Hľadaný výraz

Spoločnosť Schaeffler dobre zahájila nový finančný rok 2024

Pressrelease Stage Image

07.05.2024 | Kysuce

  • Obrat upravený o menové vplyvy 4,1 miliardy eur a EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 7,9 % na úrovni minulého roka.
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami v dôsledku sezónnych faktorov na úrovni -166 miliónov eur (minulý rok: -73 miliónov eur).
  • Pozitívny vývoj Automotive Technologies, Vehicle Lifetime Solutions dosahuje najlepší kvartálny výsledok, pokles obratu u Bearings & Industrial Solutions.
  • Potvrdený výhľad na finančný rok 2024.
  • Integrácia spoločnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft na dobrej ceste.

Spoločnosť Schaeffler AG dnes zverejnila svoje výsledky za prvý kvartál 2024. Za prvé tri mesiace sa obrat so 4 085 miliónmi eur upravený o menové vplyvy nachádzal približne na úrovni minulého roka (minulý rok: 4 152 miliónov eur). Pokles obratu rozšírenej a premenovanej divízie Bearings & Industrial Solutions sa podarilo kompenzovať rozvojom divízií Automotive Technologies a Vehicle Lifetime Solutions – obchodnej oblasti Automotive Aftermarket.

Divízia Automotive Technologies, po prvýkrát bez obchodnej oblasti Bearings, ktorá bola od 1. januára 2024 presunutá do divízie Bearings & Industrial Solutions (doteraz Industrial), zaznamenala mierny nárast obratu upraveného o menové vplyvy vo výške 0,8 %. Tento nárast je predovšetkým dôsledkom nárastu objemu z rozbehnutia projektov v obchodných oblastiach E-Mobility a Chassis Systems. Divízia Vehicle Lifetime Solutions (doteraz Automotive Aftermarket) zvýšila svoj obrat upravený o menové vplyvy o 8,6 %, zatiaľ čo divízia Bearings & Industrial Solutions v dôsledku trhových podmienok zaznamenala pokles obratu upraveného o menové vplyvy o 4,1 %.

V regióne Európa na úrovni skupiny klesli obraty upravené o menové vplyvy o 0,4 %. Región Amerika dosiahol nárast obratu upraveného o menové vplyvy vo výške 4,2 %, zatiaľ čo obraty v regiónoch Veľká Čína a Ázia/Pacifik upravené o menové vplyvy boli o 3,6 % a 0,5 % nižšie ako v minulom roku.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvé tri mesiace roka EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 322 miliónov eur (minulý rok: 335 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 7,9 % (minulý rok: 8,1 %). Mierny pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi v 1. štvrťroku 2024 bol okrem iného dôsledkom príspevku k vlastnému imaniu z prvého zahrnutia 38,9 % podielu v spoločnosti Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft („Vitesco“). Vo vykazovanom období bol výsledok pozitívne ovplyvnený špeciálnymi efektmi vo výške 93 miliónov eur netto, ktoré boli spôsobené najmä účtovnou zmenou odhadov pri oceňovaní zásob v rámci celej skupiny. EBIT vrátane špeciálnych efektov predstavoval 415 miliónov eur (minulý rok: 244 miliónov eur), čo oproti minulému roku zodpovedá nárastu o 70,3 %. Aj výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti, ktorý v prvom kvartáli 2024 dosiahol celkovo 231 miliónov eur, predstavoval s nárastom 79,7 % výrazné zlepšenie (minulý rok: 128 miliónov eur).

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG: „Skupina Schaeffler napriek náročnému prostrediu dobre zahájila nový rok. Naša široká pozícia je aj naďalej zárukou nášho úspechu. Pozitívne výsledky v divíziách Automotive Technologies a Vehicle Lifetime Solutions úspešne vykompenzovali klesajúci trend v priemyselnom odvetví súvisiaci s trhom. Potvrdzujeme náš celoročný výhľad bez zmeny.”

- Table 1 - Kennzahlen der Schaeffler Gruppe

Automotive Technologies – príjem objednávok v oblasti E-mobility v hodnote 1,5 miliardy eur
Divízia Automotive Technologies dosiahla na upravenom základe počas prvých troch mesiacov roka výnosy z obratu vo výške 1 770 miliónov eur (minulý rok: 1 778 miliónov eur). Mierny nárast výnosov z obratu upravených o menové vplyvy vo výške 0,8 % bol predovšetkým výsledkom rozbehnutia projektov a celkovo prekonal celosvetovú produkciu automobilov.

Pri celosvetovom klesajúcom objeme produkcie (-0,8 %) to zodpovedá lepšiemu výkonu oproti celosvetovej výrobe osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v hodnote 1,6 percentuálneho bodu.

Obchodné oblasti E-Mobility a Chassis Systems zvýšili vo vykazovanom období svoje obraty upravené o menové vplyvy o 2,2 % a 10,0 %. Obchodná oblasť Engine & Transmission Systems zaznamenali po úprave o menové vplyvy pokles obratu o 0,3 %.

Celkový príjem objednávok v prvom kvartáli dosiahol 2,1 miliardy eur, z toho 1,5 miliardy eur pripadá na obchodnú oblasť E-Mobility.

Za prvé tri mesiace dosiahla divízia Automotive Technologies EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 93 miliónov eur (minulý rok: 87 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi dosiahla 5,3 % (minulý rok: 4,9 %). Zvýšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bolo najmä dôsledkom pozitívnych objemových vplyvov.

Vehicle Lifetime Solutions – veľmi silný kvartálny výsledok
Divízia Vehicle Lifetime Solutions zaznamenala vo vykazovanom období obrat vo výške 625 miliónov eur (minulý rok: 581 miliónov eur), čo zodpovedá zvýšeniu upravenému o menové vplyvy o 8,6 %. Je to najmä dôsledok pozitívnych objemových vplyvov. Okrem toho sa na vývoji obratu pozitívne prejavili minuloročné úpravy predajných cien.

K nárastu obratu divízie v prvých troch mesiacoch roka prispeli všetky regióny. Zatiaľ čo región Európa s najsilnejším obratom dosiahol zvýšenie obratu upraveného o menové vplyvy vo výške 3,7 %, obraty v regiónoch Amerika a Veľká Čína upravené o menové vplyvy boli oproti minuloročnej hodnote vyššie o 17,7 % a 29,4 %. Nárast obratu v regióne Ázia/Pacifik upravený o menové vplyvy dosiahol 11,7 %, k čomu okrem iného prispela platforma elektronického obchodu Koovers získaná na konci finančného roka 2023.

Vo vykazovanom období bol dosiahnutý EBIT pred špeciálnymi efektmi v hodnote 109 miliónov eur (minulý rok: 90 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola v prvom kvartáli 17,4 % (minulý rok: 15,4 %). Zvýšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bolo najmä výsledkom pozitívnych vplyvov objemu a predajných cien.

Bearings & Industrial Solutions – EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 8,5 %
Divízia Bearings & Industrial Solutions, ktorá bude v budúcnosti zahŕňať kompletnú obchodnú oblasť ložísk skupiny Schaeffler, dosiahla v prvom kvartáli 2024 obrat vo výške 1 677 miliónov eur (upravený obrat v minulom roku: 1 787 miliónov eur). Pokles výnosov z obratu upravených o menové vplyvy o 4,1 % bol najmä dôsledkom objemových vplyvov.

Zatiaľ čo región Európa zaznamenal menovo upravený pokles obratu o 5,4 %, obrat v regióne Amerika vo vykazovanom období upravený o menové vplyvy vzrástol o 4,1 %, a to najmä vďaka nárastu obratu v klastri Aerospace a v oblasti Automotive Bearings. V regióne Veľká Čína sa obrat za prvé tri mesiace po úprave o menové vplyvy znížil o 9,8 % v porovnaní s minuloročnou hodnotou. Slabé trhové prostredie malo výrazný negatívny vplyv na vývoj obratu. Pokles zaznamenal najmä klaster Wind. Región Ázia/Pacifik zaznamenal vo vykazovanom období po úprave o menové vplyvy pokles obratu o 2,6 %.

V prvom kvartáli dosiahla divízia Bearings & Industrial Solutions EBIT pred špeciálnymi efektmi 143 miliónov eur (minulý rok: 159 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi bola 8,5 % (minulý rok: 8,9 %). Mierny pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol najmä dôsledkom objemových vplyvov.

Tabelle 2 Kennzahlen der Sparten der Schaeffler Gruppe

Záporný Free Cash Flow v dôsledku sezónnych faktorov – Capex na úrovni minulého roka
V prvom kvartáli 2024 dosiahol Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami v dôsledku sezónnych faktorov -166 miliónov eur (minulý rok: -73 miliónov eur). Pokles bol spôsobený aj vyššími úrokovými platbami v dôsledku finančných transakcií v rámci plánovaného zlúčenia podniku so spoločnosťou Vitesco a vývojom záväzkov z dodávok a služieb. Platby za investície do nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku (capex) sa s hodnotou 222 miliónov eur nachádzali na úrovni minulého roka (minulý rok: 221 miliónov eur).

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti sa v prvom kvartáli 2024 zvýšil o 79,7 % na 231 miliónov eur (minulý rok: 128 miliónov eur). Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi dosiahol 155 miliónov eur (minulý rok: 195 miliónov eur). Výsledok na prioritnú akciu bol 0,35 eur (minulý rok: 0,19 eur), čo zodpovedá zvýšeniu o 84,2 %.

K 31. marcu 2024 dosiahli finančné dlhy netto 4 613 miliónov eur (31. december 2023: 3 189 miliónov eur). Tento vývoj je najmä dôsledkom financovania akvizície akcií spoločnosti Vitesco, ktoré bolo úspešne ukončené už v prvom kvartáli 2024. Stupeň zadlženosti bol k 31. marcu 2024 s hodnotou 2,1 vyšší ako hodnota z 31. decembra 2023 (1,5). Tento pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu (gearing ratio) sa zvýšil na 109,9 % (31. december 2023: 81,5). K 31. marcu 2024 mala skupina Schaeffler celosvetovo 83 793 zamestnancov.

Claus Bauer, finančný riaditeľ a riaditeľ IT der Schaeffler AG: „V pretrvávajúcom náročnom prostredí spoločnosť Schaeffler v prvom kvartáli opäť preukázala svoju výraznú zárobkovú silu. Zároveň sa nám podarilo včas a dlhodobo financovať akvizíciu akcií spoločnosti Vitesco za atraktívnych podmienok. Touto finančnou silou prispievame do zlúčenej spoločnosti.“

Potvrdená prognóza na finančný rok 2024
Predstavenstvo Schaeffler AG na svojom zasadnutí 23. apríla 2024 potvrdilo prognózu z 20. februára 2024.

Skupina Schaeffler vo finančnom roku 2024 naďalej očakáva nárast obratu upraveného o menové vplyvy. Spoločnosť zároveň očakáva, že vo finančnom roku 2024 dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 6 až 9 % a Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami vo výške 300 až 400 miliónov eur.

Dobrovoľný výhľad na vývoj divízií s ohľadom na organizačné úpravy plánované v roku 2024 v súvislosti so zlúčením spoločností Vitesco a Schaeffler AG sa naďalej neposkytuje.

Zlúčenie so spoločnosťou Vitesco – integrácia na dobrej ceste
Plánované zlúčenie so spoločnosťou Vitesco ako kľúčový krok v transformácii pokračuje podľa plánu a detailne sa pripravuje v oboch spoločnostiach. Na prípravách integrácie zahájených v januári tohto roka sa medzičasom podieľa viac ako 1 200 kolegov. Dôležitý míľnik bol dosiahnutý v polovici marca stanovením plánovanej organizačnej štruktúry na prvej úrovni pod predstavenstvom. Momentálne sa zameriavame na vypracovanie štruktúry pre druhú úroveň riadenia, ako aj stratégie a štruktúry divízií a funkcií a vytvorenie spoločného obchodného plánu.

V prvom kvartáli 2024 okrem toho dosiahlo financovanie akvizície akcií spoločnosti Vitesco solídny základ a je dlhodobo zabezpečené. Spoločnosti Schaeffler AG a Vitesco 13. marca 2024 uzatvorili so súhlasom príslušných dozorných rád dohodu o zlúčení. Valné zhromaždenia oboch spoločností 24. apríla (Vitesco) a 25. apríla 2024 (Schaeffler AG) odsúhlasili dohodu o zlúčení so spoločnosťou Vitesco. Vďaka súhlasu valných zhromaždení je možné zrealizovať samotnú integráciu spoločnosti Vitesco do Schaeffler AG. Účinnosť zlúčenia je podmienená následným zápisom zlúčenia do obchodných registrov oboch spoločností, ktorý sa naďalej očakáva v štvrtom kvartáli 2024.

Klaus Rosenfeld: „Rok 2024 je prechodný rok. Prípravy integrácie so spoločnosťou Vitesco pokračujú dobre. Teraz kladieme základy na to, aby sme od roku 2025 mohli využiť významný potenciál zlúčenia so spoločnosťou Vitesco a spoločne vytvoriť poprednú spoločnosť v oblasti pohybových technológií – Motion Technology Company.“

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:
www.schaeffler.com/de/executive-board


1 Zahŕňa obsah poskytovaný S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), apríl 2024]. Všetky práva vyhradené.


Právne informácie
Dobrovoľná verejná ponuka spoločnosti Schaeffler AG akcionárom spoločnosti Vitesco Technologies Group AG

Toto zverejnenie obsahuje informácie o dobrovoľnej verejnej ponuke (ďalej len „ponuka“) spoločnosti Schaeffler AG (ďalej len „Schaeffler“) na akvizíciu všetkých akcií spoločnosti Vitesco Technologies Group AG (ďalej len „Vitesco“ alebo „spoločnosť“) a nepredstavuje výzvu na predaj ani ponuku na kúpu cenných papierov spoločnosti Vitesco. Pre všetky ustanovenia týkajúce sa ponuky je záväzný výlučne ponukový dokument („ponukový dokument“), ktorý spoločnosť Schaeffler zverejnila po schválení nemeckým Spolkovým úradom pre finančný dohľad (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, „BaFin“). Investorom a držiteľom cenných papierov spoločnosti Vitesco sa dôrazne odporúča, aby si prečítali ponukový dokument a všetky ostatné oznámenia v súvislosti s ponukou (vrátane prípadných zmien ponuky) hneď po ich zverejnení, pretože obsahujú alebo budú obsahovať dôležité informácie.

Ponuka sa realizuje výlučne v súlade s nemeckým právom, najmä v súlade s ustanoveniami zákona o nadobúdaní a preberaní cenných papierov (WpÜG) v spojení s vyhláškou o obsahu ponukového dokumentu, protiplnení pri ponukách prevzatia a povinných ponukách a o oslobodení od povinnosti zverejniť a predložiť ponuku (vyhláška o ponuke WpÜG) a s niektorými ustanoveniami zákonov o cenných papieroch Spojených štátov amerických, ktoré sa vzťahujú na cezhraničné ponuky. Realizácia ako ponuka v súlade s ustanoveniami iných právnych poriadkov sa neuskutočňuje a ani nie je zamýšľaná. Spoločnosť Schaeffler a osoby konajúce spoločne s ňou preto nepožiadali a nebudú iniciovať žiadne oznámenia, registrácie, prijatia alebo schválenia ponuky a/alebo ponukového dokumentu obsahujúceho ponuku mimo územia Spolkovej republiky Nemecko. Spoločnosť Schaeffler a osoby konajúce spoločne s ňou preto nenesú žiadnu zodpovednosť za dodržiavanie iných zákonov ako nemeckých právnych predpisov alebo iných právnych predpisov ako platných právnych predpisov Spojených štátov amerických.

Spoločnosť Schaeffler nemá v úmysle predložiť alebo zverejniť alebo verejne propagovať ponuku v súlade s ustanoveniami iných právnych poriadkov, ako sú právne poriadky Spolkovej republiky Nemecko a Spojených štátov amerických.

Spoločnosť Schaeffler a osoby konajúce spoločne s ňou nezaručujú, že zverejnenie, šírenie, odosielanie, distribúcia alebo postúpenie dokumentov v súvislosti s ponukou mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru je v súlade s tamojšími platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti Schaeffler a osôb konajúcich spoločne s ňou za nedodržanie zákonných ustanovení tretími stranami je výslovne vylúčená.

Spoločnosť Schaeffler si vyhradzuje právo v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi mimo ponuky priamo alebo nepriamo nadobudnúť akcie spoločnosti alebo uzavrieť príslušné dohody, ako aj derivátové transakcie týkajúce sa akcií spoločnosti. To platí rovnako aj pre iné cenné papiere, ktoré poskytujú priame právo na konverziu alebo výmenu akcií spoločnosti alebo opčné právo na akcie spoločnosti. Tieto nákupy sa môžu uskutočniť na burze cenných papierov za trhové ceny alebo mimo burzy cenných papierov v rámci dohodnutých transakcií. Všetky informácie o týchto nákupoch sa zverejňujú, pokiaľ je to potrebné, podľa práva Spolkovej republiky Nemecko alebo iného príslušného právneho poriadku.

Pokiaľ sú v tomto dokumente uvedené výpovede orientované na budúcnosť , nepredstavujú skutočnosti a sú charakterizované slovami „očakávať, „veriť“, „odhadovať“, „zamýšľať“, „usilovať sa“, „vychádzať z niečoho“ a podobnými výrazmi. Tieto vyhlásenia vyjadrujú zámery, názory alebo súčasné očakávania a predpoklady spoločnosti Schaeffler a osôb konajúcich spoločne s ňou, napr. pokiaľ ide o možné dôsledky ponuky pre spoločnosť a zostávajúcich akcionárov spoločnosti alebo budúce finančné výsledky spoločnosti. Výpovede orientované na budúcnosť sú založené na súčasných plánoch, odhadoch a prognózach, ktoré spoločnosť Schaeffler a osoby konajúce spoločne s ňou urobili podľa svojho najlepšieho vedomia, ale nevypovedajú o ich budúcej správnosti. Výpovede orientované na budúcnosť podliehajú rizikám a neistotám, ktoré je zväčša ťažké predvídať a ktoré sú obyčajne mimo oblasti vplyvu spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich spoločne s ňou. Je potrebné zohľadniť, že skutočné výsledky alebo dôsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené alebo obsiahnuté vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Spoločnosť Schaeffler ani osoby konajúce spoločne s ňou nepreberajú žiadnu povinnosť aktualizovať výpovede orientované na budúcnosť s ohľadom na skutočný vývoj alebo udalosti, rámcové podmienky, predpoklady alebo iné faktory.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať