Hľadaný výraz

Udržateľnosť

Udržateľnosť vo všetkých jej dimenziách je ústrednou súčasťou našej podnikovej stratégie. Od roku 2040 bude skupina Schaeffler vykonávať svoju činnosť klimaticky neutrálne. Tento cieľ sa vzťahuje na celý dodávateľský reťazec a je podporený ambicióznymi strednodobými cieľmi udržateľnosti. Týmto výzvam chceme čeliť spoločne s našimi obchodnými partnermi. Našou ambíciou je vytvoriť transparentnú dodávateľskú sieť, aby bolo možné včas identifikovať a minimalizovať riziká. Spoločne tak plníme aj požiadavky a očakávania našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.

Partnerský rozvoj udržateľnosti v dodávateľskom reťazci

Vytvorenie základu

Dodávateľský kódex spoločnosti Schaeffler je základom zodpovednej spolupráce s našimi dodávateľmi.

Identifikácia rizík

U našich dodávateľov vykonávame hodnotenie rizík súvisiacich s udržateľnosťou.

Znižovanie rizík

Identifikované riziká znižujeme prostredníctvom globálnych štandardov, hodnotení a auditov.

Posúdenie udržateľnosti

Prostredníctvom sebahodnotenia našich dodávateľov získavame podrobný prehľad o ich výkonoch v oblasti udržateľnosti.

Vytváranie stimulov

Pri rozhodovaní o dodávkach zohľadňujeme udržateľné konanie našich dodávateľov.

Dodávateľský kódex

Aby sme splnili našu zodpovednosť a očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán, definovali sme v našom Dodávateľskom kódexe príslušné požiadavky na našich dodávateľov. Pre zaistenie ich nepretržitého plnenia musia byť tieto požiadavky prenesené do celej dodávateľskej siete. Akceptovanie Dodávateľského kódexu skupiny Schaeffler zo strany dodávateľov preto predstavuje povinný základ pre všetky súčasné i budúce obchodné vzťahy.

Etický kódex skupiny Schaeffler pre dodávateľov

Dodávateľský kódex

Politika udržateľného nákupu

Politika udržateľného nákupu

Svetová komisia OSN pre životné prostredie a rozvoj definuje udržateľnosť ako „uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby“. Aj naši zákazníci sa pri obstarávaní rozhodujú najmä podľa aspektov ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti. Popri zákonných požiadavkách na udržateľnosť, ako aj hodnoteniach mimovládnych organizácií a investorov, je stratégia udržateľného nákupu čoraz dôležitejšia.

V nadväznosti na to sme si stanovili záväzný rámec "Politiky udržateľného nákupu", podľa ktorého uspokojujeme naše potreby v oblasti výrobkov, procesov a služieb spôsobom, ktorý dosahuje hodnotu založenú na životných cykloch, čo prináša výhody nielen nám ako organizácii, ale aj spoločnosti a ekonomike a súčasne minimalizuje škody na životnom prostredí.

Zásady udržateľného obstarávania

Sebahodnotenie v oblasti udržateľnosti

Na pochopenie a rozvoj výkonnosti v oblasti udržateľnosti u identifikovaných dodávateľov používame štandardizovaný dotazník pre sebahodnotenie ohľadom udržateľnosti (SAQ) z iniciatívy Drive Sustainability. Vybraní dodávatelia dostanú prostredníctvom spoločnosti NQC Ltd. pozvánku na vyplnenie dotazníka na platforme SupplierAssurance. Ak je vaša spoločnosť už zaregistrovaná na LQC Ltd., tešíme sa, že nás budete kontaktovať, aby sme si mohli pozrieť váš SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Sebahodnotenie v oblasti udržateľnosti

Politika ohľadom konfliktných minerálov

Politika ohľadom konfliktných minerálov

Spoločnosť Schaeffler priamo nenakupuje žiadny z dotknutých minerálov na účely tvorby hodnoty, je si však vedomá toho, že v dodávateľskom reťazci sa konfliktné minerály môžu vyskytnúť. Spoločnosť Schaeffler preto požaduje od seba a svojich dodávateľov, aby žiadne výrobky Schaeffler neobsahovali minerály, ktorých obchodovanie sa priamo alebo nepriamo používa na financovanie konfliktov v štátoch alebo ktoré pochádzajú z ťažobnej činnosti v konfliktných alebo vo vysoko rizikových oblastiach.

V tejto súvislosti spoločnosť Schaeffler vyžaduje zodpovedné obstarávanie týchto minerálov vo svojej dodávateľskej sieti a pri tejto požiadavke odkazuje na „Usmernenie OECD pre náležitú starostlivosť pre zodpovedné dodávateľské reťazce minerálov z oblastí postihnutých konfliktmi a vysoko rizikových oblastí“.

Spoločnosť Schaeffler očakáva, že dodávatelia identifikovaní ako relevantní z hľadiska dodržiavania predpisov o konfliktných mineráloch budú plniť každoročnú požiadavku ohľadom konfliktných minerálov a na podávanie správ použijú celosvetovo uznávaný formát - šablónu na podávanie správ RMI CMRT.

Aktuálnu verziu šablóny na podávanie správ si môžete kedykoľvek stiahnuť z webovej stránky iniciatívy Responsible Minerals - Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Politika boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Takmer každá krajina na svete je zasiahnutá obchodovaním s ľuďmi, či už ide o krajinu pôvodu, tranzitu alebo cieľovú krajinu obetí. Spoločnosť Schaeffler preto venuje osobitnú pozornosť téme obchodovania s ľuďmi.

Politika boja proti obchodovaniu s ľuďmi opisuje opatrenia a princípy na zabránenie nútenej práci a obchodovaniu s ľuďmi. Táto politika sa vzťahuje na všetky divízie spoločnosti Schaeffler. Vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby zaviedli účinné opatrenia na predchádzanie nútenej práci a obchodovaniu s ľuďmi a pravidelne kontrolovali ich účinnosť.

Human Trafficking Policy

Politika boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Deklarácia zásad dodržiavania ľudských práv

Schaeffler, ako medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, si uvedomuje svoju sociálnu zodpovednosť a jednoznačne sa zaväzuje dodržiavať ľudské práva v celom hodnotovom reťazci. Náš komplexný prístup zahŕňa nielen naše vlastné obchodné aktivity, ale aj všetky zainteresované strany v hodnotovom reťazci, ako sú dodávatelia a obchodní partneri. Pritom je potrebné identifikovať všetky porušenia a riešiť ich prostredníctvom primeraných opatrení - v prípade potreby až po ukončenie obchodných vzťahov. Vlastný záväzok spoločnosti s opisom ľudských práv, procesov a opatrení, ktoré sa v zásade riešia, je uvedený vo Vyhlásení o zásadách ľudských práv.

Statement on respect for human rights

Školenia pre dodávateľov a inštruktážna príručka BMAS

Školenia pre dodávateľov a inštruktážna príručka BMAS

Kontinuálny spoločný vývoj môže byť úspešný len vtedy, ak dosiahneme spoločné chápanie požiadaviek a ich pozadia. Pre vás ako dodávateľa sme preto spolu s naším partnerom BSD/Elevate vytvorili platformu, prostredníctvom ktorej získate prístup k bezplatným školeniam. Tieto školenia slúžia na objasnenie vašich otázok v súvislosti s našimi požiadavkami a na vysvetlenie súvislostí.

V rámci zákona o povinnostiach v oblasti bezpečnosti dodávateľského reťazca je vašou spoločnou zodpovednosťou, aby ste využili túto bezplatnú ponuku po registrácii ako dodávateľ spoločnosti Schaeffler a lepšie pochopili požiadavky spoločnosti Schaeffler (bezplatná registrácia s kódom odvetvia "SGSUP").

Ako ďalší spôsob využitia vidíme aj cielené záväzné odporúčanie účasti na školení, napr. ak sa na základe našej analýzy rizík udržateľnosti (Dotazník vystavenia riziku ohľadom udržateľnosti alebo Dotazník sebahodnotenia) s vami dohodneme na potenciáloch na zlepšenie (bezplatná registrácia s kódom odvetvia "SGCAP").

Školenia v závere zahŕňajú kontrolu úspešnosti učenia.

Všetky informácie podliehajú dohodnutým dohodám o dôvernosti a pravidlám GDPR.

Pre získanie prístupu sa zaregistrujte pomocou potrebných údajov a kódu odvetvia "SGSUP" alebo "SGCAP" a postupujte podľa pokynov: Registrácia EiQ Learn

Po registrácii sa môžete prihlásiť priamo zadaním svojho mena a hesla: Prihlásenie na EiQ Learn

Inštruktážna príručka BMAS

V rámci dialógu v sektore automobilového priemyslu boli vypracované inštruktážne príručky pre päť základných prvkov náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv (vyhlásenie o politike, analýza rizík, opatrenia, podávanie správ a mechanizmus pre podávanie sťažností).

Sú to samostatné príručky, ktoré sa v plnej miere zaoberajú požiadavkami Národného akčného plánu (NAP). Okrem toho sú zohľadnené a osobitne označené požiadavky zákona o dodávateľskom reťazci (LkSG) . Inštruktážne príručky zamerané na implementáciu slúžia ako súbor nástrojov a usmernení v individuálnom a priebežnom procese vykonávania náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv.

Inštruktážne príručky sú k dispozícii na stiahnutie: Stiahnuť inštruktážne príručky

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce sú dôležitou súčasťou podnikovej filozofie Schaeffler.

Politika spoločnosti Schaeffler v oblasti ochrany životného prostredia, pracovného lekárstva a bezpečnosti pri práci popisuje zásady a je súčasťou princípov riadenia. Vytváraním a udržiavaním bezpečného pracovného prostredia, ktoré podporuje zdravie a výkonnosť, a aktívnou ochranou životného prostredia pomáhame zabezpečiť kontinuitu a úspech našej spoločnosti.

Nasledujúce zásady platia pre všetky oblasti našej spoločnosti na celom svete. Týmto sa hlásime k našej zodpovednosti voči zamestnancom, ostatným ľuďom a budúcim generáciám.

EHS policy

Vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby konali v súlade s týmito zásadami.

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce

Zakázané látky a látky s povinnosťou deklarovania

Zakázané látky a látky s povinnosťou deklarovania

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené záväzné normy týkajúce sa „zakázaných látok a látok s povinnosťou deklarovania“ pre dodávateľov výrobných materiálov spoločnosti Schaeffler. Všetci dodávatelia sú povinní deklarovať všetky látky v plnom rozsahu a nesmú spoločnosti Schaeffler vo výrobkoch dodávať žiadne zakázané látky.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Platné dokumenty

Vyberte príslušnú kategóriu pre váš produkt. V prípade nejasností ohľadom kategórie sa obráťte na vašu kontaktnú osobu v spoločnosti Schaeffler, napr. lokálne oddelenie nákupu, pracovníka zodpovedného za látky alebo oddelenie aplikačnej techniky.

Kategóriu A treba zvoliť pre nakupované produkty, ktoré zostávajú na predajných produktoch Schaeffler alebo v nich.

Conformity declaration Category A

Kategóriu B treba zvoliť pre nakupované produkty, ktoré sa používajú vo výrobných procesoch a pri údržbe, ale nezostávajú v predajných produktoch Schaeffler. Pri nakupovaných produktoch kategórie B, ktoré nie sú chemikálie ani zmesi, sa nemusí vypĺňať bod 7 vo vyhlásení o zhode!

Conformity declaration Category B

Kategóriu C treba zvoliť pre nakupované produkty, ktoré sa používajú ako obalový materiál pre predajné produkty Schaeffler a sú dodávané zákazníkovi.

Conformity declaration Category C

Školiace dokumenty a príklady

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Školenie ohľadom S 132030-1

Registration live training

Všeobecné informácie ohľadom dodržiavania predpisov pri materiáli

Material compliance topics

Ochrana klímy a energetická účinnosť

Energetická politika spoločnosti Schaeffler opisuje princípy zodpovedného využívania energetických zdrojov. Patrí sem aj systém energetického manažmentu zavedený v spoločnosti Schaeffler, ktorým sa zaisťuje neustále zlepšovanie energetickej výkonnosti v spoločnosti. Prostredníctvom technických dodacích podmienok S151010-25 stanovujeme normy pre energetickú účinnosť pri obstarávaní nových strojov a zariadení.

Týmito opatreniami spoločnosť Schaeffler podporuje platné ciele ochrany klímy a preberá tak zodpovednosť voči spoločnosti a budúcim generáciám. Nasledujúce zásady platia pre všetky oblasti našej spoločnosti na celom svete, a preto tiež vyzývame našich obchodných partnerov a ich dodávateľský reťazec, aby ich dodržiavali.

Energy Policy

V našej príručke dodávatelia nájdu viac informácií o tom, ako riadiť a znižovať emisie:

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Ochrana klímy a energetická účinnosť

Výpočet emisií

Ochrana klímy obzvlášť úzko súvisí s emisiami, resp. s príčinou emisií CO2. Značná časť emisií CO2 našich produktov je spôsobená už v dodávateľskom reťazci emisiami rozsahu 3 (fáza upstream). Preto od našich dodávateľov v tejto súvislosti očakávame transparentné a zrozumiteľné informácie. Prehľad požadovaného štandardizovaného výpočtu emisií je možné vidieť na nasledujúcom obrázku.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Popri tomto prehľade poskytuje ďalšie podrobnejšie informácie ohľadom výpočtu uhlíkovej stopy výrobku aj smernica PCF.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať