Hľadaný výraz

Schaeffler po solídnom druhom štvrťroku zvyšuje prognózu na rok 2023 na úrovni skupiny

Pressrelease Stage Image

02.08.2023 | Herzogenaurach / Kysuce, Skalica

  • Skupina Schaeffler zvyšuje obrat v 1. polroku upravený o menové vplyvy o 10,1 % na 8,2 miliárd eur (minulý rok: 7,5 miliárd eur)
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 7,6 % (minulý rok: 6,1 %)
  • Automotive Technologies so solídnym výsledkom, Automotive Aftermarket naďalej veľmi silný, v divízii Industrial slabší výsledok
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií sa v 1. polroku výrazne zlepšil na 29 miliónov eur (minulý rok: -204 miliónov eur)
  • Finalizácia štrukturálnych opatrení v Nemecku, uzatvorená dohoda so zástupcami zamestnancov
  • Zvýšená prognóza na úrovni skupiny na rok 2023

Spoločnosť Schaeffler AG dnes zverejnila svoju priebežnú správu za prvý polrok 2023. Za prvých šesť mesiacov dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške 8 208 miliónov eur (minulý rok: 7 548 miliónov eur). Nárast výnosov z obratu upravený o menové vplyvy o 10,1 % v prvom polroku 2023 bol spôsobený najmä nárastom objemu v divíziách Automotive. Na vývoj obratu pôsobili aj pozitívne vplyvy predajných cien vo všetkých troch divíziách. V druhom štvrťroku 2023 sa výnosy z obratu po menových úpravách zvýšili o 9,8 % na 4 056 miliónov eur (minulý rok: 3 790 miliónov eur).

V divízii Automotive Technologies bol menovo upravený rast obratu o 8,3 % v prvom polroku 2023 výsledkom nárastu objemu vo všetkých divíziách. Menovo upravený nárast obratu v divízii Automotive Aftermarket dosiahol v prvých šiestich mesiacoch 17,6 % a bol spôsobený najmä silným rastom objemu v oblasti Independent Aftermarket v regióne Európa. V divízii Industrial k zvýšeniu obratu upravenom o menové vplyvy o 10,6 % prispela najmä skupina Ewellix Group, ktorú sme získali začiatkom roka, ako aj pozitívne vplyvy predajných cien.

K rastu obratu v prvej polovici obchodného roka 2023 prispeli všetky regióny. Najvýraznejší bol rast obratov upravených o menové vplyvy v regióne Európa, a to o 14,0 %. V regióne Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 10,9 %, zatiaľ čo obrat upravený o menové vplyvy v regiónoch Čína a Amerika bol o 6,6 % a 5,6 % vyšší ako minulý rok.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých šesť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 625 miliónov eur (minulý rok: 458 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 7,6 % (minulý rok: 6,1 %). Nárast EBIT marže pred špeciálnymi efektmi v prvom polroku 2023 bol spôsobený najmä pozitívnymi vplyvmi objemu a predajných cien. „Skupina Schaeffler dosiahla v druhom štvrťroku v náročnom trhovom prostredí opäť dobré výsledky. K rastu obratu prispeli všetky divízie a regióny. Náš celkový výsledok je výrazne vyšší ako minulý rok,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG. „Divízie Automotive Technologies a Automotive Aftermarket zaznamenali v druhom štvrťroku dvojciferné miery rastu upravené o menové vplyvy a ďalej zlepšili svoje prevádzkové výsledky. Podarilo sa tak kompenzovať klesajúci trend výsledku v divízii Industrial.”

Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies – zlepšenie prevádzkového výsledku
Divízia Automotive Technologies zaznamenala v prvom polroku výnosy z obratu vo výške 4 840 miliónov eur (minulý rok: 4 514 miliónov eur). Nárast výnosov z obratu upravených o menové vplyvy o 8,3 % bol výsledkom najmä trhom spôsobeného nárastu objemu, na ktorom sa podieľali všetky divízie. Okrem toho mali na vývoj obratu pozitívny vplyv aj vplyvy predajných cien, najmä preto, že výrazne zvýšené náklady mohli byť vo veľkej miere prenesené na zákazníkov prostredníctvom úprav predajných cien. Menovo upravený rast obratu v divízii Automotive Technologies bol mierne nižší ako vývoj svetovej výroby automobilov.

Za prvých šesť mesiacov bol dosiahnutý EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 207 miliónov eur (minulý rok: 92 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi v tom istom období dosiahla 4,3 %, čo je výrazne nad hodnotou 2,0 % z minulého roka. EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa zvýšila najmä vďaka pozitívnym vplyvom predajných cien a objemu, ktoré boli podporené štrukturálnymi zlepšeniami.

Automotive Aftermarket – silný rast, silná EBIT marža
V prvom polroku dosiahla divízia Automotive Aftermarket obrat vo výške 1 131 miliónov eur (minulý rok: 970 miliónov eur), čo predstavuje nárast obratu upraveného o menové vplyvy o 17,6 %. Zvýšenie obratu upraveného o menové vplyvy bolo spôsobené najmä výrazným nárastu objemu voči porovnateľne nízkemu obdobiu minulého roka. Okrem toho mali na vývoj obratu pozitívny dopad aj vplyvy predajných cien, keďže zvýšené náklady na obstarávanie sa mohli preniesť na trh.

Menovo upravený rast obratu bol spôsobený najmä vývojom v Európe, regióne s najvyšším obratom, s plusom 17,1 %. Obrat v regióne Čína bol po úprave o menové vplyvy o 36,6 % vyšší ako minulý rok. V regióne Ázia/Pacifik sa obrat po úprave o menové vplyvy zvýšil o 18,1 %, zatiaľ čo región Amerika dosiahol po úprave o menové vplyvy nárast obratu o 14,1 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahol 192 miliónov eur (minulý rok: 128 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 17,0 % (minulý rok: 13,2 %). Nárast EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol spôsobený predovšetkým vyššou hrubou maržou v dôsledku priaznivého mixu obratu vo vykazovanom období, ako aj pozitívnymi vplyvmi predajných cien.

Industrial – pokles EBIT marže, zavedenie protiopatrení
Divízia Industrial dosiahla za prvých šesť mesiacov roka obrat vo výške 2 237 miliónov eur (minulý rok: 2 065 miliónov eur). Nárast výnosov z obratu upravený o menové vplyvy o 10,6 % bol spôsobený najmä príspevkom skupiny Ewellix, získanej začiatkom roka, ktorý sa prejavil v sektorovom klastri Industrial Automation. Okrem toho k rastu prispeli najmä pozitívne vplyvy predajných cien.

Región Amerika zaznamenal za prvých šesť mesiacov najväčší nárast obratu upravený o menové vplyvy, a to o 15,0 %. V Číne sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 11,4 %. Obrat v regióne Európa sa zvýšil o 10,1 %, zatiaľ čo región Ázia/Pacifik zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy o 5,4 %.

Divízia Industrial dosiahla za prvých šesť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 225 miliónov eur (minulý rok: 238 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 10,1 % (minulý rok: 11,5 %). Pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol spôsobený najmä vývojom hrubej marže, ktorá bola okrem iného zaťažená mixom obratu, ako aj vyššími nákladmi v priebehu realizácie preskladnení. Na základe toho a v súvislosti s upraveným výhľadom na druhý polrok divízia zaviedla protiopatrenia. Balík opatrení zahŕňa okrem iného redukciu zásob a intenzívnejšie opatrenia na zníženie nákladov.

Key financials by division

Free Cash Flow – výrazné zlepšenie oproti minulému roku
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií predstavoval za prvých šesť mesiacov roka 29 miliónov eur (minulý rok: -204 miliónov eur). Zvýšenie v porovnaní s prvým polrokom 2022 bolo spôsobené najmä zlepšením EBITDA, ako aj nižšou tvorbou pracovného kapitálu.

„Pozitívny Free Cash Flow je v podstate výsledkom zlepšenia ziskovosti skupiny Schaeffler v prvom polroku 2023. Okrem toho sa nám podarilo výrazne znížiť čistý pracovný kapitál vďaka efektívnemu riadeniu zásob a pohľadávok,“ povedal Claus Bauer, finančný riaditeľ a IT riaditeľ skupiny Schaeffler.

Výsledok koncernu prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti sa v prvom polroku 2023 zvýšil na 267 miliónov eur (minulý rok: 249 miliónov eur). Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi dosiahol 338 miliónov eur (minulý rok: 265 miliónov eur). Výsledok na jednu prioritnú akciu bol 0,41 eura (minulý rok: 0,38 eura).

Štrukturálne opatrenia – uzatvorenie dohôd so zástupcami zamestnancov
Predstavenstvo spoločnosti Schaeffler AG rozhodlo a v novembri 2022 oznámilo dodatočné štrukturálne opatrenia, ktoré sa dotkli najmä divízií motorových a prevodových systémov a ložísk divízie Automotive Technologies a centrálnych funkcií spoločnosti. V závodoch v Morbachu, Ingolstadte a Herzogenaurachu boli uzatvorené dohody s miestnymi zamestnaneckými radami, ktoré zabezpečia budúcnosť a konkurencieschopnosť závodov. Výsledkom je, že závod Morbach bude zachovaný minimálne do konca roka 2026 a závod Ingolstadt minimálne do konca roka 2027. Vďaka skráteniu pracovného času zamestnancov sa závod v Herzogenaurachu zatiaľ môže vyhnúť preskladneniu skupín produktov. Investície v závode v Herzogenaurachu zároveň vytvoria vhodnejšie rámcové podmienky na zavedenie výrobkov orientovaných na budúcnosť. „Dôsledne pracujeme na zameraní spoločnosti Schaeffler na elektrifikáciu hnacieho ústrojenstva. Avšak len naša technologická sila v oblasti e-mobility a nových riešení mobility nestačí na udržanie našej schopnosti realizovať budúce príležitosti a urýchliť transformáciu nášho podnikania. Rozhodujúca je v tomto prípade aj konkurencieschopná štruktúra nákladov,“ hovorí Matthias Zink, výkonný riaditeľ Automotive Technologies.

Zvýšenie prognózy pre rok 2023 na úrovni skupiny
Vzhľadom na vývoj obchodnej činnosti v prvom polroku 2023 predstavenstvo spoločnosti Schaeffler AG na svojom zasadnutí 25. júla 2023 upravilo výhľad z 27. februára 2023 takto:

Guidance 2023

Na základe predpokladaného vývoja divízií očakáva skupina Schaeffler v obchodnom roku 2023 naďalej rast obratu upravený o menové vplyvy vo výške 5 až 8 %. Spoločnosť zároveň zvýšila svoju prognózu EBIT marže pred špeciálnymi efektmi pre obchodný rok 2023 na 6 až 8 % (predtým 5,5 až 7,5 %). Pre obchodný rok 2023 očakáva skupina Schaeffler Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií vo výške 300 až 400 miliónov eur (predtým 250 až 350 miliónov eur).

Ohľadom divízie Automotive Technologies skupina Schaeffler teraz predpokladá, že v obchodnom roku 2023 porastie o 0 až 3 percentuálne body rýchlejšie ako celosvetová výroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Na základe toho spoločnosť naďalej očakáva mierny rast obratu upravený o menové vplyvy divízie Automotive Technologies v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho sa teraz pre divíziu Automotive Technologies očakáva v obchodnom roku 2023 EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo výške 3 až 5 % (predtým 2 až 4 %).

Prognóza pre divíziu Automotive Aftermarket bola upravená smerom nahor, a to v prípade obratu i EBIT marže pred špeciálnymi efektmi. Koncern teraz pre túto divíziu v obchodnom roku 2023 očakáva rast obratu upravený o menové vplyvy vo výške 10 až 12 % (predtým 5 až 7 %) a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 14 až 16 % (predtým 12 až 14 %).

Pre divíziu Industrial spoločnosť teraz očakáva v obchodnom roku 2023 rast obratu upravený o menové vplyvy vo výške 6 až 8 % (predtým 9 až 11 %) a EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 9 až 11 % (predtým 11 až 13 %).

„Naša aktualizovaná prognóza odzrkadľuje výsledky úspešného prvého polroka. Druhý polrok bude pre našu obchodnú činnosť pravdepodobne náročný. Aktuálne rokovania s našimi zákazníkmi nás presviedčajú o tom, že aj v tomto obchodnom roku v oblasti e-mobility jednoznačne dosiahneme náš cieľ ohľadom prijatých objednávok. Zároveň všetko nasvedčuje tomu, že pozitívny trend v oblasti Automotive Aftermarket bude ďalej pokračovať. V divízii Industrial sme iniciovali protiopatrenia, aby sme čelili súčasnému negatívnemu trendu marží,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva spoločnosti Schaeffler AG.

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva: www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

1 pri stálych menových kurzoch
2 rast LVP: celosvetový rast výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel
3 pred špeciálnymi efektmi
4 pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií
5 Zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), júl 2023]. Všetky práva vyhradené.
6 Zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Vehicles In Operation (VIO) Forecast, apríl 2023]. Všetky práva vyhradené.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať