Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler zlepšila svoju ziskovosť v obchodnom roku 2023

Pressrelease Stage Image

05.03.2024 | Herzogenaurach / Kysuce, Skalica

  • Rast obratu skupiny Schaeffler upravený o menové vplyvy o 5,8 % na 16,3 miliárd eur (minulý rok: 15,8 miliárd eur).
  • Zlepšenie EBIT pred špeciálnymi efektmi na 1 187 miliónov eur (minulý rok: 1 046 miliónov eur), EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 7,3 % (minulý rok: 6,6 %).
  • Automotive Technologies – výrazné zlepšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi, Automotive Aftermarket so silným rastom obratu a Industrial s poklesom marže podmieneným trhom.
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A so 421 miliónmi eur prekonal prognózu pri súčasne vyššej investičnej činnosti.
  • Navrhovaná dividenda vo výške 0,45 eur za prioritnú akciu.
  • Prognóza zohľadňuje plánované zlúčenie so spoločnosťou Vitesco Technologies.

Spoločnosť Schaeffler AG dnes zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2023. Vo vykazovanom roku bol obrat skupiny Schaeffler 16,3 miliárd eur (minulý rok: 15,8 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat zvýšil o 5,8 % a bol teda v rámci prognózy na obchodný rok 2023 [nárast obratu 5 až 8 %]. Zvýšenie výnosov z obratu upravených o menové vplyvy vo vykazovanom roku je najmä dôsledkom zvýšenia objemu. Popri tom sa na vývoj obratu prejavili pozitívne vplyvy predajných cien.

Skupina Schaeffler dosiahla v roku 2023 výsledok pred finančným výsledkom a daňami zo zisku (EBIT) vo výške 834 miliónov eur (minulý rok: 974 miliónov eur), ktorý bol ovplyvnený špeciálnymi efektmi vo výške 353 miliónov eur. EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahol 1 187 miliónov eur (minulý rok: 1 046 miliónov eur). Napriek náročnému trhovému prostrediu sa s EBIT maržou pred špeciálnymi efektmi 7,3 % (minulý rok: 6,6 %) podarilo dosiahnuť prognózu pre rok 2023 [6 až 8 % EBIT marža pred špeciálnymi efektmi]. Pozitívny vývoj EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol v zásade výsledkom pozitívnych vplyvov objemu a predajných cien.

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) skupiny Schaeffler bol v uplynulom obchodnom roku 421 miliónov eur (minulý rok: 280 miliónov eur) a prekonal tak prognózu pre obchodný rok 2023 [Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A 300 až 400 miliónov eur]. Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti predstavoval vo vykazovanom roku 310 miliónov eur (minulý rok: 557 miliónov eur). Pokles výsledku koncernu je predovšetkým ovplyvnený špeciálnymi efektmi vo výške 313 miliónov eur, ktorý je v zásade dôsledkom transakcie so spoločnosťou Vitesco Technologies Group AG oznámenej 9. októbra 2023. Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi bol 623 miliónov eur (minulý rok: 610 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu na základe výsledku koncernu prislúchajúceho akcionárom materskej spoločnosti bol bez vyššie uvedenej úpravy 0,47 eur (minulý rok: 0,84 eur).

Na mimoriadnom valnom zhromaždení 2. februára 2024 spoločnosť Schaeffler oznámila návrh valnému zhromaždeniu na základe toho vyplatiť dividendu

vo výške 0,45 eur na prioritnú akciu (minulý rok: 0,45 eur). To zodpovedá kvóte vyplácania dividend približne 47,3 % (minulý rok: 48,3 %), na základe výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov. Zároveň bolo oznámené zvýšenie kvóty vyplácania dividend z doterajších 30 až 50 % na 40 až 60 % v budúcnosti na základe výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov.

„Skupina Schaeffler dosiahla v uplynulom obchodnom roku dobrý výsledok a dôsledne pokračovala vo svojej transformácii na základe plánu Roadmap 2025.

V náročnom trhovom prostredí sa naša diverzifikovaná pozícia opäť ukázala ako konkurenčná výhoda. Na valnom zhromaždení navrhneme atraktívnu dividendu vo výške 45 centov, aby sme našim akcionárom umožnili podieľať sa na úspechu spoločnosti,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

table 1 - Key financial Schaeffler Group

Automotive Technologies – výrazné zlepšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi
Divízia Automotive Technologies dosiahla vo vykazovanom roku výnosy z obratu vo výške 9 772 miliónov eur (minulý rok: 9 498 miliónov eur). Nárast upravený o menové vplyvy vo výške 5,4 % v porovnaní s minulým rokom vyplýva predovšetkým z nárastu objemu spôsobeného trhom.

V obchodnej oblasti E-mobilita dosiahol obrat upravený o menové vplyvy minuloročnú úroveň, zatiaľ čo príjem objednávok v hodnote 5,1 miliárd eur výrazne presahoval cieľové rozpätie 2 až 3 miliardy eur ročne. Zvýšenie obratu v obchodných oblastiach motorové a prevodové systémy a ložiská bol podporovaný vo výraznej miere rastom v regióne Európa a dosiahol miery rastu upravené o menové vplyvy 5,3 a 5,6 % oproti minulému roku. Obchodná oblasť podvozkové systémy zaznamenala najvyššiu mieru rastu, a to 24,1 % upravenú o menové vplyvy. Hlavnými činiteľmi tu boli regióny Európa a Čína.

Najvýraznejší bol rast v regióne Európa, ktorý zaznamenal nárast obratu upraveného o menové vplyvy 12,4 %. Zatiaľ čo v regióne Amerika bol zaznamenaný pokles upravený o menové vplyvy 2,8 %, obraty v regiónoch Čína a Ázia/Pacifik upravené o menové vplyvy vzrástli o 2,0 a 7,3 %. Celkovo bol rast obratu v tejto divízii pod mierou rastu celosvetovej produkcie automobilov.

EBIT pred špeciálnymi efektmi divízie Automotive Technologies dosiahol v uplynulom obchodnom roku 435 miliónov eur (minulý rok: 292 miliónov eur), čo zodpovedá výraznému zvýšeniu asi o 49 % a EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 4,5 % (minulý rok: 3,1 %). Výrazný nárast EBIT marže pred špeciálnymi efektmi vo vykazovanom roku bol najmä dôsledkom objemových vplyvov.

Automotive Aftermarket – výrazný rast, silná marža
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala vo vykazovanom roku obrat 2 253 miliónov eur (minulý rok: 2 040 miliónov eur). Výrazný rast výnosov z obratu upravených o menové vplyvy o 11,8 % je dôsledkom pozitívnych vplyvov objemu a predajných cien. Zvýšené náklady na obstarávanie sa podarilo preniesť na trh.

V regióne Európa s najsilnejším obratom zaznamenala divízia Automotive Aftermarket rast upravený o menové vplyvy 10,3 %, najmä vďaka výraznému nárastu v strednej a východnej Európe v oblasti Independent Aftermarket. Obrat v regióne Amerika upravený o menové vplyvy sa vo vykazovanom roku zvýšil

o 12,0 %. Región Čína zaznamenal s rastom obratu upraveným o menové vplyvy vo výške 28,7 % v obchodnom roku 2023 najsilnejší rast. Zásadnou mierou k tomu prispel výrazný rast v oblasti E-Commerce. V regióne Ázia/Pacifik bol vo vykazovanom roku obrat upravený o menové vplyvy o 11,8 % nad hodnotou minulého roka. EBIT pred špeciálnymi efektmi bol s 367 miliónmi eur o 41,2 % nad hodnotou minulého roka 260 miliónov eur. To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 16,3 % (minulý rok: 12,8 %). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi tak prekonala prognózu. Tento úspešný vývoj bol opäť najmä dôsledkom zvýšenej brutto marže vďaka priaznivému mixu obratu a úprav predajných cien.

Industrial – pokles marže podmienený trhom

Divízia Industrial zvýšila v obchodnom roku 2023 svoje obraty upravené o menové vplyvy o 3,9 % na 4 288 miliónov eur (minulý rok: 4 271 miliónov eur). Rast výnosov z obratu upravených o menové vplyvy bol dôsledkom pozitívneho príspevku skupiny Ewellix získanej na začiatku roka, ktorý sa prejavil v klastrovom sektore Industrial Automation vo výške 219 miliónov eur. Okrem toho sa najmä v dôsledku slabého trhového prostredia v regióne Čína nepodarilo inak klesajúci objem obratu plne kompenzovať pozitívnymi vplyvmi predajných cien.

Región Európa zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy o 7,0 %.

V regióne Amerika sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 11,3 %. V regióne Čína na vývoj obratu pôsobilo výrazne zaťažujúco slabé trhové prostredie. Tamojšie obraty upravené o menové vplyvy boli 6,3 % pod hodnotou minulého roka, zatiaľ čo v regióne Ázia/Pacifik sa podarilo dosiahnuť nárast obratu upravený o menové vplyvy o 5,3 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi v obchodnom roku 2023 dosiahol 385 miliónov eur (minulý rok: 493 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla 9,0 % (minulý rok: 11,5 %). Výsledok bol okrem iného ovplyvnený poklesom brutto marže v dôsledku zmeneného mixu obratu, najmä kvôli vývoju trhu v regióne Čína a celkovo nižšiemu objemu produkcie podmieneného trhom.

table 2 - key financials by division

Free Cash Flow – pri vyššej investičnej činnosti prekonal očakávania
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v uplynulom obchodnom roku 421 miliónov eur (minulý rok: 280 miliónov eur). Zvýšenie oproti minulému roku je napriek vyšším výdavkom na investície do nehmotného a hmotného investičného majetku najmä dôsledkom nižšej tvorby prevádzkového kapitálu v porovnaní s minulým rokom.

Výdavky na investície do nehmotného a hmotného investičného majetku (Capex) sa v rovnakom období zvýšili na 938 miliónov eur (minulý rok: 791 miliónov eur). To zodpovedá podielu investícií 5,7 % (minulý rok: 5,0 %). Miera reinvestovania predstavovala 1,00 (minulý rok: 0,88).

Finančné dlhy netto skupiny Schaeffler k 31. decembru 2023 dosiali 3 189 miliónov eur (31.12.2022: 2 235 miliónov eur). Pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu (gearing ratio) sa zvýšil na 81,7 % (31.12.2022: 54,0 %).

Bilančná suma skupiny Schaeffler dosiahla k termínu 31.12.2023 hodnotu 15 006 miliónov eur (31.12.2022: 14 284 miliónov eur). K rovnakému termínu bol počet zamestnancov 83 362 a bol teda o 0,7 % nad hodnotou minulého roka 82 773.

„Spoločnosť Schaeffler dosiahla v obchodnom roku 2023 svoje ciele a s Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A v hodnote 421 miliónov eur opäť preukázala svoju finančnú a operatívnu silu. V dynamickom prostredí sa nám cielenými investíciami do nových technológií podarilo ďalej rozšíriť našu konkurenčnú pozíciu na správnych miestach,“ povedal Claus Bauer, finančný riaditeľ a riaditeľ IT Schaeffler AG.

Prognóza pre rok 2024 zohľadňuje plánované zlúčenie – očakáva sa výrazný rast obratu
Skupina Schaeffler pre obchodný rok 2024 vychádza z toho, že 38,87 % podielov na spoločnosti Vitesco Technologies získaných v januári 2024 od nadobudnutia do tretieho štvrťroka 2024 vrátane bude zohľadnených metódou vlastného imania. Ďalej sa očakáva, že fúzia so spoločnosťou Vitesco Technologies bude zaregistrovaná vo štvrtom štvrťroku 2024 a že spoločnosť Vitesco Technologies bude po registrácii prostredníctvom úplnej konsolidácie zahrnutá do uzávierky koncernu spoločnosti Schaeffler.

Na základe toho skupina Schaeffler v obchodnom roku 2024 očakáva výrazný rast obratu upraveného o menové vplyvy. Okrem toho spoločnosť predpokladá dosiahnutie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi medzi 6 a 9 % a očakáva Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A vo výške 300 až 400 miliónov eur.

Vzhľadom na plánované štrukturálne úpravy v roku 2024 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Vitesco Technologies so spoločnosťou Schaeffler sa nepredkladá dobrovoľný výhľad vývoja divízií.

table 3 -guidance Schaeffler Group

1 rast obratu upravený o menové vplyvy oproti minulému roku
2 pred špeciálnymi efektmi
3 pred príjmami a úhradami za aktivity M&A

Zamýšľané zlúčenie Schaeffler a Vitesco Technologies – popredná Motion Technology Company
Oznámením plánovaného zlúčenia so spoločnosťou Vitesco Technologies Group AG urobila spoločnosť Schaeffler AG vo vykazovanom roku ďalší rozhodujúci krok na svojej ceste za pozíciou poprednej spoločnosti zameranej na technológie pohybu – Motion Technology Company. Ukončenie transakcie sa očakáva vo štvrtom kvartáli 2024. Integráciou spoločnosti Vitesco Technologies sa vo výraznej miere rozšíri obchodné a technologické portfólio skupiny Schaeffler najmä v oblasti elektromobility. Už v prvom kvartáli obchodného roka 2024 sa obchodná oblasť ložiská doterajšej divízie Automotive Technologies spojí s divíziou Industrial. Po zlúčení so spoločnosťou Vitesco Technologies bude mať skupina Schaeffler štyri špecializované divízie, ktoré budú zaujímať silnú pozíciu na príslušných trhoch: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions a Bearings & Industrial Solutions. Regionálna štruktúra so štyrmi regiónmi zostáva zachovaná.

Na začiatku roka 2024 bola úspešne ukončená verejná ponuka na kúpu od spoločnosti Schaeffler AG pre akcionárov Vitesco Technologies Group AG. Spolu s IHO Holding, holdingom rodiny Schaeffler, spoločnosť Schaeffler AG v súčasnosti kontroluje cca 89 % základného kapitálu a hlasovacích práv spoločnosti Vitesco Technologies Group AG. Okrem toho na začiatku februára 2024 na mimoriadnom valnom zhromaždení Schaeffler AG a na samostatnom zhromaždení prioritných akcionárov akcionári spoločnosti Schaeffler takmer jednomyseľne schválili navrhovanú premenu prioritných akcií bez hlasovacieho práva na kmeňové akcie s plným hlasovacím právom. Zmena druhu akcií je podmienená predchádzajúcim alebo súčasným nadobudnutím účinnosti zlúčenia. V budúcnosti tak bude pre Schaeffler AG existovať len jeden druh akcií a všetci akcionári budú mať rovnaké hlasovacie práva.

Pre zlúčenie Vitesco Technologies so Schaeffler, tretí krok celkovej transakcie, je teraz potrebný súhlas valných zhromaždení oboch spoločností, ktoré sa budú konať 24. apríla 2024 (Vitesco Technologies) a 25. apríla 2024 (Schaeffler). V decembri 2023 bol zriadený integračný výbor s rovnocenným zastúpením s cieľom urýchliť integráciu a čo najskôr dosiahnuť plánované synergie obratu a nákladov vo výške 600 miliónov eur ročne. Výbor zasadá každý týždeň a operatívne ho podporujú centrálne integračné tímy, ktoré koordinujú integračné aktivity pre obe spoločnosti.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, vyhlásil: „Zlúčenie spoločností Schaeffler a Vitesco Technologies prinesie významné výhody pre všetky naše zainteresované strany. Sme presvedčení, že akcie spoločnosti Schaeffler sa v nadväznosti na túto transformáciu stanú ešte atraktívnejšími. Pozitívne signály z kapitálového trhu ohľadom plánovanej fúzie potvrdzujú, že sme s naším úmyslom vytvoriť poprednú spoločnosť v oblasti technológií pohybu – Motion Technology Company – na správnej ceste.“

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:
www.schaeffler.com/en/executive-board

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene. Okrem toho toto oznámenie slúži výhradne na informačné účely v súvislosti s dobrovoľnou verejnou ponukou podanou spoločnosťou Schaeffler AG na kúpu všetkých akcií Vitesco Technologies Group AG, ako aj plánovaným zlúčením spoločností.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať