Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler potvrdzuje prognózu výsledku pre celkový rok 2021

Pressrelease Stage Image

09.11.2021 | Skalica

  • Za prvých deväť mesiacov sa obrat upravený o menové vplyvy zvyšuje o 15,9 % oproti minulému roku (3. kvartál 2021 mínus 3 % v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka).
  • Silná EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo výške 9,6 % (minulý rok: 4,2 %) za prvých deväť mesiacov (3. kvartál 2021 8,2 %).
  • Silný priemyselný obchod (3. kvartál EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 12,4 %) kompenzuje pokles marže podmienený obratom v 3. kvartáli v Automotive Technologies (3. kvartál EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 4,6 %).
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A so 468 miliónmi eur výrazné zlepšenie (minulý rok: 185 mil. eur).
  • Prognóza pre EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi (8 až 9,5 %) a Free Cash Flow potvrdená, očakávaný obrat upravený v dôsledku podmienok na trhu.
  • Ciele udržateľnosti zverejnené.

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvých deväť mesiacov roka 2021. Vo výkazovom období bol obrat skupiny Schaeffler 10 346 miliónov eur (minulý rok: 8 964 miliónov eur). Nárast 15,9 % upravený o menové vplyvy je najmä dôsledkom výrazného zotavenia v prvom polroku. Z dôvodu výrazného poklesu zákazníckych odvolávok v divízii Automotive Technologies, ktorý nastal v treťom kvartáli 2021, zaznamenala skupina Schaeffler v tomto období pokles obratu upravený o menové vplyvy 3,0 %. Pokles obratu sa prejavil vo všetkých regiónoch s výnimkou regiónu Ázia/Pacifik. Oproti trendu v divízii Automotive Technologies sa obraty v ostatných dvoch divíziách skupiny Schaeffler vyvíjali pozitívne. Výnosy z obratu divízií Automotive Aftermarket a Industrial sa upravené o menové vplyvy zvýšili v porovnaní s daným kvartálom predchádzajúceho roka o 8,7 %, resp. 15,8 %. Dopady zvýšenia cien surovín na obstarávacích trhoch, ktoré boli v prvom polroku 2021 ešte obmedzené, viedli v treťom kvartáli 2021 najmä v divíziách Automotive Technologies a Industrial stále viac k zaťaženiu výsledku.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 994 miliónov eur (minulý rok: 376 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 9,6 % (minulý rok: 4,2 %). Zlepšenie oproti minulému roku je okrem iného dôsledkom úspor z rozsahu. Klesajúci vývoj EBIT marže pred špeciálnymi efektmi v treťom kvartáli 2021 bol výrazne ovplyvnený trhovým poklesom objemu v divízii Automotive Technologies. EBIT marža pred špeciálnymi efektmi za tretí kvartál klesla na 8,2 % (obdobie minulého roka: 9,5 %), EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahla 272 miliónov eur (obdobie minulého roka: 322 miliónov eur).

Zisk pred finančným výsledkom, metódou equity hodnotenými podielmi a daňami z výnosu (EBIT) bol vo výkazovom období v dôsledku špeciálnych efektov vo výške 27 miliónov eur pozitívne ovplyvnený (minulý rok: mínus 798 miliónov eur). Tieto efekty sú okrem iného dôsledkom čiastočného zrušenia rezervy vykázanej v rámci divíznych čiastkových programov Roadmap 2025 na štrukturálne opatrenia v Európe. Súčasne zostávajú bezo zmeny zachované ciele ohľadom znižovania počtu pracovných miest a trvalého znižovania nákladov komunikované v septembri 2020. Rokovania so zástupcami zamestnancov sú, až na jednu výnimku, ukončené vo všetkých zasiahnutých závodoch v Nemecku.

Claus Bauer, finančný riaditeľ spoločnosti Schaeffler AG, povedal: „Skupina Schaeffler preukázala v treťom kvartáli 2021 v náročnom trhovom prostredí svoju pružnosť. Budeme pokračovať v našej prísnej nákladovej a kapitálovej disciplíne a preveríme ďalšie opatrenia, aby sme v štvrtom kvartáli ďalej mohli čeliť narastajúcim výzvam, najmä ohľadom cien materiálov.“

Pokles obratu podmienený trhom v divízii Automotive Technologies v 3. kvartáli
Divízia Automotive Technologies dosiahla počas prvých deviatich mesiacov výnosy z obratu vo výške 6 286 miliónov eur (minulý rok: 5 425 miliónov eur). Obrat upravený o menové vplyvy sa zvýšil v porovnaní s minulým rokom podmienený objemom najmä z dôvodu nízkeho porovnávacieho základu v prvom polroku o 16,1 %. Za prvých deväť mesiacov sa obraty zvýšili vo všetkých obchodných divíziách a vo všetkých regiónoch, pričom oblasť E-mobilita s 22,4 % upravenými o menové vplyvy dosiahla najvyššiu mieru rastu. V treťom kvartáli viedli narastajúce úzke miesta v globálnych dodávateľských reťazcoch, najmä pri polovodičoch, k výraznému poklesu zákazníckych odvolávok a k výraznému poklesu objemu obratu o 12,2 % upravených o menové vplyvy. Najmä v priebehu tretieho kvartálu boli očakávania trhu pre výrobu automobilov v roku 2021 výrazne upravované smerom nadol.

Za prvých deväť mesiacov sa divízii Automotive Technologies podarilo prekonať globálnu produkciu automobilov vo výške 6,6 percentuálnych bodov. Nadvýkonnosť (outperformance) sa tak nachádza nad prognózou pre rok 2021 od 2 do 5 percentuálnych bodov a ukazuje, o koľko percentuálnych bodov rast divízie Automotive Technologies presahuje rast globálnej produkcie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. Tento vývoj bol podporený mimoriadne silnou nadvýkonnosťou v regióne Európa vo výške 10,9 percentuálnych bodov.

Za prvých deväť mesiacov bola dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 467 miliónov eur (minulý rok: mínus 16 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola v rovnakom období 7,4 % a nachádzala sa tak výrazne nad hodnotou prechádzajúceho roka vo výške mínus 0,3 %. Výrazné zlepšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi vo výkazovom období je dôsledkom úspor z rozsahu v prvom polroku. Okrem toho sa v minulom koku pozitívne prejavili rozšírené oparenia na redukciu nákladov.

Automotive Aftermarket s dvojciferným rastom obratu

Divízia Automotive Aftermarket dosiahla vo výkazovom období obrat vo výške 1 411 miliónov eur (minulý rok: 1 204 miliónov eur), čo na základe upravenom o menové vplyvy zodpovedá rastu obratu o 18,3 %.

Vo všetkých regiónoch sa obraty vyvíjali výrazne pozitívne. Vývoj obratu bol veľkou mierou podporený výrazným nárastom objemu v regiónoch Európa a Amerika. V regióne Čína sa podarilo rozšíriť podnikanie v oblasti elektronického obchodu, ktorý mal hlavný podiel na raste v tomto regióne. V regióne Ázia/Pacifik bol rast najmä výsledkom zotavenia v oblasti Independent Aftermarket a OES v Indii, aj v dôsledku nízkeho porovnávacieho základu najmä v druhom kvartáli 2020.

Na tomto základe predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 206 miliónov eur (minulý rok: 190 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 14,6 % (minulý rok: 15,8 %). Pokles v porovnaní s minulým rokom je pritom najmä dôsledkom zvýšených nákladov na produkty.

Divízia Industrial zvyšuje obrat a EBIT maržu
Divízia Industrial dosiahla za prvých deväť mesiacov výnosy z obratu vo výške 2 649 miliónov eur (minulý rok: 2 335 miliónov eur), čo na základe upravenom o menové vplyvy zodpovedá rastu obratu o 14,2 %.

Výrazné zvýšenie výnosov z obratu za prvých deväť mesiacov bolo zväčša dôsledkom zvyšujúceho sa dopytu v klastroch sektorov Wind, Power Transmission, ako aj Industrial Automation v regióne Čína. Dopyt v oblasti Industrial Distribution, ako aj v klastri sektora Offroad v regióne Európa viedlo v porovnaní s nízkym porovnávacím základom taktiež k výrazným mieram rastu. Aj vo zvyšných regiónoch sa ukázalo výrazné zotavenie trhu. Rast v regióne Ázia/Pacifik v zásade vyústil z nárastu objemu v Indii a bol najmä výsledkom klastrov sektorov Wind, Two-Wheelers, Offroad, ako aj Industrial Distribution. Vývoj obratu v regióne Amerika bol vo výraznej miere výsledkom rastu v oblasti Industrial Distribution.

Divízia Industrial dosiahla za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 321 miliónov eur (minulý rok: 202 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 12,1 % (minulý rok: 8,6 %). Pozitívny vývoj marže v porovnaní s minulým rokom je najmä dôsledkom úspor z rozsahu. Okrem toho sa prejavil efekt opatrení na zníženie nákladov, ktoré boli v minulom roku rozšírené.

Silný vývoj Free Cash Flow
Free Cash Flow sa napriek zvýšeniu pracovného kapitálu v dôsledku narastajúcej obchodnej činnosti podarilo zvýšiť. Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) predstavoval za prvých deväť mesiacov 468 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne nad úrovňou minulého roka (185 miliónov eur). Kapitálové výdavky na dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok (Capex) dosiahli vo výkazovom období 482 miliónov eur (minulý rok: 481 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 4,7 % (minulý rok: 5,0 %).

Výsledok koncernu prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti sa za prvých deväť mesiacov roku 2021 v porovnaní s obdobím minulého roka výrazne zvýšil na 583 miliónov eur (minulý rok: 132 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu dosiahol v rovnakom období 0,92 euro (minulý rok: mínus 0,79 eur). Koncern k 30. septembru 2021 zamestnával 83 935 zamestnancov (30. september 2020: 83 711).

Potvrdená prognóza pre rok 2021 pre EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi a Free Cash Flow
Skupina Schaeffler ráta naďalej s tým, že v obchodnom roku 2021 dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 8 až 9,5 %. Okrem toho spoločnosť očakáva Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A vo výške vyše 400 miliónov eur.

Skupina Schaeffler ráta pre obchodný rok 2021 s nárastom obratu upraveným o menové vplyvy o vyše 7 %, zatiaľ čo vo výhľade z 26. júla 2021 bolo ešte očakávaných viac ako 11 %. Tento pokles je dôsledkom výrazného poklesu objemu výroby osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel na trhu. Základný scenár z októbra 2021 od IHS Markit vychádza momentálne z rastu o 0,3 % v roku 2021. Prognóza ohľadom nadvýkonnosti pre Automotive Technologies pritom zostáva nezmenená vo výške 2 až 5 percentuálnych bodov. Odhady trhu pre divíziu Automotive Aftermarket platia v zásade bezo zmeny. Prognóza obratu pre divíziu Industrial bola z rastu obratu vo výške 9 až 11 % zvýšená na 11 až 13 %.

Link Picture SK

Zameranie na udržateľnosť
Skupina Schaeffler oznámila 26. októbra 2021 svoje ciele v oblasti udržateľnosti, podľa ktorých chce od roku 2040 pôsobiť ako klimaticky neutrálna spoločnosť. Tento cieľ zahŕňa kompletný dodávateľský reťazec a je zdôraznený ambicióznymi strednodobými cieľmi udržateľnosti. Vlastná výroba bude klimaticky neutrálna už od roku 2030.
V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité používanie klimaticky neutrálne vyrábanej ocele. Jedným krokom na dosiahnutie klimatickej neutrality dodávateľského reťazca Schaeffler do roku 2040 je dlhodobé partnerstvo so švédskym startupom H2greensteel, ktoré bolo oznámené v osobitnej správe 9. novembra 2021.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Skupine Schaeffler sa po silnej prvej polovici roka v treťom kvartáli nepodarilo vyhnúť prudkému poklesu rastu globálnej produkcie automobilov. Divízia Automotive Technologies tiež za prvých deväť mesiacov roka 2021 dosiahla solídnu nadvýkonnosť a jej rast bol výraznejší ako rast trhu. Potešujúci je okrem toho aj silný operatívny výsledok divízie Industrial a pozitívny prínos divízie Automotive Aftermarket. Vývoj v treťom kvartáli ukazuje, aké správne a dôležité je, že sme dodávateľom pre automobilový, ako aj ostatný priemysel.“

Tu nájdete tlačovú fotografiu Klausa Rosenfelda a Clausa Bauera:

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať