Hľadaný výraz

Stratégia & Manažment
Do roku 2040 sa chceme stať klimaticky neutrálnou spoločnosťou
Životné prostredie & Energie
Do roku 2030 budeme vyrábať klimaticky neutrálne vo všetkých našich výrobných závodoch po celom svete
Dodávatelia a materiál
V budúcnosti budeme čoraz viac získavať materiály z procesov, ktoré sú šetrnejšie voči klíme
Zákazníci & Produkty
Našim zákazníkom ponúkame udržateľné riešenia a produkty
Zamestnanci & Spoločnosť
Našim zamestnancom umožňujeme mať spravodlivé, zdravé a bezpečné pracovné prostredie

Udržateľnosť v skupine Schaeffler

Udržateľný manažment pre nás znamená narábať s prírodnými zdrojmi zodpovedne a opatrne, aby ich mohli využívať aj ďalšie generácie. Firemná kultúra skupiny Schaeffler sa vždy vyznačovala dlhodobým myslením a zodpovedným konaním, preto udržateľnosť zohráva ústrednú úlohu aj pri implementácii našej firemnej stratégie.

Riadenie dlhodobej udržateľnosti

Prostredníctvom našej Schaeffler Roadmap 2025 podporujeme udržateľnosť v spoločnosti. Preberáme ekologickú a sociálnu zodpovednosť v rámci celého hodnotového reťazca. To znamená, že náš záväzok k udržateľnosti siaha od dodávateľského reťazca a našej vlastnej výroby až po naše produkty.

Aby sme mohli kontrolovať a sledovať všetky naše aktivity v oblasti udržateľnosti, stanovili sme si osem celofiremných cieľov udržateľnosti. Okrem ochrany klímy sa zameriavame na našu sociálnu zodpovednosť a neustále zlepšujeme naše systémy riadenia a dodržiavania Compliance predpisov.

Klimaticky neutrálny dodávateľský reťazec

Klimaticky neutrálny dodávateľský reťazec

Do roku 2040 zníženie CO2 v dodávateľskom reťazci (rozsah 3 v smere dodávateľského reťazca) v porovnaní s rokom 2019

Klimaticky neutrálna výroba

Klimaticky neutrálna výroba

Do roku 2030 zníženie emisií CO2 v našej vlastnej výrobe v porovnaní s rokom 2019

Energetická účinnosť

Energetická účinnosť

Realizácia opatrení do roku 2024 na následné zvýšenie ročnej energetickej účinnosti o 100 GWh

Obnoviteľná energia

Obnoviteľná energia

Od roku 2024 bude 100 % nakúpenej elektriny z obnoviteľných zdrojov

Ženy vo vrcholovom manažmente

Ženy vo vrcholovom manažmente

Zvýšiť podiel žien vo vrcholovom manažmente na 20% do roku 2025

Zásobovanie čerstvou vodou

Zásobovanie čerstvou vodou

Do roku 2030 znížiť spotreby sladkej vody v porovnaní s rokom 2019 o 20 %

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

Ročné zníženie nehodovosti (LTIR) na 10% do roku 2024

Trvalo udržateľní dodávatelia

Trvalo udržateľní dodávatelia

90 % objemu nákupu výrobného materiálu bude do roku 2022 pochádzať od dodávateľov so samohodnotením udržateľnosti

Od roku 2040 plánujeme fungovať klimaticky neutrálnym spôsobom. Aby sme dosiahli tento cieľ, snažíme sa o klimaticky neutrálnu vlastnú výrobu už v roku 2030. Okrem toho sa má do roku 2025 znížiť 75 percent výrobných emisií. Do roku 2030 plánujeme znížiť emisie z produktov a surovín, ktoré sa vyskytujú v dodávateľskom reťazci o 25 percent. V tomto smere sa snažíme dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Naše ciele chceme dosiahnuť takmer výlučne konkrétnymi redukčnými opatreniami. Kompenzačné opatrenia prijímame len vtedy, ak sú emisie inak nevyhnutné.

Prispievame k jedenástim zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Organizácia Spojených národov (OSN) definovala v rámci Agendy 2030 17 cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj (Sustainable Development Goals, SDGs). Táto stratégia trvalo udržateľného rozvoja sa zameriava na implementáciu udržateľnosti vo firmách, ako aj vo vláde, vede či súkromných domácnostiach s cieľom umožniť humánny život na celom svete a zároveň chrániť prirodzený základ života.

Svojimi aktivitami aktuálne prispievame k jedenástim zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Podrobný prehľad nášho záväzku k cieľom trvalo udržateľného rozvoja nájdete v našej správe o udržateľnosti.

50 lídrov v oblasti klímy a udržateľnosti

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

V apríli 2021 nás Organizácia Spojených národov vybrala ako jedného z 50 lídrov v oblasti klímy a udržateľnosti. Ako globálneho zástupcu automobilového a priemyselného dodávateľského sektora to vnímame ako stimul na ďalšie presadzovanie nášho záväzku k udržateľnosti.

Online správa o udržateľnosti

V našej online správe o udržateľnosti nájdete podrobné informácie o našich cieľoch udržateľnosti a o tom, čo robíme, aby sme ich dosiahli.

Online správa o udržateľnosti

Aktivity a projekty realizované v oblasti klímy a udržateľnosti v závodoch Schaeffler na Slovensku

Závody Schaeffler na Slovensku rovnako prevzali stratégiu Schaeffler Roadmap 2025 a postupne presadzujú aktivity a projekty na dosiahnutie 8 stanovaných Schaeffler podnikových cieľov, ako aj 17 cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Medzinárodný deň žien – Kampaň #EmbraceEquity

Marec 2023 | Kysuce

Spoločnosť Schaeffler sa aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zapojila do medzinárodnej kampane #EmbraceEquity, ktorá zdôrazňuje význam a rozdiel medzi rovnakým a spravodlivým prístupom k zamestnancom. Spoločnosť Schaeffler Kysuce chce rovnako vytvárať prostredie, v ktorom budú môcť všetci zamestnanci spokojne pracovať, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Časť zamestnancov Schaeffler sa preto zapojila do tejto iniciatívy a pomocou gesta objatia vyjadrila svoj postoj a podporu k spravodlivému prístupu v práci pre všetkých.

Lepší život pre zamestnancov vďaka Fondu solidarity
Lepší život pre zamestnancov vďaka Fondu solidarity

Lepší život pre zamestnancov vďaka Fondu solidarity

December 2022 | Kysuce

V rámci zlepšenia zdravia a života zriadilo Združenie zamestnancov v spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Kysuce v roku 2015 fond solidarity, ktorý odvtedy slúži na pomoc zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa kvôli chorobe, živelnej pohrome, či inej nepredvídanej udalosti dostali do zložitej finančnej situácie. O prerozdelení prostriedkov FS rozhoduje komisia, ktorá pozostáva z 9 členov a zasadá zvyčajne 1x za štvrťrok, kedy prehodnocuje všetky podané žiadosti. Za obdobie takmer ôsmych rokov fungovania Fondu solidarity smerovala finančná pomoc k 123 žiadateľom v celkovej hodnote 138 895€. Veríme, že tieto prostriedky aspoň čiastočne pomohli našim kolegom zmierniť dopady ťažkých životných situácií.

Lepší život pre zamestnancov vďaka Fondu solidarity
Lepší život pre zamestnancov vďaka Fondu solidarity

Obnova pôvodnej kysuckej drevenice a jej prestavba na komunitné centrum

November 2022 | Kysuce

Spoločnosť Schaeffler Kysuce sa zapojila do projektu OZ Fallopia, ktoré sa venuje ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a regenerácii pôvodných sídiel v duchu trvalej udržateľnosti. Na Kysuciach si vybrali viac ako 150 rokov starú drevenicu v obci Blažková nad Čadcou, ktorú sa rozhodli za pomoci dobrovoľníkov prerobiť na komunitné centrum pre základné a stredné školy, centrá voľného času, slovenský skauting, školy v prírode, detské tábory a podobne, s cieľom vytvoriť jedinečný priestor na voľnočasové, environmentálne, vzdelávacie a športové aktivity. V regióne Kysuce nie je aktuálne žiadne centrum, ktoré by v takomto rozsahu slúžilo miestnej komunite. Za pomoci dobrovoľníkov podniku Schaeffler Kysuce sa realizovala v roku 2022 významná časť úvodných prác na projekte obnovy.

Obnova pôvodnej kysuckej drevenice a jej prestavba na komunitné centrum

Spustenie vizuálnej kampane na šetrenie vody

Október 2022 | Kysuce

V rámci OSN cieľa udržateľného rozvoja spoločnosť Schaeffler Kysuce spustila v podniku vizuálnu kampaň zameranú na zníženie spotreby vody z 126 366 m3/rok (2021) o 20% do roku 2030.

Spustenie vizuálnej kampane na šetrenie vody
Spustenie vizuálnej kampane na šetrenie vody

Climate Action Day

Jún 2022 | Kysuce

Klimatická kríza sa týka každého z nás. Skupina Schaeffler si dala už dávnejšie záväzok, že všetky jej výrobné závody budú do roku 2030 klimaticky neutrálne, aj preto sa dňa 22.6.2022 všetci naši zamestnanci zapojili do celosvetovej iniciatívy Climate Action Day. V rámci 90 minút mal každý možnosť zapojiť sa do diskusie a prispieť svojim nápadom k ekologickému riadeniu podniku, ako aj na zníženie emisií CO2, spotreby vody, elektriny a plynu. V podniku sa vytvorilo 231 skupín, ktoré spolu podali až 1686 potenciálnych nápadov na zlepšenie. Vedenie spoločnosti Schaeffler ich analyzovalo a bude viaceré z nich realizovať, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú klimaticky neutrálneho dodávateľského reťazca, klimaticky neutrálnej výroby, efektívneho využitia energie, obnoviteľných zdrojov energie a spotreby pitnej vody. Spoločnosť Schaeffler Kysuce aktuálne už pracuje na týchto konkrétnych projektoch: využívanie odpadového tepla na ohrev vody a vykurovanie, inštalovanie pohybových a svetelných LED senzorov, montáž solárnych panelov na novej budove výskumno-vývojového centra, digitalizácia tlačív a zavádzanie bezpapierovej výroby, ktoré vznikli práve vďaka iniciatíve zamestnancov počas Climate Action day. Ďalšie nápady budú realizované v najbližších rokoch.

Deň Zeme v Schaeffler Kysuce

Deň Zeme v Schaeffler Kysuce

Apríl 2022 | Kysuce

Svetový deň Zeme patrí medzi najpopulárnejšie dni s environmentálnym zameraním. Existuje veľa možností ako môžeme aj my, jednotlivci našej planéte pomôcť. K tradičným aktivitám patrí každoročne organizácia čistenia a zberu odpadu. Výnimkou nie je ani spoločnosť Schaeffler Kysuce, ktorá považuje udržateľnosť za jednu z kľúčových hodnôt. Dualistom Schaeffler Kysuce taktiež nie je životné prostredie ľahostajné, a preto sme sa rozhodli aj tento rok zorganizovať v našom Školiacom centre Deň Zeme (22.4.2022). Prvým bodom agendy pre žiakov duálneho vzdelávania bola diskusia so špecialistom z oddelenia Životného prostredia, p. Petrom Rechtoríkom na tému Aktivity Schaeffler a Schaeffler Kysuce v oblasti Ochrany životného prostredia. Následne dualisti pracovali v skupinách na projekte „Ako môžem ja prispieť k udržateľnosti nášho životného prostredia“. Po obede sa zamerali na vyčistenie okolia podniku.

Deň Zeme v Schaeffler Kysuce

Medzinárodný deň žien - Kampaň #BreakTheBias

Marec 2022 | Kysuce

V rámci Medzinárodného dňa žien sme sa ako spoločnosť zapojili do celosvetovej kampane „Break The Bias“ s cieľom oceniť sociálne, ekonomické, kultúrne a politické úspechy žien. Rodové predsudky, alebo inak povedané predsudky voči ženám, stále vedú k nerovnováhe, pokiaľ ide o možnosti vzdelávania a kariéry, čo často spôsobuje, že ženy sa stávajú ekonomicky závislé od iných. V rámci tohtoročnej témy #BreakTheBias sa zamestnanci globálne spojili a vytvorili silné vyhlásenie o rodovej rovnosti, čím zdôraznili silu našej ženskej pracovnej sily. Pomocou gesta prekrížených rúk podporujeme nielen v tento deň svet bez stereotypov a diskriminácie.

Medzinárodný deň žien - Kampaň #BreakTheBias
Medzinárodný deň žien - Kampaň #BreakTheBias
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať