Hľadaný výraz

Spoločnosť Schaeffler s dobrým 3. kvartálom v náročnom prostredí

Pressrelease Stage Image

08.11.2022 | Herzogenaurach/ Kysuce

  • Nárast obratu upraveného o menové vplyvy o 20,2 % oproti minulému roku, EBIT marža pred špeciálnymi efektmi v 3. kvartáli 8,4 % (minulý rok: 7,8 %)
  • Automotive Technologies v treťom kvartáli 2022 s nárastom obratu upraveného o menové vplyvy vo výške 25,2 % vďaka silnému nárastu objemu
  • Obrat Automotive Aftermarket profituje z vysokého dopytu na trhu
  • Divízia Industrial vo výkazovom období presvedčuje s 12,5 % upravenou EBIT maržou a príspevkom k výsledku takmer 50 %
  • Zvýšenie pozitívneho Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za fúzie a akvizície v treťom kvartáli 2022 na 240 miliónov eur (kvartál minulého roka: 225 miliónov eur)
  • Potvrdená prognóza pre obchodný rok 2022

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvých deväť mesiacov roka 2022. Vo výkazovom období bol obrat skupiny Schaeffler 11 790 miliónov eur (minulý rok: 10 346 miliónov eur). Nárast tržieb z predaja upravený o menové vplyvy 8,7 % oproti obdobiu minulého roka je zväčša dôsledkom nárastu objemu. Okrem toho na vývoj obratu pôsobili pozitívne vplyvy predajných cien vo všetkých troch divíziách, keďže zvýšené obstarávacie náklady sa mohli stále viac prenášať na trh. V silnom treťom kvartáli 2022 sa tržby z predaja upravené o menové vplyvy zvýšili o 20,2 % na 4 242 miliónov eur (minulý rok: 3 332 miliónov eur).

K rastu obratu vo výkazovom období prispeli všetky regióny. Výrazné miery rastu upravené o menové vplyvy boli za prvých deväť mesiacov zaznamenané najmä v regiónoch Európa a Amerika vo výške 11,2 a 11,8 %.

Po poklese obratu v regióne Čína v druhom kvartáli v dôsledku opatrení na zastavenie šírenia pandémie koronavírusu dosiahol rast obratu upravený o menové vplyvy vo výkazovom deväťmesačnom období opäť 2,7 %. V treťom kvartáli predstavovala miera rastu upravená o menové vplyvy 24,8 % po mínus 12,5 % v predchádzajúcom kvartáli. Región Ázia/Pacifik zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy 6 %.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 813 miliónov eur (minulý rok: 962 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 6,9 % (minulý rok: 9,3 %). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola zaťažená vysokými nákladmi na prepravu a logistiku.
V treťom kvartáli dosiahla upravená EBIT marža 8,4 %.

„Napriek zložitému prostrediu dosiahla spoločnosť Schaeffler v prvých deviatich mesiacoch dobré výsledky. Vo všetkých divíziách sa nám podarilo preniesť vyššie spotrebiteľské ceny na trh. Naša pokračujúca nákladová a kapitálová disciplína vytvára dobrý základ pre udržanie našej konkurencieschopnosti a zvýšenie ziskovosti,“ povedal Claus Bauer, riaditeľ pre oblasť financií a IT spoločnosti Schaeffler AG.

S cieľom ďalej zvyšovať konkurencieschopnosť a znižovať fixné náklady sa predstavenstvo spoločnosti Schaeffler AG rozhodlo prijať ďalšie štrukturálne opatrenia v divízii Automotive Technologies.

Ďalšie podrobnosti nájdete v ďalšej tlačovej správe a IR správe, ktorá bude zverejnená po tejto správe.

Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies so silným príjmom objednávok v oblasti E-mobility
Divízia Automotive Technologies zaznamenala za prvých deväť mesiacoch roka tržby z predaja vo výške 7 070 miliónov eur (minulý rok: 6 286 miliónov eur). Rast tržieb z predaja upravených o menové vplyvy o 7,0 % bol najmä dôsledkom silného nárastu objemu v treťom kvartáli 2022 a nachádzal sa tak mierne pod hodnotou rastu celosvetovej produkcie automobilov 7,5 %1. Výrazne zvýšené obstarávacie náklady sa podarilo v čoraz väčšej miere úspešne preniesť.

Za prvých deväť mesiacov sa zvýšili obraty vo všetkých obchodných oblastiach a regiónoch, pričom obchodné oblasti E-mobilita a podvozkové systémy dosiahli najvyššie miery rastu upravené o menové vplyvy vo výške 28,4 % a 28,1 %. Príjem objednávok divízie sa zvýšil celkovo na 9,7 miliárd eur, pričom 4,7 miliárd eur pripadalo na obchodnú oblasť E-mobilita.

Vo výkazovom období bola dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 213 miliónov eur (minulý rok: 437 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla v rovnakom období 3,0 % a bola teda pod hodnotou minulého roka 6,9 %.

Automotive Aftermarket profituje z vysokého dopytu na trhu
Divízia Automotive Aftermarket dosiahla za prvých deväť mesiacov roka tržby z predaja vo výške 1 516 miliónov eur (minulý rok: 1 411 miliónov eur), čo zodpovedá na základe upravenom o menové vplyvy nárastu obratu o 4,0 %. Tento vývoj bol v podstate spôsobený pozitívnymi úpravami predajných cien, keďže bolo možné v značnej miere preniesť výrazne zvýšené obstarávacie náklady na trh. Aj vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet a priemerný vek vozidiel zostáva dopyt po náhradných dieloch na vysokej úrovni, najmä v oblasti Independent Aftermarket. Pokles obratu v subregióne strednej a východnej Európy v dôsledku vojny na Ukrajine sa podarilo úspešne kompenzovať rastom na ostatných trhoch.

Na základe toho dosiahol EBIT pred špeciálnymi efektmi 198 miliónov eur (minulý rok: 207 miliónov eur) a opäť výrazne prispel k výsledku skupiny. To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 13,1 % (minulý rok: 14,7 %). Tento pokles v porovnaní s hodnotou minulého roka je spôsobený najmä vyššími odbytovými nákladmi, a to aj v dôsledku pozitívnych jednorazových vplyvov v rovnakom období minulého roka. Úpravy predajných cien do značnej miery kompenzovali výrazne zvýšené obstarávacie náklady, takže hrubá marža bola len mierne nižšia ako minulý rok.

Divízia Industrial sa na zisku skupiny podieľa takmer 50 %
Divízia Industrial dosiahla vo výkazovom období celkovo tržby z predaja vo výške 3 205 miliónov eur (minulý rok: 2 649 miliónov eur). Rast obratu upravený o menové vplyvy dosiahol 15,0 %. Rast je spôsobený vo veľkej miere silným nárastom objemu. Pozitívny vplyv na vývoj obratu okrem toho mali aj vplyvy predajných cien. K nárastu objemu prispel najmä región Európa, ktorý zaznamenal výrazné zvýšenie dopytu v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, najmä v oblasti Industrial Distribution a v klastri sektora Industrial Automation. Klaster sektora Wind opäť zaznamenal veľmi silný tretí kvartál 2022 a za prvých deväť mesiacov sa spomedzi všetkých klastrov sektora znovu najviac podieľal na obrate.

Divízia Industrial dosiahla za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 402 miliónov eur (minulý rok: 318 miliónov eur) a podieľala sa tak na EBIT skupiny pred špeciálnymi efektmi vo výške takmer 50 % (minulý rok: 33 %). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola 12,5 %, čo je mierne nad úrovňou minulého roka (12,0 %), najmä vďaka hrubej marži. V treťom kvartáli 2022 dosiahla EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 14,1 % (kvartál minulého roka: 12,3 %). Okrem úspešnej úpravy predajných cien tu pôsobili predovšetkým úspory z rozsahu vyplývajúce z výrazného zvýšenia objemu predaja, čím bola viac ako kompenzovaná záťaž, ako napríklad zvýšené náklady na obstarávanie, prepravu a logistiku.

Okrem toho bola v treťom kvartáli podpísaná dohoda o prevzatí skupiny Ewellix. Akvizíciou svetového výrobcu a dodávateľa lineárnych komponentov a systémov si spoločnosť Schaeffler zlepšuje svoju pozíciu na trhu, najmä v oblasti lineárnych systémov. Po akvizícii spoločnosti Melior Motion na začiatku roka sa tým opäť posilnil klaster sektora Industrial Automation. Očakáva sa, že akvizícia bude dokončená v prvom kvartáli 2023.

Key financials by Division

Pozitívny Free Cash Flow so silným vývojom v treťom kvartáli
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami v treťom kvartáli 2022 dosiahol 240 miliónov eur a nachádzal sa tak nad hodnotou kvartálu minulého roka (225 miliónov eur). Pre výkazové obdobie je tak pre skupinu Schaeffler výsledkom pozitívny Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami 35 miliónov eur (minulý rok: 468 miliónov eur).

Kapitálové výdavky na dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok (Capex) v treťom kvartáli 2022 dosiahli 219 miliónov eur (obdobie minulého roka: 215 miliónov eur). To zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 5,2 % (minulý rok: 6,4 %). Finančné dlhy netto sa k 30. septembru 2022 zvýšili na 2 331 miliónov eur (k 31. decembru 2021: 1 954 miliónov eur). Stupeň zadlženia, definovaný ako podiel finančných dlhov netto a EBITDA pred špeciálnymi efektmi, ku koncu septembra 2022 dosiahol hodnotu 1,1x (31. december 2021: 0,9x). Bilančná suma sa k 30. septembru 2022 zvýšila na približne 14,7 miliárd eur (k 31. decembru 2021 približne 14,4 miliárd eur).

Výsledok koncernu prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti za prvých deväť mesiacov roku 2022 predstavoval 417 miliónov eur (minulý rok: 611 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu dosiahol 0,63 eur (minulý rok: 0,92 eur). Koncern k 30. septembru 2022 zamestnával 82 702 zamestnancov (k 31. decembru 2021: 82 981).

Potvrdená prognóza pre obchodný rok 2022
Predstavenstvo skupiny Schaeffler na svojom zasadnutí 2. novembra 2022 na základe dobrého výkonu za prvých deväť mesiacov potvrdilo výhľad. Pre obchodný rok 2022 skupina Schaeffler očakáva bezo zmeny rast obratu upravený o menové vplyvy o 6 až 8 %. Spoločnosť súčasne vychádza z toho, že v obchodnom roku 2022 dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi medzi 5 a 7 %. Pre obchodný rok 2022 skupina Schaeffler očakáva Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za fúzie a akvizície vo výške vyše 250 miliónov eur.

„V pretrvávajúcom náročnom prostredí dosiahla skupina Schaeffler v treťom kvartáli dobrý výsledok. Najmä divízie Automotive Aftermarket a Industrie presvedčili silným rastom obratu a vysokou EBIT maržou pred špeciálnymi efektmi. V divízii Automotive Technologies zvýšený počet objednávok v hodnote 4,7 miliárd eur v obchodnej oblasti E-mobility zdôraznil, že pokračujeme v rozširovaní našej pozície na trhu v tejto dôležitej oblasti,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:
www.schaeffler.com/en/executive-board

1) Zdroj: S&P Global Mobility (október 2022). Zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), október 2022].S

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba zohľadňovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať