Hľadaný výraz

Udržateľnosť

Udržateľnosť vo všetkých jej dimenziách je ústrednou súčasťou našej podnikovej stratégie. Od roku 2040 bude skupina Schaeffler vykonávať svoju činnosť klimaticky neutrálne. Tento cieľ sa vzťahuje na celý dodávateľský reťazec a je podporený ambicióznymi strednodobými cieľmi udržateľnosti. Týmto výzvam chceme čeliť spoločne s našimi obchodnými partnermi. Našou ambíciou je vytvoriť transparentný dodávateľský reťazec, aby bolo možné včas identifikovať a minimalizovať riziká. Spoločne tak plníme aj požiadavky a očakávania našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.

Partnerský rozvoj udržateľnosti v dodávateľskom reťazci

Vytvorenie základu

Dodávateľský kódex spoločnosti Schaeffler je základom zodpovednej spolupráce s našimi dodávateľmi.

Identifikácia rizík

U našich dodávateľov vykonávame hodnotenie rizík súvisiacich s udržateľnosťou.

Znižovanie rizík

Identifikované riziká znižujeme prostredníctvom globálnych štandardov, hodnotení a auditov.

Posúdenie udržateľnosti

Prostredníctvom sebahodnotenia našich dodávateľov získavame podrobný prehľad o ich výkonoch v oblasti udržateľnosti.

Vytváranie stimulov

Pri rozhodovaní o dodávkach zohľadňujeme udržateľné konanie našich dodávateľov.

Dodávateľský kódex

Aby sme splnili našu zodpovednosť a očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán, definovali sme v našom Dodávateľskom kódexe príslušné požiadavky na našich dodávateľov. Pre zaistenie ich nepretržitého plnenia musia byť tieto požiadavky prenesené do celej dodávateľskej siete. Akceptovanie Dodávateľského kódexu skupiny Schaeffler zo strany dodávateľov preto predstavuje povinný základ pre všetky súčasné i budúce obchodné vzťahy.

Podnikový kódex správania pre dodávateľov skupiny Schaeffler Group

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Supplier Code of Conduct

Politika udržateľného nákupu

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Sustainable purchasing policy

Svetová komisia OSN pre životné prostredie a rozvoj definuje udržateľnosť ako „uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby“. Naši zákazníci sa pri obstarávaní rozhodujú najmä podľa aspektov ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti. Popri zákonných požiadavkách na udržateľnosť, ako aj hodnoteniach mimovládnych organizácií a investorov, je stratégia udržateľného nákupu čoraz dôležitejšia.

V nadväznosti na to sme si stanovili záväzný rámec "Politiky udržateľného nákupu", podľa ktorého uspokojujeme naše potreby v oblasti výrobkov, procesov a služieb spôsobom, ktorý dosahuje hodnotu založenú na životných cykloch, čo prináša výhody nielen nám ako organizácii, ale aj spoločnosti a ekonomike a súčasne minimalizuje škody na životnom prostredí.

Sustainable Procurement Policy

Sebahodnotenie v oblasti udržateľnosti

Na pochopenie a rozvoj výkonu v oblasti udržateľnosti u identifikovaných dodávateľov používame štandardizovaný dotazník sebahodnotenia (SAQ, Self-Assessment) o udržateľnosti z iniciatívy Drive Sustainability. Vybraní dodávatelia dostávajú prostredníctvom spoločnosti NQC Ltd. pozvánku na vyplnenie dotazníka na platforme SupplierAssurance. Ak je vaša spoločnosť už zaregistrovaná na LQC Ltd., tešíme sa, že nás budete kontaktovať, aby sme si mohli pozrieť váš SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Sustainability self-assessment

Politika ohľadom konfliktných minerálov

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Conflict minerals policy

Spoločnosť Schaeffler priamo nenakupuje žiadny z dotknutých minerálov na účely tvorby hodnoty, je si však vedomá, že v dodávateľskom reťazci sa konfliktné minerály môžu vyskytnúť. Spoločnosť Schaeffler preto požaduje od seba a svojich dodávateľov, aby žiadne výrobky Schaeffler neobsahovali minerály, ktorých obchodovanie sa priamo alebo nepriamo používa na financovanie konfliktov v štátoch alebo ktoré pochádzajú z ťažobnej činnosti v konfliktných alebo vo vysoko rizikových oblastiach.

V tejto súvislosti spoločnosť Schaeffler vyžaduje zodpovedné obstarávanie týchto minerálov vo svojej dodávateľskej sieti a pri tejto požiadavke odkazuje na smernicu „Usmernenie OECD pre náležitú starostlivosť pre zodpovedné dodávateľské reťazce minerálov z oblastí postihnutých konfliktmi a vysoko rizikových oblastí“.

Spoločnosť Schaeffler očakáva od dodávateľov, ktorí sú identifikovaní ako relevantní pre dodržiavanie súladu s konfliktnými minerálmi, že budú každoročne podávať správy o prítomnosti konfliktných minerálov, a to s použitím celosvetovo uznávaného formátu – RMI CMRT Reporting Template.

Aktuálnu verziu šablóny správy si môžete kedykoľvek stiahnuť z webovej stránky Iniciatívy zodpovedných minerálov – Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Politika boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Takmer každá krajina na svete je zasiahnutá obchodovaním s ľuďmi, či už ide o krajinu pôvodu, tranzitu alebo cieľovú krajinu obetí. Spoločnosť Schaeffler preto venuje osobitnú pozornosť téme obchodovania s ľuďmi.

Politika boja proti obchodovaniu s ľuďmi opisuje opatrenia a princípy na zabránenie nútenej práci a obchodovaniu s ľuďmi. Táto politika sa vzťahuje na všetky divízie spoločnosti Schaeffler. Vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby zaviedli účinné opatrenia na predchádzanie nútenej práci a obchodovaniu s ľuďmi a pravidelne kontrolovali ich účinnosť.

Human Trafficking Policy

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Human Trafficking Policy

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce sú dôležitou súčasťou podnikovej filozofie Schaeffler.

Politika v oblasti ochrany životného prostredia, pracovného lekárstva a bezpečnosti pri práci popisuje zásady a je súčasťou princípov riadenia. Vytváraním a udržiavaním pracovného prostredia, ktoré je bezpečné, zdravé a priaznivé pre výkon, a aktívnou ochranou životného prostredia pomáhame zabezpečiť kontinuitu a úspech našej spoločnosti.

Nasledujúce zásady platia pre všetky oblasti našej spoločnosti na celom svete. Týmto sa hlásime k našej zodpovednosti voči zamestnancom, ostatným ľuďom a budúcim generáciám.

EHS policy

Vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby konali v súlade s nimi.

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Environmental protection and work safety

Zakázané látky a látky s povinnosťou deklarovania

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené záväzné normy týkajúce sa „zakázaných látok a látok s povinnosťou deklarovania“ pre dodávateľov výrobných materiálov spoločnosti Schaeffler. Všetci dodávatelia sú povinní deklarovať všetky látky v plnom rozsahu a nesmú spoločnosti Schaeffler vo výrobkoch dodávať žiadne zakázané látky.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Platné dokumenty

Vyberte príslušnú kategóriu pre váš produkt. V prípade nejasností ohľadom kategórie sa obráťte na váš kontakt v spoločnosti Schaeffler, napr. lokálne odd. nákupu, pracovník zodpovedný za látky alebo odd. aplikačnej techniky.

Kategóriu A treba zvoliť pre nakupované produkty, ktoré zostávajú na predajných produktoch Schaeffler alebo v nich.

Conformity declaration Category A

Kategóriu B treba zvoliť pre nakupované produkty, ktoré sa používajú vo výrobných procesoch a pri údržbe, ale nezostávajú v predajných produktoch Schaeffler. Pre nakupované diely kategórie B, ktoré nie sú chemikálie ani zmesi, sa nemusí vypĺňať bod 7 vo vyhlásení o zhode!

Conformity declaration Category B

Kategóriu C treba zvoliť pre nakupované produkty, ktoré sa používajú ako obalový materiál pre predajné produkty Schaeffler a sú dodávané zákazníkovi.

Conformity declaration Category C

Dokumenty pre školenie a príklady

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Školenie ohľadom S 132030-1

Registration live training

Všeobecné informácie ohľadom dodržiavania predpisov pri materiáli

Material compliance topics

Ochrana klímy

Schaeffler Purchasing & Supplier management | Climate protection and energy efficiency

Energetická politika spoločnosti Schaeffler opisuje princípy zodpovedného využívania energetických zdrojov. Patrí sem aj implementácia systému energetického manažmentu, ktorý zaisťuje neustále zlepšovanie energetického výkonu v spoločnosti. Prostredníctvom technických dodacích podmienok S151010-25 sme stanovili normy pre energetickú účinnosť pri obstarávaní nových strojov a zariadení.

Týmito opatreniami Schaeffler podporuje platné ciele ochrany klímy a preberá tak zodpovednosť voči spoločnosti a budúcim generáciám. Nasledujúce zásady platia pre všetky oblasti našej spoločnosti na celom svete, a preto tiež vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby ich dodržiavali.

Energy Policy

Výpočet emisií

Ochrana klímy obzvlášť úzko súvisí s emisiami alebo produkciou emisií CO2. Značná časť emisií CO2 z našich produktov je spôsobená už v dodávateľskom reťazci a označujú sa ako emisie Scope 3 upstream. Od našich dodávateľov preto očakávame, že budú v tejto súvislosti poskytovať transparentné a zrozumiteľné údaje. Prehľad požadovaného štandardizovaného výpočtu emisií sa nachádza v nasledujúcom dokumente.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Popri tomto prehľade nájdete podrobnejšie informácie o výpočte uhlíkovej stopy produktov v smernici PCF.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať