Hľadaný výraz

Schaeffler zverejňuje Správu o udržateľnosti 2023

Pressrelease Stage Image
Informe de sostenibilidad 2023 - Imagen: Schaeffler

05.03.2024 | Kysuce / Skalica

  • Stratégia udržateľnosti s desiatimi oblasťami činnosti v rámci troch dimenzií ESG
  • Dekarbonizácia ako hlavná výzva v oblasti životného prostredia
  • Vývoj produktov ako kľúč k udržateľnej technologickej transformácii
  • Sociálna zodpovednosť a vedenie podniku založené na hodnotách

Pre skupinu Schaeffler má udržateľnosť vysokú prioritu. Zverejnením Správy o udržateľnosti 2023 spoločnosť vytvára transparentnosť voči zainteresovaným stranám a preukazuje svoj pokrok. Klaus Rosenfeld, generálny riaditeľ spoločnosti Schaeffler, povedal: „Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej stratégie. Spoločnosť Schaeffler sa vždy vyznačovala inovatívnou silou a technologickou odbornosťou. Na tomto základe sa snažíme zosúladiť udržateľnosť a ekonomickú efektívnosť. Stanovili sme si ambiciózne ciele. Napriek pokroku, ktorý sme v posledných rokoch dosiahli, sme si vedomí toho, že nás čaká ešte veľký kus cesty.“

Stratégia udržateľnosti s jasnými cieľmi v rámci troch dimenzií ESG
Skupina Schaeffler chápe udržateľnosť ako komplexnú a nadradenú tému a preberá ekologickú a sociálnu zodpovednosť v celom hodnotovom reťazci. Na realizáciu svojej stratégie udržateľnosti spoločnosť definovala desať oblastí činnosti, ktoré sú priradené k trom dimenziám – životné prostredie, sociálna oblasť a riadenie (Environment, Social a Governance, ESG). Oblasti činnosti boli v sledovanom roku 2023 ďalej konkretizované.

Prostredníctvom podprogramu „Udržateľnosť a angažovanosť“ spoločnosť Schaeffler zabezpečuje dôslednú realizáciu svojej stratégie udržateľnosti a dosahovanie svojich cieľov udržateľnosti v rámci plánu Roadmap 2025. Tento komplexný podprogram bol obnovený v roku 2023 a ako kľúčový prvok bol doň integrovaný Climate Action Plan (plán aktivít v rámci životného prostredia) vypracovaný v roku 2022. Tento plán zahŕňa konkrétne opatrenia na zníženie emisií CO2e. Sieť v rámci celej spoločnosti Schaeffler, ktorá podporuje implementáciu stratégie udržateľnosti, zabezpečuje, aby bol podprogram zakotvený vo všetkých funkciách, divíziách a regiónoch spoločnosti.

V rámci implementácie svojej stratégie udržateľnosti sa spoločnosť Schaeffler

v súčasnosti zameriava na sedem kľúčových cieľov ESG, ktoré sa týkajú rôznych oblastí činnosti, ako je klimatická neutralita, efektívne využívanie zdrojov a ochrana životného prostredia, ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Spoločnosť Schaeffler chce napríklad dosiahnuť klimaticky neutrálnu výrobu do roku 2030 a klimaticky neutrálny dodávateľský reťazec do roku 2040. Čiastkové ciele, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľa klimaticky neutrálnej výroby, boli v rámci iniciatívy „Vedecky podložené ciele“ (Science Based Targets initiative, SBTi) klasifikované ako vedecky zodpovedajúce.

S cieľom podporiť dosahovanie cieľov ESG sú vybrané cieľové ukazovatele zakotvené v ročnom odmeňovaní členov predstavenstva, manažérov a zamestnancov. V sledovanom roku bolo súčasťou krátkodobého odmeňovania o. i. zavedenie opatrení v roku 2023, ktoré povedú k ročnému zníženiu spotreby sladkej vody o 150 000 m3. Spotreba sladkej vody v skupine Schaeffler v sledovanom roku skutočne klesla približne o 9 %. 27 realizovaných a externe overených opatrení na úsporu vody v roku 2023 povedie od roku 2024 k ročnej úspore minimálne 265 000 m3.

Dôsledná implementácia stratégie udržateľnosti v oblasti životného prostredia dosiahla aj v sledovanom roku dobré výsledky v hodnoteniach a rebríčkoch udržateľnosti. Spoločnosť Schaeffler získala od neziskovej globálnej environmentálnej organizácie CDP hodnotenie „A“ za svoje nasadenie v oblasti podnikovej transparentnosti a výkonnosti v kategórii klimatických zmien za rok 2023. V kategórii vody bola udelená známka „A-“. V hodnotení udržateľnosti organizáciou EcoVadis sa spoločnosť Schaeffler zlepšila na celkových 79 bodov zo 100, čím opäť dosiahla platinový status. Spoločnosť sa tak aj v roku 2023 zaradila medzi 1 % najlepších v skupine porovnateľných spoločností.

Dekarbonizácia ako hlavná výzva v oblasti životného prostredia
Klimatické zmeny sú hlavnou výzvou našej doby a možno ju zvládnuť len spoločne. Dôležitým aspektom pre spoločnosť Schaeffler sú udržateľné dodávateľské reťazce (Scope 3 upstream) a obstarávanie materiálov a služieb s nízkymi emisiami. Andreas Schick, vedúci oddelenia výroby, riadenia dodávateľského reťazca a nákupu v spoločnosti Schaeffler: „Vďaka úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi založenej na dôvere sme už dosiahli prvé úspechy a nastavili správny smer. Transparentnosť a dialóg s našimi dodávateľmi sú teraz kľúčové pre zvládnutie výziev, ktoré máme pred sebou, a dosiahnutie nášho cieľa klimaticky neutrálneho dodávateľského reťazca v roku 2040.“

Dekarbonizácia výroby (Scope 1 a 2) v spoločnosti Schaeffler je založená predovšetkým na využívaní obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovaní energetickej účinnosti a modernizácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Vlastná výroba energie z obnoviteľných zdrojov sa preto v závodoch skupiny Schaeffler rozširuje s cieľom doplniť existujúci program energetickej účinnosti. Od roku 2023 pochádza 100 % elektrickej energie nakupovanej v takmer všetkých závodoch v regiónoch Európa, Veľká Čína a Amerika z obnoviteľných zdrojov. Závody v regióne Ázia/Pacifik by mali nasledovať v roku 2024.

Neustálym zvyšovaním energetickej účinnosti sa emisie skleníkových plynov súvisiace s výrobou skupiny Schaeffler znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o 24 %, zo 493 000 ton CO₂e na 375 000 ton CO₂e.

Vývoj produktov ako kľúč k udržateľnej technologickej transformácii
Skupina Schaeffler sa pri svojich výrobkoch snaží neustále zlepšovať hodnoty CO2 prispôsobovaním dizajnu výrobku a vybraných materiálov, ako aj nových procesov, a to už vo fáze vývoja výrobku. „Udržateľnosť a inovatívna sila sú pevne zakotvené v DNA skupiny Schaeffler. Len tak môžeme čeliť výzvam budúcnosti a formovať túto transformáciu smerom k udržateľnej a klimaticky priaznivej budúcnosti,“ hovorí Uwe Wagner, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti Schaeffler. V sledovanom roku sa spoločnosti Schaeffler napríklad podarilo ďalej zvýšiť účinnosť elektromotorov z hľadiska emisií CO2. Spoločnosť tiež neustále pracuje na riešeniach na optimalizáciu trenia a predĺženie životnosti valivých ložísk.

V súlade s prístupom obehového hospodárstva je snahou spoločnosti Schaeffler používať suroviny, komponenty a výrobky, ktoré sú trvanlivé a opakovane použiteľné. Tam, kde je to ekonomicky možné, spoločnosť využíva potenciál ponúkaný z hľadiska materiálovej účinnosti, zníženia spotreby kritických alebo vzácnych surovín a dlhej životnosti alebo opraviteľnosti výrobkov. Portfólio divízie Automotive Aftermarket zahŕňa širokú škálu opravárenských riešení a jednotlivých komponentov pre všetky triedy vozidiel, čím pomáha predlžovať životnosť vozidiel.

Sociálna zodpovednosť a vedenie podniku založené na hodnotách
Opatrenia na dosiahnutie klimatických cieľov si vyžadujú aj vysokú mieru angažovanosti zamestnancov. Spoločnosť Schaeffler ich podporuje prostredníctvom vhodných školení a kampaní na zvyšovanie povedomia. Neustále zlepšovanie ochrany zdravia a bezpečnosti práce je pre spoločnosť najvyššou prioritou. V roku 2023 spoločnosť Schaeffler po prvýkrát zorganizovala celosvetový Deň bezpečnosti a ochrany zdravia pre všetkých zamestnancov. Spoločnosť Schaeffler podporuje aj odborný a osobný rozvoj svojich zamestnancov a vo veľkej miere investuje do ich ďalšieho vzdelávania v záujme cielenej transformácie orientovanej na budúcnosť.

Rešpektovanie ľudských práv je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry skupiny Schaeffler. Systém riadenia dodržiavania ľudských práv sa v súčasnosti ďalej rozširuje a v sledovanom roku bola zverejnená smernica a vyhlásenie o dodržiavaní ľudských práv.

Firemná kultúra zahŕňa aj zodpovedné riadenie spoločnosti založené na hodnotách. Pre zachovanie podnikových hodnôt a štandardov sa spoločnosť Schaeffler spolieha na moderný systém riadenia dodržiavania predpisov. Samozrejmosťou je aj organizácia dodržiavania predpisov, ktorá zahŕňa celú skupinu Schaeffler. Okrem toho bol v sledovanom roku zriadený Výbor pre riadenie, riziká a dodržiavanie predpisov, ktorého predsedom je generálny riaditeľ a finančný riaditeľ; a riadenie rizík a systém vnútornej kontroly boli spojené do jednej riadiacej funkcie.

Správa o udržateľnosti skupiny Schaeffler ukazuje, kde si spoločnosť stanovila svoje hlavné body na rok 2023 a ako sa skupina Schaeffler vyvíjala z hľadiska kľúčových ukazovateľov výkonnosti a cieľov. Správa je k dispozícii v digitálnej podobe a je prístupná na mikrostránke spoločnosti:
www.schaeffler-sustainability-report.com/2023

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:

www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať