónov eur). Výrazné zvýšenie tržieb z predaja upravených o menové vplyvy 27,4 % v prvom polroku 2021 oproti obdobiu minulého roka sú dôsledkom silného zvýšenia dopytu vo všetkých divíziách a regiónoch. V druhom kvartáli roku 2021 sa tržby z predaja upravené o menové vplyvy zvýšili o 50,6 % na 3 454 miliónov eur (minulý rok:

2 291 miliónov eur). Toto tempo rastu je aj dôsledkom nízkeho porovnávacieho základu, keďže dôsledky pandémie koronavírusu v prvom polroku 2020 viedli k značnému poklesu obratu.

Najvýraznejšie zotavenie ohľadom vývoja obratu v prvom polroku bolo v divízii Automotive Technologies, ktorá zaznamenala rast upravený o menové vplyvy o 34,9 %. Vo všetkých štyroch regiónoch sa podarilo dosiahnuť dvojcifernú mieru rastu. Zlepšenie ekonomickej situácie viedlo v regióne Európa v druhom kvartáli k rastu upravenému o menové vplyvy o 67,5 % a v regióne Amerika o 90,3 %. V oboch regiónoch bol obchod v druhom kvartáli 2020 silno zasiahnutý pandémiou koronavírusu. V regióne Čína bol rast upravený o menové vplyvy o 10,7 % miernejší, a to aj v dôsledku vyššieho porovnávacieho základu v druhom kvartáli minulého roka. Región Ázia/Pacifik zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy o 58,7 %.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých šesť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 722 miliónov eur (minulý rok: 54 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 10,3 % (minulý rok: 1,0 %). Výrazné zlepšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bolo vo výkazovom období najmä dôsledkom úspor z rozsahu. Okrem toho sa prejavil účinok opatrení na zníženie nákladov, ktoré boli rozšírené v minulom roku. Protichodný dopad zvýšenia cien surovín bol v prvom polroku ešte obmedzený.

EBIT marža bola vo výkazovom období pozitívne ovplyvnená špeciálnymi efektmi vo výške 22 miliónov eur. Tieto efekty sú najmä dôsledkom čiastočného zrušenia rezerv, ktoré boli evidované v rámci divíznych podprogramov Roadmap 2025. Ciele znižovania počtu pracovných miest a trvalého znižovania nákladov zostávajú zachované bezo zmeny. Štrukturálne opatrenia oznámené v septembri 2020 sú realizované podľa plánu. Rokovania so zástupcami zamestnancov sú, až na jednu výnimku, vo všetkých dotknutých závodoch v Nemecku ukončené.

Automotive Technologies – silný rast v oblasti e-mobility
Divízia Automotive Technologies dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vo výške 4 365 miliónov eur (minulý rok: 3 264 miliónov eur). Nárast upravený o menové vplyvy o 34,9 % je dôsledkom výrazného rastu vo všetkých oblastiach podnikania a regiónoch. Oživenie globálnej automobilovej výroby bolo najmä v druhom kvartáli spomalené predovšetkým celosvetovým nedostatkom dodávok polovodičov, negatívne sa prejavili aj opätovné obmedzenia v dôsledku pandémie koronavírusu. Výkonnosť divízie Automotive Technologies predstavovala silných 5,7 percentuálnych bodov, k čomu prispeli všetky regióny. Primerane k zlepšenému prostrediu sa v prvých šiestich mesiacoch stabilne vyvíjal aj objem prijatých objednávok a bol vo výške 5,4 miliárd eur. Z toho pripadalo 2,1 miliárd eur na oblasť e-mobilita, čím bol už splnený stanovený cieľ plánovaný na celý rok 2021. Od roku 2022 je v oblasti e-mobilita plánovaný ročný príjem objednávok 2-3 miliardy eur.

Rast obratu divízie vo všetkých regiónoch prekonal rast automobilovej výroby. V regióne Európa sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 38,3 %. Región Amerika zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy vo výške 40,9 %. V regióne Čína predstavovalo zvýšenie obratu na základe upravenom o menové vplyvy 30,6 %. V regióne Ázia/Pacifik sa v prvom polroku zvýšil obrat upravený o menové vplyvy o 32,9 %. Oblasť e-mobility dosiahla najvyššiu mieru rastu vo výške 41,2 % po úprave o menové vplyvy a pokračovala vo výraznom zvyšovaní tržieb, najmä v regiónoch Čína a Európa.

Za prvých šesť mesiacov bola dosiahnutá EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo výške 379 miliónov eur (minulý rok: mínus 192 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi predstavovala v rovnakom období 8,7 % a nachádzala sa tak výrazne nad hodnotou minulého roka mínus 5,9 %, čo bolo najmä dôsledkom úspor z rozsahu.

Automotive Aftermarket – pozitívny trend vo vývoji obratu
Divízia Automotive Aftermarket dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vo výške 911 miliónov eur (minulý rok: 748 miliónov eur), čo zodpovedá na základe upravenom o menové vplyvy rastu obratu o 24,2 %.

Tento vývoj je výraznou mierou spôsobený značným nárastom objemu v regióne Európa, kde sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 20,0 %, ako aj regiónom Amerika, ktorý dosiahol rast obratu upravený o menové vplyvy o 38,8 %. V oboch regiónoch je porovnávací základ minulého roka nízky, a to z dôvodu pandémie koronavírusu. V regióne Čína predstavovalo zvýšenie obratu upraveného o menové vplyvy 44,6 % a v regióne Ázia/Pacifik 46,3 %.

Obchodovanie v oblasti Independent Aftermarket sa v subregiónoch stredná a východná Európa, západná Európa, Južná Amerika, ako aj USA a Kanada výrazne rozšírilo a značný rast sa podarilo dosiahnuť aj v regióne Čína. Okrem toho sa tu vo vývoji obratu vo vykazovanom období pozitívne prejavilo rozšírenie obchodu E-Commerce. V regióne Ázia/Pacifik je rast výraznou mierou ovplyvnený oživením obchodu v oblasti Independent Aftermarket a Original Equipment Service v Indii, aj v dôsledku nízkeho porovnávacieho základu najmä v druhom štvrťroku 2020.

Na základe toho predstavovala EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 135 miliónov eur (minulý rok: 105 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 14,8 % (minulý rok: 14,0 %).

Industrial – EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosahuje 12 %
Divízia Industrial dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vo výške 1 738 miliónov eur (minulý rok: 1 560 miliónov eur). Rast obratu upravený o menové vplyvy dosiahol 13,3 %.

Rast upravený o menové vplyvy predstavoval v regióne Európa 3,5 % a v regióne Amerika 14,1 %. Najvýraznejší bol rast obratu v regióne Čína vo výške 26,8 % na základe upravenom o menové vplyvy. V regióne Ázia/Pacifik sa tržby upravené o menové vplyvy zvýšili o 24,2 %.

Vývoj obratu v regióne Amerika bol výraznou mierou dôsledkom rastu v oblasti Industrial Distribution, zatiaľ čo obrat v klastri sektora Aerospace výrazne poklesol. V regióne Čína pokračoval silný rast posledných štvrťrokov v klastroch sektora Power Transmission. Klaster sektora Wind sa taktiež vyznačoval silným rastom, dynamika rastu sa však spomalila. Klaster sektora Industrial Automation výrazne zvýšil obrat v regióne. Rast v regióne Ázia/Pacifik bol v zásade výsledkom zvýšenia objemu v Indii a bol spôsobený najmä klastrami sektorov Two-Wheelers, Wind a Offroad, ako aj Industrial Distribution.

Divízia Industrial dosiahla za prvých šesť mesiacov EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 208 miliónov eur (minulý rok: 141 miliónov eur). Výrazné zlepšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi na 12,0 % (minulý rok: 9,0 %) bolo najmä dôsledkom úspor z rozsahu.

Silný Free Cash Flow – hodnota z minulého roka výrazne prekonaná
Na základe pozitívneho vývoja operatívneho výkonu sa v prvom polroku zvýšil Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) na 243 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne nad úrovňou porovnávacieho obdobia minulého roka (mínus 148 miliónov eur). Opačný efekt mali najmä platby za reštrukturalizácie a navýšenie prevádzkového kapitálu v dôsledku zvýšenej obchodnej činnosti.

Výsledok koncernu prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti sa v prvom polroku výrazne zvýšil na 463 miliónov eur (minulý rok: mínus 361 miliónov eur). Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi dosiahol 437 miliónov eur (minulý rok: mínus 84 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol 0,70 eur (minulý rok: mínus 0,53 eur).

Výdavky na investície za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty (Capex) klesli na 268 miliónov eur (minulý rok: 300 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 3,8 % (minulý rok: 5,4 %). Finančné dlhy netto k 30. júnu 2021 mierne klesli na 2 228 miliónov eur (31. december 2020: 2 312 miliónov eur).

K 30. júnu 2021 zamestnával koncern 83 945 zamestnancov (31. december 2020: 83 297).

Prognóza pre rok 2021 – opätovné zvýšenie výhľadu na celý rok
Predstavenstvo Schaeffler AG sa 26. júla 2021 rozhodlo opätovne zvýšiť prognózu pre obchodný rok 2021 a ráta teraz s rastom obratu upraveného o menové vplyvy o viac ako 11 % (doteraz vyše 10 %). Po silnom prvom polroku sa tento krok uskutoční napriek pretrvávajúcim a v súčasnosti ťažko odhadnuteľným neistotám v druhej polovici roka.

Zároveň spoločnosť vychádza z toho, že v obchodnom roku 2021 dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 8 až 9,5 % (doteraz 7 až 9 %). Prognóza bola zvýšená aj pre Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A, očakáva sa vo výške viac ako 400 miliónov eur (doteraz vyše 300 miliónov eur).

V obchodnom roku ráta spoločnosť pre tri divízie s nasledovnými hodnotami:

link to image SK

1) upravené o menové vplyvy; 2) pred špeciálnymi efektmi

„Keďže sa nám podarilo aj druhý kvartál uzavrieť lepšie, než sme očakávali, opäť sme upravili našu prognózu pre celý rok 2021 smerom nahor. Sme presvedčení, že sa nám podarí dosiahnuť naše ciele pre rok 2021, zostávame ale naďalej opatrní. Realizačný program pre našu stratégiu 2025 pokračuje dobre. Prijaté štrukturálne opatrenia sú realizované podľa plánu. Vzhľadom na neistotu v druhom polroku sa po zvyšok roka naďalej zameriame na kapitálovú a nákladovú disciplínu,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Tu nájdete tlačovú fotografiu Klausa Rosenfelda:
www.schaeffler.com/de/executive-board

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať