Hľadaný výraz

Schaeffler zverejňuje Správu o udržateľnosti 2022

Pressrelease Stage Image
Sustainability Report 2022 Image: Schaeffler

07.03.2023 | Kysuce/Skalica

  • Stratégia udržateľnosti skupiny Schaeffler jasne zameraná na všetky tri dimenzie ESG
  • Holistický akčný plán v oblasti klímy na dosiahnutie klimatických cieľov
  • Oblasť udržateľnosti priamo v zodpovednosti generálneho riaditeľa
  • Celosvetový Deň klimatických opatrení priniesol približne 23 000 nápadov
  • Hodnotenie „A“ od prestížnej hodnotiacej organizácie CDP pre udržateľnosť v oblasti ochrany klímy a bezpečnosti vody

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou podnikovej stratégie a zároveň jednou zo štyroch podnikových hodnôt skupiny Schaeffler. Spoločnosť preberá environmentálnu a sociálnu zodpovednosť v celom hodnotovom reťazci. V roku 2022 bola stratégia udržateľnosti spoločnosti Schaeffler ešte dôslednejšie zameraná na tri dimenzie: životné prostredie (Environment), sociálne témy (Social) a riadenie podniku (Governance). Toto zameranie je založené na desiatich oblastiach činnosti, prostredníctvom ktorých skupina Schaeffler definuje hlavné témy svojho zamerania a rieši požiadavky externých zainteresovaných strán. Pre účely riadenia bol rozšírený systém cieľov, pridané ďalšie merateľné ukazovatele a postúpilo sa v integrácii do systému odmeňovania. „Téma udržateľnosti je jednou z veľkých výziev našej doby.

V spoločnosti Schaeffler chceme byť do roku 2040 klimaticky neutrálni. To si vyžaduje rozhodné, rýchle a cieľavedomé kroky vo všetkých divíziách spoločnosti,” vysvetľuje Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Dôležitosť významu troch dimenzií – životného prostredia, sociálnych tém a riadenia (ESG) – vidieť aj v tom, že ciele ESG sú výraznejšie zohľadnené aj pri odmeňovaní manažmentu, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Dozorná rada každoročne definuje až dva ciele ESG, ktoré odrážajú rôzne dimenzie ESG v odmeňovaní manažérov. Medzi príklady krátkodobých faktorov odmeňovania v hodnotenom roku patrilo zníženie úrazovosti a realizácia opatrení súvisiacich s vodou v roku 2022, ktoré viedli k ročnému zníženiu spotreby sladkej vody o 150 000 metrov kubických. Andreasa Schick, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Schaeffler AG zodpovedný za výrobu, riadenie dodávateľského reťazca a nákup, povedal: „Zníženie spotreby sladkej vody je významným krokom k dosiahnutiu cieľa udržateľnej výroby. Vďaka úspešným opatreniam, ako je výroba chladiacej vody prostredníctvom systému cirkulujúcej vody a zachytávanie dažďovej vody, sme sa výrazne priblížili k nášmu cieľu znížiť spotrebu sladkej vody do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2019.“

Ústredná úloha klimatickej neutrality
Oblasť činnosti „klimatická neutralita“ zaujíma ústrednú úlohu pri implementácii stratégie udržateľnosti spoločnosti Schaeffler. Skupina Schaeffler si stanovila cieľ, že od roku 2040 bude fungovať klimaticky neutrálne a zníži emisie CO2 vo vlastnej výrobe, ako aj v dodávateľskom reťazci, napríklad prostredníctvom využívania obnoviteľných foriem energie. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť v roku 2022 vypracovala Akčný plán pre oblasť klímy, ktorý zahŕňa konkrétne opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie riadiacich a rozhodovacích procesov. Medzi kľúčové prvky plánu patrí „zelený nákup“, „zelená výroba“ a „zelené výrobky“. Oblasť „zeleného nákupu“ sa zameriava najmä na opatrenia na obstarávanie materiálov a služieb s nízkymi emisiami. Patrí sem napríklad program „Aktivácia zelenej ocele“, ktorý sa zaoberá viacerými faktormi dostupných technologických možností výroby a zušľachťovania ocele. V rámci tohto procesu skupina Schaeffler podpísala dohodu so švédskym startupom H2 Green Steel na ročné dodávky od roku 2027 na 100 000 ton ocele takmer bez emisií CO2, vyrábanej pomocou vodíka.

Od roku 2022 pochádza 100 % elektrickej energie využívanej vo všetkých európskych a čínskych závodoch Schaeffler z obnoviteľných zdrojov. Aj vďaka tomu sa v roku 2022 podarilo znížiť emisie skleníkových plynov v roku 2022 o približne 530 000 ton (v porovnaní s rokom 2019). Do roku 2024 budú všetky závody spoločnosti Schaeffler na celom svete využívať 100 % elektrickej energie vyrobenej obnoviteľným spôsobom. Do roku 2030 bude celkovo 25 % ročnej potreby elektrickej energie závodov Schaeffler na celom svete pokrytých z interne vyrobenej obnoviteľnej energie.

V oblasti vývoja ekologických výrobkov spoločnosť Schaeffler v súčasnosti pracuje na komplexnom pláne automatizovaného holistického výpočtu uhlíkovej stopy za účelom zabezpečenia a sledovania zníženia emisií na úrovni produktu. „Udržateľnosť sa začína vývojom výrobkov. Tu sa určuje veľká časť uhlíkovej stopy. Aby sme túto stopu znížili, zameriavame sa počas procesu vývoja popri ekonomickej a technologickej realizovateľnosti aj na udržateľnosť,“ hovorí Uwe Wagner, technologický riaditeľ zodpovedný za výskum a vývoj. „Len zohľadnením všetkých týchto kritérií je možné vyrábať produkty orientované na budúcnosť.“

S cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov a podporiť ich angažovanosť zorganizovala spoločnosť Schaeffler v roku 2022 celopodnikový Deň klimatických opatrení (Climate Action Day). Na množstve workshopov zamestnanci vypracovali približne 23 000 návrhov, ktoré sa teraz postupne vyhodnocujú a realizujú. Spoločnosť Schaeffler ďalej vzdeláva svojich zamestnancov rozširovaním internej ponuky školení v oblastiach udržateľnosti a ochrany klímy.

Pre úspešné dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality je tiež nevyhnutné znížiť emisie vznikajúce v dodávateľskom reťazci. V roku 2022 spoločnosť Schaeffler napríklad uzatvorila spoluprácu s nórskou firmou REEtec A pri obstarávaní oxidov vzácnych zemín s cieľom ďalej zvýšiť udržateľnosť elektromotorov pre hybridné moduly, hybridné prevodovky a plne elektrické systémy pohonu náprav. Skupina Schaeffler vytvára udržateľnú hodnotu pre svojich zákazníkov aj ponukou inovatívnych riešení pre elektromobilitu, výrobu obnoviteľnej energie alebo výrobu a využitie vodíka. Spoločnosť zároveň chce maximálne klimaticky neutrálne vyrábať aj svoje vlastné výrobky. Jej divízia Automotive Aftermarket dodáva napríklad inovatívne riešenia pre opravy v kvalite originálneho vybavenia. Tým spoločnosť prispieva k predĺženiu životnosti vozidiel.

Sociálna zodpovednosť a rešpektovanie ľudských práv
Okrem ochrany klímy je v spoločnosti Schaeffler na prvom mieste aj sociálna zodpovednosť. Neustále zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pre spoločnosť najvyššou prioritou. Do roku 2025 chce tiež zvýšiť podiel žien vo vedúcich funkciách na 20 %. Zamestnanci významne prispievajú k úspechu spoločnosti. Spoločnosť Schaeffler preto podporuje odborný a osobný rozvoj a výrazne investuje do vzdelávania a odborného rozvoja, aby zabezpečila efektívnu transformáciu orientovanú na budúcnosť.

Rešpektovanie ľudských práv je neodmysliteľnou súčasťou podnikovej kultúry skupiny Schaeffler. Preto sa v súčasnosti vyvíja systém riadenia dodržiavania ľudských práv (HRCMS), ktorý bude v budúcnosti aplikovaný aj na zákazníkov a obchodných partnerov. Okrem toho sa vypracúva dokument s usmerneniami ohľadom ľudských práv a vyhlásenie o zásadách dodržiavania ľudských práv. Spoločnosť zavádza procesy a opatrenia na predchádzanie porušovaniu, resp. na zmiernenie rizík súvisiacich s ľudskými právami. Súčasťou programu je aj celosvetový systém oznamovania nekalých praktík. Zamestnanci, ale aj ktokoľvek mimo spoločnosti ho môžu využiť na nahlásenie potenciálneho porušenia ľudských práv.

Zodpovedné riadenie spoločnosti
V skupine Schaeffler je správa a riadenie spoločnosti symbolom zodpovedného a hodnotovo orientovaného riadenia zameraného na dlhodobé vytváranie hodnôt. Integrita a dodržiavanie predpisov majú zásadný význam pre obchodné vzťahy skupiny Schaeffler. Spoločnosť dodržiava najvyššie štandardy, najmä pokiaľ ide o prevenciu korupcie, lobingu, prania špinavých peňazí a hospodárskej kriminality, ako aj ochrany ľudských práv. Medzi ďalšie kľúčové priority patrí ochrana údajov a informačná, kybernetická a IT bezpečnosť. Na ochranu svojich hodnôt a noriem spoločnosť využíva systém riadenia dodržiavania predpisov (CMS) a organizáciu dodržiavania predpisov, ktorá zahŕňa celú skupinu Schaeffler.

Skupina Schaeffler tiež zaviedla rôzne procesy dodržiavania predpisov, ktoré pomáhajú zamestnancom dodržiavať interné a právne predpisy. Patrí sem aj systematický program školení zameraný na jednotlivé cieľové skupiny, ktorý spoločnosť Schaeffler využíva na to, aby svojim zamestnancom a manažérom poskytla potrebné znalosti o dodržiavaní predpisov a zvýšila ich povedomie

o rizikách dodržiavania predpisov v ich každodennej činnosti. Prostredníctvom webových a prezenčných školení sú oboznamovaní s etickým kódexom skupiny Schaeffler a príslušnými smernicami koncernu. V roku 2022 sa týchto online a prezenčných školení zúčastnilo 14 402 zamestnancov. Školenia sa neustále rozvíjajú a zdokonaľujú a prispôsobujú sa konkrétnym úlohám zamestnancov.

Dvakrát najvyšší stupeň „A“ v hodnotení udržateľnosti organizácie CDP
V hodnotenom roku bolo zvýšené úsilie skupiny Schaeffler o čo najväčšiu transparentnosť vlastných aktivít opäť ocenené v rámci medzinárodného hodnotenia udržateľnosti neziskovej organizácie CDP (Climate Disclosure Project). V oblasti klimatických zmien aj bezpečnosti dodávok vody spoločnosť Schaeffler opäť zlepšila svoje výsledky a získala maximálne hodnotenie „A“, ktoré ju radí medzi 1 % najlepších zúčastnených podnikov. Spoločnosť Schaeffler sa zlepšila aj v hodnotení udržateľnosti v rámci programu EcoVadis, a to na celkových 76 bodov zo 100, vďaka čomu získala „platinový“ status a radí ju to medzi 1 % najlepších v skupine porovnateľných spoločností.

Skupina Schaeffler prijala desať princípov iniciatívy OSN Global Compact a akčný plán EÚ pre udržateľné financovanie, ktorý vyžaduje, aby spoločnosti investovali kapitál do udržateľných aktivít, aby úspešne realizovali aktuálne ciele v oblasti klímy a udržateľnosti. Generálny riaditeľ spoločnosti Schaeffler, Klaus Rosenfeld, povedal: „Skupina Schaeffler si stanovila ambiciózne, ale dosiahnuteľné ciele na ceste ku klimatickej neutralite a v uplynulých rokoch podnikla v oblasti udržateľnosti rozhodné kroky. Presnejšie definovaná stratégia udržateľnosti a rozhodnutie preniesť zodpovednosť za udržateľnosť na predsedu predstavenstva dôrazne preukazujú ústredný význam tejto otázky pre spoločnosť Schaeffler. Naše prvé úspechy potvrdzujú, že sme na správnej ceste, a motivujú nás k tomu, aby sme v nastúpenom kurze pokračovali.“

Správa o udržateľnosti skupiny Schaeffler ukazuje, na čo spoločnosť zamerala svoje úsilie v roku 2022 a ako sa skupina Schaeffler vyvíjala z hľadiska kľúčových ukazovateľov výkonnosti a cieľov. Digitálna verzia správy je k dispozícii na stiahnutie na stránke spoločnosti:
www.schaeffler-sustainability-report.com/2022

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:
www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať