Hľadaný výraz

Vynikajúci manažment kvality a životného prostredia

Zabezpečenie kvality je v spoločnosti Schaeffler integrované priamo vo výrobných procesoch a opiera sa o pravidelné audity. Okrem toho sme určili celosvetové štandardy pre bezpečnosť pri práci, energetický manažment a výrobu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Vďaka predčasnému splneniu prísnych európskych smerníc na ochranu životného prostredia EMAS vo všetkých podnikoch spoločnosť Schaeffler opäť preukázala svoju poprednú rolu.

Politika kvality

Spoločnosť Schaeffler Gruppe je popredný svetový dodávateľ automobilovej výroby a priemyslu. Podnik sa vyznačuje najvyššou kvalitou, vynikajúcu technológiou a výraznou inovačnou silou.

Naša vedúca úloha v oblasti kvality, technológie, spoľahlivosti, inovácie a hospodárnosti , naše dodržiavanie dodacích podmienok a náš jedinečný servis sú pre našich zákazníkov z dlhodobého hľadiska presvedčivým argumentom. Na tom je taktiež založený trvalý úspech nášho podniku.

Naše meradlo kvality je založené na plnení očakávaní a požiadaviek našich zákazníkov. Dôsledne sa dodržiavajú zákonné a úradné nariadenia.

Naša práca je vo všetkých oblastiach zameraná na trvalé zlepšovanie s cieľom „nulového počtu chýb“ a charakteristická opatreniami na zamedzenie chýb a minimalizáciu rizika.

Každý zamestnanec si je vedomý svojho záväzku kvality a zameriava na to svoje myslenie a konanie.

Predstavenstvo, konateľ a všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať tieto zásady kvality.


Zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce spoločnosti Schaeffler Gruppe

Zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce sú súčasťou našich zásad vedenia. Zaistením a udržaním bezpečného pracovného prostredia, ktoré podporuje zdravie a výkonnosť, a zaistením ochrany životného prostredia prispievame k trvalému udržaniu a úspešnosti nášho podniku.

Nasledujúce zásady platia v našej skupine podnikov na celom svete. Tým plníme svoju zodpovednosť voči zamestnancom, spoluobčanom a budúcim generáciám.

Výkonný pracovný manažment a manažment ochrany životného prostredia

Celosvetovo žijeme v systéme zaistenia bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, ktorý neustále zlepšujeme. Vyvíjame predvídavé koncepcie a realizujeme ich spoločne s našimi zmluvnými partnermi. Pravidelne a vo všetkých oblastiach kontrolujeme realizáciu zásad a úspešnosť nášho systému riadenia.

Bezpečné pracovné miesta zodpovedajúce potrebám zamestnancov

Sme presvedčení, že zásadne je možné predísť všetkým pracovným úrazom aj chorobám z povolania. Na ceste k nulovému počtu pracovných úrazov nás podporujú motivovaní zamestnanci a nadriadení. Ochranu našich zamestnancov a dodávateľov zaisťujeme na rovnakej úrovni. Pri usporiadaní pracovísk a pracovných postupov zohľadňujeme najnovšie poznatky. Veľký význam pripisujeme ergonomickému usporiadaniu pracovísk.

Spoľahlivé konanie

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky zákony a predpisy bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Konáme zodpovedne v súlade s vlastnými pravidlami, ktoré často presahujú požiadavky zákonných predpisov. Stroje a zariadenia plánujeme, kupujeme, prevádzkujeme a udržujeme tak, aby boli vylúčené možné nebezpečenstvá, aby boli minimalizované riziká a nedochádzalo k poruchám prevádzky. Zameriavame sa na najnovší stav techniky.

Mierne dopady na životné prostredie a produkty šetrné k životnému prostrediu

Pri všetkých aktivitách chceme predvídavo predchádzať škodlivým účinkom na životné prostredie. So surovinami aj energiou zaobchádzame šetrne. Snažíme sa vytvárať pokiaľ možno málo odpadu, odpadových vôd, hluku a ďalších emisií. Vyrábame produkty šetrné k životnému prostrediu a sledujeme pritom celý ich životný cyklus.

Zodpovední zamestnanci

Pravidelným informovaním, školeniami a ďalším vzdelávaním rozvíjame kompetencie a všeobecné povedomie našich zamestnancov a partnerov ohľadom bezpečnej práce a ochrany životného prostredia vo všetkých oblastiach podniku.

Preventívne opatrenia

Rozsiahlymi preventívnymi opatreniami chránime našich zamestnancov pred zdravotnými problémami a naše životné prostredie pred poškodením. Vo všetkých sídlach zaisťujeme rozsiahlu a efektívnu starostlivosť o zamestnancov aj návštevníkov v prípade úrazov.

Otvorený dialóg

So zainteresovanými stranami vedieme intenzívny dialóg plný vzájomnej dôvery. Informujeme o našich opatreniach na ochranu bezpečnosti práce a na ochranu životného prostredia a taktiež o účinkoch našich pracovísk na životné prostredie.

Vedenie podniku a všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať tieto zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať