Hľadaný výraz

Schaeffler so solídnym výsledkom v náročnom prostredí

Pressrelease Stage Image

04.08.2022 | Herzogenaurach/Skalica

  • Mierny rast obratu v 1. polroku 2022 upravený o menové vplyvy o 3,1 %, napriek lockdownu v Číne v dôsledku pandémie
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 6,1 % (minulý rok: 10,0 %), zhoršenie v dôsledku zvýšených obstarávacích nákladov
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A v 1. polroku -204 miliónov eur (minulý rok: 243 miliónov eur) zaťažený jednorazovými platbami za reštrukturalizácie
  • Prognóza pre celý rok 2022 potvrdená
  • Dôsledné pokračovanie transformácie: Silný príjem objednávok v Automotive Technologies, 50:50 joint venture Innoplate, akvizícia Ewellix

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes zverejnila priebežnú správu za prvý polrok 2022. Za prvých šesť mesiacov dosiahol obrat skupiny Schaeffler 7 548 miliónov eur (minulý rok: 7 014 miliónov eur). Zvýšenie tržieb z predaja upravených o menové vplyvy o 3,1 % oproti obdobiu minulého roka je najmä dôsledkom pozitívnych vplyvov predajnej ceny. V druhom kvartáli roku 2022 sa tržby z predaja upravené o menové vplyvy zvýšili o 4,4 % na 3 790 miliónov eur (minulý rok: 3 454 miliónov eur).

Obraty v divízii Automotive Technologies upravené o menové vplyvy v prvom polroku mierne klesli o 1,0 %. Vývoj objemu obratu divízie Automotive Technologies bol v prvom polroku výrazne ovplyvnený nestálymi odvolávkami zákazníkov v dôsledku pretrvávajúceho náročného prostredia v automobilovom sektore. Napriek značnému poklesu obratu v divízii Automotive Aftermarket v subregióne centrálna a východná Európa v dôsledku vojny na Ukrajine sa divízii podarilo celkovo dosiahnuť rast upravený o menové vplyvy 3,2 % oproti obdobiu minulého roka. Tržby z predaja v divízii Industrial upravené o menové vplyvy sa za prvých šesť mesiacov výrazne zvýšili o 13,6 %.

Trendy v regiónoch sa líšili. Zatiaľ čo regióny Európa (6,0 %), Amerika (9,5 %) a Ázia/Pacifik (3,4 %) zaznamenali zvýšenie obratu upraveného o menové vplyvy, obrat v regióne Čína klesol o 8,0 %. Dôvodom boli najmä opatrenia lockdownu na zastavenie pandémie koronavírusu v druhom kvartáli, ktoré sa negatívne prejavili na ekonomické aktivity v regióne.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých šesť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 458 miliónov eur (minulý rok: 702 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 6,1 % (minulý rok: 10,0 %). Pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol vo výkazovom období výrazne dôsledkom zvýšených obstarávacích nákladov, ktoré sa len čiastočne podarilo kompenzovať úpravou predajných cien. Negatívny vplyv na EBIT maržu mal aj pokles obratu v dôsledku pandémie v Číne. EBIT bola vo výkazovom období negatívne ovplyvnená špeciálnymi efektmi vo výške 24 miliónov eur. Tieto boli v podstate spôsobené výdavkami spojenými so štrukturálnymi opatreniami.

„Druhý kvartál 2022 bol pozoruhodný nielen kvôli lockdownom v Číne, ktoré sa nás priamo dotkli v našom najväčšom kampuse v Taicangu. Podarilo sa nám proaktívne a obozretne zvládnuť sčasti výrazný vplyv nákladov, rastúce inflačné tlaky a napätie v dodávateľskom reťazci. V tomto náročnom prostredí dosiahla skupina Schaeffler solídny výsledok, s ktorým sme viac ako spokojní“, povedal Claus Bauer, riaditeľ pre oblasť financií a IT Schaeffler AG.

Automotive Technologies so silným príjmom objednávok
Divízia Automotive Technologies dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vo výške 4 515 miliónov eur (minulý rok: 4 365 miliónov eur). Pokles upravený o menové vplyvy o 1,0 % je predovšetkým dôsledkom náročných rámcových podmienok v automobilovom sektore s klesajúcou produkciou. K zvýšeniu volatility

v odvolávkach zákazníkov prispeli aj narušenia v globálnych dodávateľských reťazcoch. Tieto úzke miesta boli spôsobené najmä pretrvávajúcim nedostatkom polovodičov. K tomu sa pridali dôsledky vojny na Ukrajine, ako aj pandémie koronavírusu. Pozitívny vplyv na vývoj obratu malo naproti tomu premietnutie výrazne zvýšených obstarávacích nákladov.

V obchodných oblastiach e-mobilita a podvozkové systémy sa s mierami rastu upravenými o menové vplyvy o 13,0 a 19,0 % podarilo ďalej zvýšiť objem obratu vo výkazovom období takmer vo všetkých regiónoch. Tento pozitívny vývoj bol vo veľkej miere spôsobený nábehom výroby.

Celkovo sa tržby z predaja vo výkazovom období vyvíjali lepšie ako celosvetová produkcia automobilov, ktorá v prvom polroku 2022 klesla o 1,8 % ¹ . Výkonnosť divízie Automotive Technologies predstavovala 0,8 percentuálnych bodov. Objem prijatých objednávok sa za prvých šesť mesiacov vyvíjal pozitívne – merané vzhľadom na nestále prostredie – a so 6,6 miliardami eur sa nachádzal nad úrovňou oboch predchádzajúcich rokov. Z toho pripadalo 3,2 miliardy eur na obchodnú oblasť e-mobilita, ktorá tak už v prvom polroku dosiahla cieľ na celý rok 2022.

Za prvých šesť mesiacov bola dosiahnutá EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo výške 91 miliónov eur (minulý rok: 360 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi v rovnakom období dosiahla 2,0 % a nachádzala sa tak výrazne pod silnou hodnotou minulého roka 8,2 %, čo bolo spôsobené najmä dopadom protipandemických opatrení proti koronavírusu v Číne, výrazne zvýšenými obstarávacími nákladmi a veľmi nestálymi odvolávkami zákazníkov.

Automotive Aftermarket zvyšuje obrat na 969 miliónov eur

Divízia Automotive Aftermarket dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vo výške 969 miliónov eur (minulý rok: 911 miliónov eur), čo na základe upravenom o menové vplyvy zodpovedá zvýšeniu obratu o 3,2 %.

Tento vývoj bol výraznou mierou spôsobený úpravou predajných cien, prostredníctvom ktorých sa podarilo premietnuť vyššie obstarávacie náklady. K tomuto vývoju tiež prispel nárast objemu v regiónoch Amerika upravený o menové vplyvy 11,9 % a Ázia/Pacifik upravený o menové vplyvy 24,1 %. V regióne Európa mal rast obratu upravený o menové vplyvy s hodnotou -0,3 % mierne klesajúcu tendenciu. Dôvodom bol najmä výrazný pokles obratu v subregióne centrálna a východná Európa v dôsledku vojny na Ukrajine. Naproti tomu sa obrat v subregiónoch západná Európa, Stredný východ a Afrika vyvíjal pozitívne.

Na tomto základe predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 126 miliónov eur (minulý rok: 136 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 13,0 % (minulý rok: 14,9 %). Tento pokles v porovnaní s vysokou hodnotou minulého roka bol v zásade dôsledkom pozitívnej jednorazovej položky súvisiacej s preplatením nákladov v druhom štvrťroku 2021.

Industrial: v prvom polroku rast upravený o menové vplyvy o 13,6 %
Divízia Industrial dosiahla v prvom polroku tržby z predaja vo výške 2 065 miliónov eur (minulý rok: 1 738 miliónov eur). Upravený o menové vplyvy dosiahol rast obratu 13,6 %.

Rast upravený o menové vplyvy predstavoval v regióne Európa 25,7 %, v regióne Amerika 10,0 % a v regióne Ázia/Pacifik 21,0 %. Tento pozitívny vývoj bol popri pozitívnych vplyvoch predajných cien spôsobený najmä výrazným rastom objemu v oblasti Industrial Distribution a klastri sektora Industrial Automation v regióne Európa. K rastu obratu prispeli aj regióny Amerika a Ázia/Pacifik s vysokým dopytom, najmä v oblasti Industrial Distribution. Obrat v regióne Čína naproti tomu klesol o -4,6 % na základe upravenom o menové vplyvy, čo bolo spôsobené okrem iného klesajúcim vývojom v klastri sektora veternej energie.

Divízia Industrial dosiahla za prvých šesť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 241 miliónov eur (minulý rok: 206 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola 11,7 % a podarilo sa jej takmer dosiahnuť úroveň minulého roka (minulý rok: 11,8 %).

Free Cash Flow zaťažený platbami za reštrukturalizácie
Pokles Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) v prvom polroku na -204 miliónov eur (minulý rok: 243 miliónov eur) je popri poklesu zisku spôsobený zvýšením prevádzkového kapitálu a jednorazovými platbami za reštrukturalizácie vo výške 204 miliónov eur. Zvýšenie prevádzkového kapitálu je najmä výsledkom vyšších skladových zásob a pohľadávok. Dosiahnutá hodnota Free Cash Flow bola výrazne pod úrovňou porovnávacieho obdobia minulého roka (243 miliónov eur).

Kapitálové výdavky na hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty (Capex) sa zvýšili na 331 miliónov eur (minulý rok: 268 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 4,4 % (minulý rok: 3,8 %). Finančné dlhy netto sa k 30. júnu 2022 zvýšili na 2 552 miliónov eur (31. december 2021: 1 954 miliónov eur).

Výsledok koncernu prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti predstavoval v prvom polroku 249 miliónov eur (minulý rok: 463 miliónov eur). Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi dosiahol 265 miliónov eur (minulý rok: 437 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol 0,38 eur (minulý rok: 0,70 eur).

K 30. júnu 2022 koncern zamestnával 82 790 zamestnancov (31. december 2021: 82 981).

Prognóza pre rok 2022 potvrdená

Predstavenstvo skupiny Schaeffler na zasadnutí 25. júla 2022 potvrdilo výhľad z 9. mája 2022. Pritom skupina Schaeffler vychádza z toho, že obchodná činnosť bude naďalej ovplyvnená mimoriadnou neistotou makroekonomických a geopolitických rámcových podmienok, najmä v dôsledku priebehu vojny na Ukrajine, ako aj ďalšieho vývoja pandémie koronavírusu.

Skupina Schaeffler naďalej dôsledne pokračovala v transformácii
V divízii Automotive Technologies aj v prvom polroku 2022 úspešne pokračovala transformácia smerom k e-mobilite. V júni spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, prezentovala v rámci kolokvia v sídle divízie v Bühli e-nápravu 4in1. Popri elektromotore, výkonovej elektronike a prevodovke bol do pohonu nápravy integrovaný aj systém tepelného manažmentu.
V transakcii uzatvorenej v treťom štvrťroku bol globálny obchod so systémami reťazového pohonu divízie Automotive Technologies predaný súkromnému investičnému fondu Lenbach Equity Opportunities II.

Okrem toho spoločnosť Schaeffler a Symbio, spoločný podnik Faurecia a Michelin pre vodíkové technológie, podpísali v júni zmluvu na založenie 50:50 joint venture na výrobu bipolárnych dosiek pre palivové články pre globálne riešenia mobility a energie. Zahájenie výroby joint venture s názvom Innoplate je plánované na začiatok roka 2024. Vo výrobnom závode v Haguenau, vo Francúzsku, sa budú spočiatku vyrábať štyri milióny bipolárnych dosiek ročne. Cieľom je vyrábať do roku 2030 celosvetovo približne 50 miliónov bipolárnych dosiek ročne a zamestnať viac ako 120 ľudí.

Po akvizícii spoločnosti Melior Motion na začiatku roka, ktorá posilnila predovšetkým pozíciu divízie Industrial v oblasti robotiky, spoločnosť Schaeffler po skončení výkazového obdobia oznámila akvizíciu spoločnosti Ewellix v segmente priemyselnej automatizácie, ktorá ďalej rozšíri najmä oblasť lineárnej techniky.

V rámci celofiremného Climate Action Day, ktorý sa konal prvýkrát 22. júna 2022, vypracovalo takmer 83 000 zamestnancov na workshopoch vo všetkých prevádzkach Schaeffler na celom svete viac ako 23 000 nápadov na zmiernenie klimatických zmien.

„Druhý kvartál bol mimoriadne náročný. Skupina Schaeffler opäť preukázala, že dokáže úspešne prekonať náročné podmienky prostredia a trhu. Aj v druhom kvartáli sme dôsledne pokračovali v našej transformácii,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:
www.schaeffler.com/de/executive-board

¹ Zdroj: IHS Markit (časť z S&P Global) júl 2022.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať