Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler uzatvára obchodný rok 2022 so solídnym výsledkom

Pressrelease Stage Image

07.03.2023 | Kysuce/Skaklica

  • Skupina Schaeffler zvyšuje obrat upravený o menové vplyvy o 9,4 % na 15,8 miliárd eur
  • EBIT pred špeciálnymi efektmi 1 046 miliónov eur vedie k EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 6,6 %
  • Free Cash Flow vo výške 280 miliónov eur
  • Návrh dividendy vo výške 45 centov za prioritnú akciu
  • Opatrný výhľad pre obchodný rok 2023

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2022. Vo vykazovanom období bol obrat skupiny Schaeffler 15,8 miliárd eur (minulý rok: 13,9 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat zvýšil o 9,4 % a predstihol tak prognózu. Tento rok sa vyznačoval výrazným rastom obratu, najmä vďaka nárastu objemu v divíziách Automotive Technologies a Industrial. Okrem toho vývoj obratu ovplyvňovali pozitívne vplyvy predajných cien vo všetkých troch divíziách, keďže zvýšené náklady na obstarávanie sa podarilo v čoraz väčšej miere preniesť na trh.

Skupina Schaeffler dosiahla v roku 2022 výsledok pred finančným výsledkom a daňami zo zisku (EBIT) vo výške 974 miliónov eur (minulý rok: 1 220 miliónov eur), ktorý bol zaťažený špeciálnymi efektmi vo výške 72 miliónov eur. EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahol 1 046 miliónov eur (minulý rok: 1 222 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 6,6 % (minulý rok: 8,8 %), ktorá sa napriek náročnému prostrediu nachádzala na hornom konci prognózy. Hlavnými dôvodmi poklesu EBIT marže pred špeciálnymi efektmi boli vyššie ceny materiálov a energií, narušenie globálnych dodávateľských reťazcov a trhová a environmentálna neefektívnosť.

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti predstavoval vo vykazovanom období 557 miliónov eur oproti 756 miliónom eur v minulom roku. Výsledok za prioritnú akciu predstavoval 0,84 eur (minulý rok: 1,14 eur).

Na základe toho navrhuje predstavenstvo a dozorná rada valnému zhromaždeniu výplatu dividendy vo výške 45 centov za prioritnú akciu (minulý rok: 50 centov). To zodpovedá kvóte vyplácania dividend približne 48 % (minulý rok: približne 44 %) vo vzťahu k výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov vo výške 610 miliónov eur (minulý rok: 748 miliónov eur).

Ukazovatele skupiny Schaeffler

table 1

Automotive Technologies – 5 miliárd eur príjem objednávok v divízii E-mobilita
Divízia Automotive Technologies dosiahla obrat vo výške 9 500 miliónov eur (minulý rok: 8 436 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 7,7 %. Rast výnosov z obratu v sledovanom období bol výraznou mierou spôsobený zvýšením objemu v dôsledku vyššieho dopytu na trhu.

Celkovo dosiahla divízia Automotive Technologies nadvýkon 1,5 % bodu oproti celosvetovej produkcii osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, čo je dôsledkom pozitívneho prispenia z regiónov Európa a Amerika.

V obchodných oblastiach E-mobilita a podvozkové systémy, ktoré z dôvodu ich špecifických trendov na trhu v celom vykazovanom období zaznamenali výrazný rast, k vysokým mierami rastu popri zvýšení objemu spôsobenom trhom prispel aj nábeh produktov. Dôležitým míľnikom v roku 2022 v tejto súvislosti bolo zahájenie výroby prvého systému riadenia zadnej nápravy. Región Európa zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy o 11,8 % a dosiahol absolútne najvýraznejší rast. V regiónoch Amerika a Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 14,1 % a 4,5 %, v regióne Čína bol dosiahnutý pokles upravený o menové vplyvy o 1,4 %.

Objem prijatých objednávok v obchodnej divízii E-mobilita sa zvýšil na 5,0 miliárd eur. Celkovo sa podarilo získať objednávky vo výške 12,3 miliárd eur.

EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahol 292 miliónov eur (minulý rok: 544 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla 3,1 % (minulý rok: 6,4 %).

Automotive Aftermarket – zvýšenie obratu na viac ako 2 miliardy eur
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala v obchodnom roku 2022 obrat

2 038 miliónov eur (minulý rok: 1 848 miliónov eur). Najmä vďaka pozitívnym vplyvom na predajné ceny sa výnosy z obratu upravené o menové vplyvy zvýšili o 7,0 %, keďže výrazne zvýšené náklady na obstarávanie sa podarilo vo výraznej miere preniesť na trh prostredníctvom úpravy predajných cien.

V regióne Európa sa zvýšil obrat upravený o menové vplyvy o 6,4 %. Celkovo sa vo vykazovanom roku podarilo výrazný pokles objemu v oblasti Independent Aftermarket v subregióne stredná a východná Európa v dôsledku vojny na Ukrajine viac než kompenzovať nárastom objemu v subregiónoch západná Európa, ako aj Stredný východ a Afrika. V regiónoch Amerika, Čína a Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 6,5 %, 6,7 % a 16,4 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi bola s 255 miliónmi eur na úrovni minulého roka (minulý rok: 256 miliónov eur). Pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi na 12,5 % oproti minulému roku (minulý rok: 13,9 %) bol najmä dôsledkom vyšších nákladov na distribúciu, aj v dôsledku pozitívnych jednorazových vplyvov v minulom roku. Úpravy predajných cien z veľkej časti kompenzovali výrazne zvýšené obstarávacie náklady, takže sa podarilo dosiahnuť hrubú maržu na úrovni minulého roka.

Divízia Industrial – posilnenie aj prostredníctvom akvizícií
Divízia Industrial v roku 2022 opäť zvýšila obrat a výsledok. So 4 271 miliónmi eur (minulý rok: 3 568 miliónov eur) dosiahol nárast obratu upravený o menové vplyvy 14,7 %. Hlavným faktorom bol nárast objemu v regióne Európa a celosvetovo v obchodnej činnosti (Industrial Distribution) a v sektorovom klastri Industrial Automation. Celkovo divízia zaznamenala najväčšie tržby v sektorových klastroch Wind a Industrial Automation.

V regióne Európa sa zvýšil obrat upravený o menové vplyvy o 20,4 %, výrazným faktorom bol rast objemu v obchodnej činnosti (Industrial Distribution) a v sektorovom klastri Industrial Automation. Rast v regióne Amerika bol v uplynulom obchodnom roku po úprave o menové vplyvy 11,6 %, zatiaľ čo nárast obratu v regióne Čína po úprave o menové vplyvy bol s 8,8 % nad úrovňou minulého roka. Nárast obratu v regióne Čína bol najmä výsledkom nárastu objemu v sektorových klastroch Raw Materials a Industrial Automation. V regióne Ázia/Pacifik sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 13,2 %, najmä z dôvodu nárastu objemu v obchodnej činnosti a sektorovom klastri Two-Wheelers.

EBIT pred špeciálnymi efektmi sa zvýšil o 18,3 % na 499 miliónov eur (minulý rok: 421 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla 11,7 % (minulý rok: 11,8 %).

Vo vykazovanom roku si divízia Industrial posilnila svoju pozíciu aj cielenými akvizíciami, najmä v sektorovom klastri Industrial Automation. Vďaka akvizícii spoločnosti Melior Motion GmbH (od 1. decembra 2022 Schaeffler Ultra Precision Drives GmbH) sa ďalej rozširuje portfólio a trhová pozícia v rýchlo rastúcej oblasti robotiky. Okrem toho sa rozhodujúcim spôsobom posilnil lineárny obchod prostredníctvom akvizície skupiny Ewellix s uzatvorením transakcie 3. januára 2023. Skupina Ewellix Group je popredným svetovým výrobcom a dodávateľom riešení pohonu a lineárneho pohybu. Jej hlavné produkty sa používajú v množstve aplikácií a zariadení vrátane zdravotníckej techniky, mobilných strojov, automatizácie montáže a robotiky, ako aj v rôznych ďalších priemyselných aplikáciách. Uzavretím transakcie 1. decembra 2022 skupina Schaeffler získala 100 % akcií spoločnosti CERASPIN S.a.r.l. a rozšírila technologické portfólio divízie Industrial v oblasti vysokokvalitných keramických komponentov, ktoré sa používajú najmä na strategických rastových trhoch.

Ukazovatele divízií skupiny Schaeffler

table 2

Free Cash Flow pred M&A 280 mil. eur – Silná bilancia a pozícia likvidity

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A skupiny Schaeffler bol 280 miliónov eur (minulý rok: 523 miliónov eur) a pri vyšších výdavkoch na investície dosiahol prognózu. Investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty sa vo vykazovanom období zvýšili na 791 miliónov eur (minulý rok: 671 miliónov eur). To zodpovedá podielu investícií 5,0 % (minulý rok: 4,8 %). Miera reinvestovania predstavovala 0,88 (minulý rok: 0,74).

Finančné dlhy netto sa k 31. decembru 2022 zvýšili na 2 235 miliónov eur (31. december 2021: 1 954 miliónov eur). Ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa znížil na 54 % (31. december 2021: približne 62 %). Skupina Schaeffler, ktorej bilančná suma dosiahla k 31. decembru 2022 približne 14,3 miliárd eur (minulý rok: približne 14,4 miliárd eur), zamestnávala k tomu istému termínu 82 773 zamestnancov (minulý rok: 82 981), čo zodpovedá miernemu poklesu o cca 0,3 %.

Claus Bauer, finančný riaditeľ a IT riaditeľ Schaeffler AG, povedal: „Spoločnosť Schaeffler dosiahla za rok 2022 v náročnom prostredí na úrovni skupiny všetky finančné ciele podľa prognózy. Napriek vyšším investíciám okrem iného do nábehov produktov a rozšírenia kapacít, ako aj zvýšeniu zásob v dôsledku obratu sme dosiahli solídny Free Cash Flow.“

Opatrný výhľad pre obchodný rok 2023
Skupina Schaeffler ráta pre obchodný rok 2023 s nárastom obratu upraveným o menové vplyvy o 5 až 8 %. Súčasne spoločnosť pre obchodný rok 2023 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 5,5 až 7,5 %. Toto očakávanie odráža najmä vyšší medziročný nárast miezd a nákladov na energie, ktoré ovplyvňujú všetky divízie. Pre obchodný rok 2023 skupina Schaeffler očakáva Free Cash Flow pred príjmami a výdavkami za aktivity M&A vo výške 250 až 350 miliónov eur.

table 3

„Skupina Schaeffler v obchodnom roku 2022 v náročnom prostredí opäť preukázala odolnosť a dosiahla solídny výsledok. Všetky divízie a všetky regióny dosiahli rast, pričom treba vyzdvihnúť najmä výrazný podiel divízie Industrial,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG. A ďalej k obchodnému vývoju divízií: „Transformácia divízie Automotive Technologies bude s odhodlaním pokračovať. Príjem objednávok v oblasti E-mobility vo výške 5 miliárd eur v obchodnom roku 2022 hovorí sám za seba. Automotive Aftermarket profituje z aktuálnych podmienok na trhu. V našej divízii Industrial sme náš výrazný globálny organický rast doplnili akvizíciami. Udržateľnosť a digitalizácia majú pre skupinu Schaeffler kľúčový strategický význam.“

Našu výročnú správu nájdete na: www.schaeffler-annual-report.com

Tu nájdete našu digitálnu tlačovú zložku: www.schaeffler.com/apc

1 upravený o menové vplyvy
2 rast LVP: globálny rast produkcie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel
3 pred špeciálnymi efektmi
4 pred príjmami a úhradami za aktivity M&A
5 zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), január 2023]
6 zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Vehicles In Operation (VIO) Forecast, november 2022]

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať