Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler začína obchodný rok 2023 dobrým kvartálom

Pressrelease Stage Image

09.05.2023 | Herzogenaurach/Kysuce

  • Silný rast menovo upraveného obratu skupiny Schaeffler v prvom kvartáli o 10,4 % na 4,2 miliardy eur
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo výške 8,1 % (minulý rok: 6,9 %)
  • Automotive Technologies s výrazne lepšou EBIT maržou, vynikajúci 1. kvartál v Automotive Aftermarket, Industrial vykazuje rast vo všetkých trhových klastroch
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za fúzie a akvizície v treťom v dôsledku sezónnych faktorov na hodnote -73 miliónov eur
  • Silná bilancia – zvýšenie ratingu agentúrou Moody‘s

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes zverejnila svoje výsledky za prvé tri mesiace roka 2023. Vo vykazovanom období predstavoval obrat 4 152 miliónov eur (minulý rok: 3 758 miliónov eur). To zodpovedá zvýšeniu tržieb z predaja upravených o menové vplyvy o 10,4 %, k čomu prispeli všetky divízie a regióny. Divízie Automotive Technologies, Automotive Aftermarket a Industrial zvýšili svoje obraty upravené o menové vplyvy o 6,0 %, 25,7 % a 13,4 %.

Tržby z predaja sa výrazne zvýšili najmä v regióne Európa so 17,3 %. V regióne Amerika sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 5,4 %, v regióne Čína bol dosiahnutý nárast obratu upravený o menové vplyvy o 1,0 %, obrat upravený o menové vplyvy v regióne Ázia/Pacifik sa zvýšil o 12,9 %.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvé tri mesiace roka EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 336 miliónov eur (minulý rok: 258 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 8,1 % (minulý rok: 6,9 %). Zvýšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bolo najmä dôsledkom pozitívneho mixu a objemových vplyvov.

Výsledok vykazovaného obdobia bol zaťažený špeciálnymi efektmi vo výške 92 miliónov eur (minulý rok: 11 miliónov eur). EBIT predstavovala 244 miliónov eur (minulý rok: 247 miliónov eur).

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal k prvému kvartálu obchodného roka 2023: „Spoločnosť Schaeffler dosiahla za prvé tri mesiace obchodného roka rast o viac ako 10 %, podporený najmä divíziami Automotive Aftermarket a Industrial. Ďalším pozitívnym aspektom je okrem toho zlepšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi na 8,1 %, k čomu prispeli predovšetkým divízie Automotive Technologies a Automotive Aftermarket.“

Ukazovatele skupiny Schaeffler

Figures Group

Automotive Technologies – upravená EBIT marža sa zvýšila na 4,3 %
Divízia Automotive Technologies dosiahla za prvé tri mesiace tržby z predaja vo výške 2 440 miliónov eur (minulý rok: 2 292 miliónov eur). Obrat upravený o menové vplyvy sa zvýšil o 6,0 %, najmä v dôsledku nárastu objemu spôsobeného trhom. Obrat divízie upravený o menové vplyvy sa v divízii v prvom kvartáli zvýšil o niečo viac ako celosvetová produkcia automobilov.

V porovnaní s celosvetovou výrobou osobných a ľahkých úžitkových vozidiel bol výkon lepší o 0,3 percentuálneho bodu 1).

Najvýraznejšie zvýšili svoj obrat upravený o menové vplyvy obchodné oblasti podvozkové systémy a e-mobilita, a to o 21,3 % a 9,5 %. Obchodná oblasť motorové a prevodové systémy dosiahla nárast upravený o menové vplyvy o 5,8 %. Obrat obchodnej oblasti ložiská upravený o menové vplyvy sa oproti hodnote minulého roka zvýšil o 2,6 %.

Za prvé tri mesiace dosiahla divízia Automotive Technologies EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 105 miliónov eur (minulý rok: 81 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa vo vykazovanom období nachádzala na hodnote 4,3 % (minulý rok: 3,5 %). Zvýšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bolo dôsledkom cenových a objemových vplyvov.

Automotive Aftermarket – vynikajúci 1. kvartál
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala vo vykazovanom období obrat vo výške 582 miliónov eur (minulý rok: 464 miliónov eur), čo upravené o menové vplyvy zodpovedá zvýšeniu o 25,7 % oproti porovnateľne nízkemu minuloročnému základu. Zvýšenie tržieb z predaja upravených o menové vplyvy bolo najmä dôsledkom výrazného zvýšenia objemu. Okrem toho mali na vývoj obratu pozitívny vplyv aj efekty predajných cien.

Vývoj obratu bol podporený v osobitnej miere vývojom v regióne Európa, kde sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 30,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Obrat upravený o menové vplyvy v regiónoch Amerika, Čína a Ázia/Pacifik sa zvýšil o 15,9 %, 17,2 % a 20,1 %.

Na tomto základe dosiahla divízia Automotive Aftermarket EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 103 miliónov eur (minulý rok: 64 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 17,7 % (minulý rok: 13,8 %). Toto zvýšenie v prvom kvartáli je najmä výsledkom zvýšenej hrubej marže v dôsledku výhodného mixu predaja, ako aj úpravy predajných cien.

Industrial – rast vo všetkých trhových klastroch
Divízia Industrial dosiahla za prvé tri mesiace roka obrat vo výške 1 130 miliónov eur (minulý rok: 1 002 miliónov eur). To zodpovedá zvýšeniu upravenému

o menové vplyvy 13,4 %. Rast tržieb z predaja upravených o menové vplyvy bol najmä dôsledkom zvýšenia obratu a cenových efektov. Pre rast v trhovom klastri Industrial Automation bol rozhodujúci štrukturálny vplyv akvizícií dcérskych spoločností, najmä skupiny Ewellix, ktorý sa prejavil vo všetkých regiónoch.

Celkovo k rastu obratu prispeli všetky regióny, najmä regióny Čína s menovo upraveným nárastom o 19,1 % a Európa s 12,2 %. Menovo upravený rast v regióne Amerika predstavoval 14,4 % a menovo upravený rast obratu v regióne Ázia/Pacifik bol 5,9 %.

Za prvé tri mesiace dosiahla divízia Industrial EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 128 miliónov eur (minulý rok: 113 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola v prvom kvartáli 2023 s 11,3 % na úrovni minulého roka (11,3 %). Hrubá marža sa pritom v dôsledku objemových a cenových efektov vyvíjala pozitívne. Akvizícia spoločnosti Ewellix bola ukončená na začiatku roka.

Ukazovatele divízií skupiny Schaeffler

Figures Divisions

Silná bilancia – zvýšenie ratingu agentúrou Moody's

Claus Bauer, finančný riaditeľ a riaditeľ IT Schaeffler AG, povedal: „Všetky divízie významne prispeli k dobrým výsledkom skupiny Schaeffler. Free Cash Flow je záporný, okrem iného aj v dôsledku jednorazových platieb. Teší nás zlepšenie úverového ratingu agentúry Moody's oznámené koncom marca, ktoré zdôrazňuje vynikajúcu likviditu a silnú bilanciu skupiny Schaeffler. V aktuálnom obchodnom roku budeme naďalej pracovať na našich finančných výsledkoch.“

V prvom kvartáli 2023 dosiahol Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami v dôsledku sezónnych faktorov -73 miliónov eur (minulý rok: 14 miliónov eur). Pokles je spôsobený najmä zvýšením pracovného kapitálu v súvislosti s objemom vo výške 114 miliónov eur v porovnaní s minulým rokom, ako aj okrem iného dodatočnými platbami za reštrukturalizáciu a prémiou na kompenzáciu inflácie. Okrem toho spoločnosť Schaeffler pokračovala v investíciách do svojich oblastí budúcnosti, ako je digitalizácia a e-mobilita. Kapitálové výdavky na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a nehmotný majetok (capex) dosiahli celkovo 221 miliónov eur a boli o 64 miliónov eur vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (minulý rok: 156 miliónov eur).

Finančné dlhy netto dosiahli k 31. marcu 2023 2 999 miliónov eur. Zvýšenie finančných dlhov oproti 31. decembru 2022 (2 235 miliónov eur) je pritom rozhodujúcou mierou spôsobené úplným čerpaním úveru vo výške 500 miliónov eur v priebehu prvého kvartálu 2023. Stupeň zadlženia pred zvláštnymi efektmi bol k 31. marcu 2023 1,4x (31. december 2022: 1,1x). Ukazovateľ gearing-ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa zvýšil na 71,0 % (31. december 2022: 54,0 %). K 31. marcu 2023 koncern zamestnával 84 060 zamestnancov.

Výplata dividend v apríli 2023 dosiahla 45 centov za prioritnú akciu. Výplatný pomer sa tak pohybuje okolo 48 %, a teda na hornej hranici cieľového rozpätia 30 až 50 % na základe výsledku koncernu pripadajúceho na akcionárov pred špeciálnymi efektmi.

„Skupina Schaeffler udržiava kurz rastu stanovený v pláne Roadmap 2025. Naďalej investujeme do našich oblastí budúcnosti a budeme ďalej zlepšovať našu ziskovosť,“ uviedol na záver Klaus Rosenfeld.

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:

www.schaeffler.com/en/executive-board

1 Zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), apríl 2023]. Všetky práva vyhradené.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať