Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler uzatvára obchodný rok 2021 so silným výsledkom a zvyšuje dividendy

Pressrelease Stage Image

08.03.2022 | Skalica

  • Skupina Schaeffler zvyšuje obrat upravený o menové vplyvy o 9,7 %
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 9,1 % (oproti 6,3 % v minulom roku), zvýšenie EBIT pred špeciálnymi efektmi o 59 %
  • Diverzifikácia a odolnosť sa vyplácajú, divízie Automotive Aftermarket a Industrial tvoria viac ako 50 % výsledku
  • Silný Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity spojené s fúziami a akvizíciami (M&A) s 523 miliónmi eur na úrovni minulého roka (minulý rok: 539 miliónov eur)
  • Navrhovaná dividenda 50 centov za prioritnú akciu v dvojnásobnej výške oproti minulému roku
  • Prognóza pozastavená z dôvodu aktuálnych udalostí

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2021. Vo vykazovanom období bol obrat skupiny Schaeffler približne 13,9 miliárd eur (minulý rok: asi 12,6 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat zvýšil o 9,7 %. Tento rok sa vyznačoval výrazným rastom obratu vo všetkých divíziách a vo všetkých regiónoch.

Výsledok pred finančným výsledkom a podielmi hodnotenými metódou equity a daňami zo zisku (EBIT) bol ovplyvnený špeciálnymi efektmi vo výške 1 milióna eur (minulý rok: 946 miliónov eur) a predstavoval 1 266 miliónov eur oproti 798 miliónom eur v predchádzajúcom roku, čo zodpovedá zvýšeniu o cca 59 %. Skupina Schaeffler dosiahla v obchodnom roku 2021 EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi 9,1 % (minulý rok: 6,3 %). Hlavným faktorom bolo ďalšie zlepšenie výsledku divízie Industrial, ako aj divízie Automotive Technologies v prvom polroku. Svoj pozitívny účinok tiež preukázali štrukturálne opatrenia na zníženie nákladov.

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti predstavoval vo vykazovanom období 756 miliónov eur, oproti mínus 428 miliónom eur v minulom roku. Výsledok za prioritnú akciu predstavoval 1,14 eur (minulý rok: mínus 0,64 eur).

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov pred špeciálnymi efektmi predstavoval 748 miliónov eur (minulý rok: 321 miliónov eur). Na základe toho navrhne predstavenstvo Schaeffler AG valnému zhromaždeniu výplatu dividendy vo výške 50 centov za prioritnú akciu (minulý rok: 25 centov). To zodpovedá kvóte vyplácania dividend približne 44 % (minulý rok: asi 50 %) vo vzťahu k výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov a tiež zdvojnásobenie navrhovanej dividendy za akciu oproti minulému roku.

Silný príjem objednávok v E-mobilite divízie Automotive Technologies
Divízia Automotive Technologies dosiahla obrat vo výške 8 436 miliónov eur (minulý rok: 7 816 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 7,4 %. Pozitívny vývoj obratu vo vykazovanom roku bol podporený tendenciami zotavenia sa po pandémii koronavírusu, najmä v prvom polroku, kým celosvetová produkcia automobilov sa v druhom polroku vyvíjala opačným smerom. Na tomto základe sa produkcia automobilov vo vykazovanom období zvýšila približne o 3,4 %.

Celkovo dosiahla divízia Automotive Technologies výrazný nadvýkon vo výške 4,0 percentuálneho bodu oproti celosvetovej produkcii osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel. Divízia dosiahla vo vykazovanom období objem prijatých objednávok vo výške 10,2 miliárd eur. Z toho 3,2 miliardy eur pripadajú na obchodnú oblasť E-mobilita. Vďaka tomu bol pôvodný cieľ 1,5 až 2 miliardy eur výrazne prekročený.

Hoci bol rast celosvetovej produkcie automobilov oproti pôvodným očakávaniam v roku 2021 utlmený, divízii Automotive Technologies sa vo všetkých regiónoch podarilo zaznamenať výrazné zvýšenie obratu. Absolútne najsilnejší rast bol v regióne Európa, kde sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 7,1 %. V regiónoch Amerika, Čína a Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 6,8 %, 5,7 % a 13,8 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi sa zvýšila na 585 miliónov eur (minulý rok: 263 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa zvýšila na 6,9 % (minulý rok: 3,4 %).

Automotive Aftermarket s výrazne rastúcim obratom
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala v obchodnom roku 2021 výrazný rast obratu. Podmienené objemom sa výnosy z obratu zvýšili na 1 848 miliónov eur (minulý rok: 1 642 miliónov eur), teda na úroveň roka 2019, čo zodpovedá rastu upravenému o menové vplyvy o 13,0 %. Vývoj obratu prebiehal vo všetkých regiónoch výrazne pozitívne.

V regióne Európa sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 8,1 %, čím región v absolútnom vyjadrení dosiahol najsilnejší rast. V regiónoch Amerika, Čína a Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 26,1 %, 27,5 % a 37,9 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahla 254 miliónov eur (minulý rok: 258 miliónov eur). Z dôvodu zvýšených nákladov na produkt a dodatočných nákladov na distribúciu v súvislosti s uvedením do prevádzky nového montážneho a baliaceho centra pre Európu došlo k poklesu EBIT marže pred špeciálnymi efektmi na 13,8 % (minulý rok: 15,7 %).

Divízia Industrial naďalej zvyšuje svoj podiel na výsledku
Divízia Industrial v roku 2021 úspešne pokračovala v kurze ziskového rastu a dosiahla obrat vo výške 3 568 miliónov eur (minulý rok: 3 132 miliónov eur), čo zodpovedá zvýšeniu upravenému o menové vplyvy o 13,6 %. Odvetvové klastre sa vyvíjali odlišne. Obzvlášť silný rast bol dosiahnutý v klastroch Industrial Automation, Power Transmission a Offroad, ako aj v obchodnej činnosti (Industrial Distribution).

V regióne Európa sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 12,3 %, najmä v druhom polroku zaznamenali odvetvové klastre Industrial Automation a Power Transmission, ako aj Industrial Distribution výraznú mieru rastu. Rast v regióne Amerika upravený o menové vplyvy vo výške 13,8 % bol dosiahnutý najmä vďaka sektoru Industrial Distribution. V regióne Čína sa obraty o menové vplyvy zvýšili na 14,5 %, hoci vypršanie dotácií malo podľa očakávania vplyv na dopyt v sektore veternej energie. V regióne Ázia/Pacifik dosiahol obrat upravený o menové vplyvy zvýšenie o 18,3 % oproti minulému roku, ktoré bolo spôsobené najmä zvýšením objemu v sektore veternej energie v Indii.

EBIT pred špeciálnymi efektmi sa výrazne zvýšila o 54,4 % na 426 miliónov eur (minulý rok: 276 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi sa zlepšila na 12,0 % (minulý rok: 8,8 %).

Silný Free Cash Flow, ďalšie znižovanie čistého dlhu
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A skupiny Schaeffler bol s 523 miliónmi eur na úrovni minulého roka (539 miliónov eur), a teda v rámci prognózy upravenej v priebehu roka. Investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty sa vo vykazovanom období zvýšili na 671 miliónov eur (minulý rok: 632 miliónov eur), čo zodpovedá podielu investícií 4,8 % (minulý rok: 5,0 %). Miera reinvestovania predstavovala 0,74 (minulý rok: 0,67).

Finančné dlhy netto sa k 31. decembru 2021 znížili na 1 954 miliónov eur (31. december 2020: 2 312 miliónov eur). Ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa znížil na približne 62 % (31. december 2020: 114,4 %). Skupina Schaeffler, ktorej bilančná suma sa k 31. decembru 2021 zvýšila na cca 14,4 miliárd eur (minulý rok: cca 13,5 miliárd eur), zamestnávala k tomu istému termínu 82 981 zamestnancov (minulý rok: 83 297), čo zodpovedá miernemu poklesu o cca 0,4 %.

Claus Bauer, člen predstavenstva za oblasť financií a IT Schaeffler AG, povedal: „Obchodný rok 2021 sa vo všetkých divíziách a regiónoch podarilo úspešne ukončiť a svedčí o tom, že našu transformáciu dokážeme zosúladiť so silným obchodným výsledkom aj v zložitom trhovom prostredí. Vysoký Free Cash Flow nám opäť umožňuje predložiť valnému zhromaždeniu atraktívny návrh dividendy, ktorý je výrazne lepší ako v minulom roku.“

Posun v transformácii, zlepšenie udržateľnosti
S prípravami na výstavbu centrálneho laboratória, zriadením kompetenčného centra pre vodíkovú technológiu v závode Herzogenaurach a so zahájením výstavby nového centra nástrojovej technológie v závode Höchstadt skupina Schaeffler dôsledne realizuje svoje plánované opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti. Divízia Industrial tiež implementuje opatrenia na konsolidáciu nemeckých závodov, o ktorých sa rozhodlo v septembri 2020. V tejto súvislosti boli výrobné kapacity združené v centrále vo Schweinfurte, výrazne sa rozšírila hĺbka pridanej hodnoty v tomto závode a začalo sa s výrobou vysoko presných častí prevodoviek pre roboty. Súčasne pokračuje posilňovanie regiónov mimo Európy preskladňovaním lokálne potrebných výrobných a montážnych liniek. V čínskom Nanjingu bola otvorená nová výrobná hala na výrobu veľkých ložísk pre veternú energiu. Táto expanzia posilňuje ázijskú sieť závodov skupiny a posilňuje pozíciu spoločnosti Schaeffler ako popredného dodávateľa na tomto dôležitom rastúcom trhu. V divízii Automotive Technologies sú úspešnými míľnikmi uplynulého obchodného roka zahájenie združenia kompetencií pre

e-mobilitu v závode v Bühli a spustenie výroby v novom závode pre komponenty a systémy pre elektrifikované hnacie ústrojenstvo v Szombathely, v Maďarsku. Okrem toho sa skupine Schaeffler podarilo dosiahnuť rozhodujúce dohody so zástupcami zamestnancov. Pre všetky závody ovplyvnené opatreniami oznámenými v septembri 2020 boli dohodnuté príslušné reštrukturalizačné opatrenia, ktoré už boli čiastočne aj implementované. Náklady na tieto opatrenia sú nižšie ako pôvodne plánované výdavky.

Prognóza pre rok 2022 pozastavená
Z dôvodu udalostí na Ukrajine a z toho vyplývajúceho dopadu na globálnu ekonomiku predstavenstvo Schaeffler AG pozastavilo prognózu pre skupinu Schaeffler a jej divízie na rok 2022 zverejnenú 8. marca 2022. Dňa 22. februára 2022 pri zostavovaní ročnej účtovnej závierky predstavenstvo spoločnosti Schaeffler AG schválilo výhľad na obchodný rok 2022, ktorý vzhľadom na udalosti, ktoré nasledovali v dňoch po dátume zostavenia, nie je možné dodržať. Z dnešného pohľadu sa nedá spoľahlivo odhadnúť ďalší priebeh ani ekonomické dopady. Nová prognóza bude vydaná hneď, ako to bude možné.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Obchodný rok 2021 bol pre skupinu Schaeffler napriek ťažkým okolnostiam úspešným rokom, v ktorom sa nám podarilo zvýšiť obrat skupiny upravený o menové vplyvy asi o 10 % a náš operatívny výsledok pred špeciálnymi efektmi zvýšiť o cca 60 %. Vzhľadom na dramatický vývoj v súvislosti s Ukrajinou a z toho vyplývajúce narastajúce neistoty a nepokoj sme sa rozhodli pozastaviť našu prognózu, ktorú 22. februára 2022 pred inváziou interne schválilo predstavenstvo. Naša diverzifikovaná štruktúra s tromi divíziami a štyrmi regiónmi, kvalita našej prevádzkovej činnosti a stabilné financie nám pomôžu prekonať aj súčasnú krízu. Strategické iniciatívy a priority definované v našom Roadmap 2025 naďalej zostávajú v platnosti. Týka sa to predovšetkým témy udržateľnosť.“

Našu výročnú správu nájdete na: www.schaeffler-annual-report.com

Tu nájdete našu digitálnu tlačovú zložku: www.schaeffler.com/apc

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť

Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať